آخرین مطالب

اشتغال زنان در دزفول قدیم

اشتغال زنان در دزفول قدیم و نگاهی به مشاغل زنان سخت کوش دزفول در سده ها ودهه های گذشته ونقش آنان در اقتصاد خانه فرهنگی - اجتماعی - خوزستان - ویژه بانوان

اشتغال زنان در دزفول قدیم  و نگاهی به مشاغل زنان سخت کوش دزفول در سده ها ودهه های گذشته ونقش آنان در اقتصاد خانه

  بزرگنمایی:

درطول تاریخ نقش زنان در سروسامان دادن به اوضاع  اقتصادی خانواده همواره نقشی برجسته وتأثیرگذار بوده است.

زنان ازدوجهت عملکرد موثری در این زمینه داشته اند ،آنان یا با تدبیر ،سلوک وسازش خود مدیریت اقتصادخانواده را بدست گرفته وخرج ومخارج خانه وخانواده را با درآمد همسران خود منطبق کرده به قول معروف جُفت وجِلا داداه اند.

ویا هرگاه لازم بوده وامور ومعیشت خانواده را دچارعسروحرج دیده اند با اشتغال به شغلی تولیدی که در اکثریت مواقع در محل خانه وهم زمان با انجام امور زندگی روزمره شان صورت می گرفته  به مدد اقتصاد خانواده آمده اند.

زنان دیاردزفول نیز چون همه ی زنان از این قاعده مستثنی نبوده اند.

درابتدا، این مقاله نگاهی هرچند کوتاه واجمالی به نقش زنان ایران به این امردر مناطق مختلف داشته ونوع اشتغال را در هماهنگی با اقلیم جغرافیایی محل زندگی زنان مورد بررسی قرار داده است.

وسپس درادامه تلاش دارد تا به نقش زنان دزفولی دراین امر بپردازد  و نوع اشتغال زنان وچگونگی انجام  کمک ها ی آنان به امر معیشت وکسب در آمد خانواده را که به طبع آثار انکار ناپذیری در رونق اقتصادی شهر ودیار دزفول هم داشته است مورد بررسی خودقرار دهد.

وضمن نام بردن از انواع واقسام شغل هایی که زنان دزفول در طول  سده ها ودهه های گذشته  به آن ها اشتغال داشته اند،به معرفی اجمالی برخی از این شغل ها بپردازد.

با نگاهی عمیق به جامعه ی شهری در شهر ها ی ایران قدیم به خوبی  می توان فهمید که اکثریت افرادجامعه ی آن روزگارازرفاه وتوان مالی خوبی بر خوردار نبوده اند.

در آن دوران جامعه عملا به دو گروه بهره مندودارا وگروه بی بهره ونا دار تقسیم شده بود.تا این حد که هرگروه گویا تاابد طبق این تقسیم بندی باید درجایگاه خود ماندگار وثابت می ماند. وهیچ چیز نمی توانست ونباید که این قاعده را به هم بریزد.

مالکان، خوانین،بورژواها و خرده بورژواها و فئودالها گروه بهره مندجامعه بودند .

وبقیه ی افراد جامعه که عبارت بودند از افرادکشاورز،عمله ،کارگر، گروه فقیر جامعه را تشکیل می دادند.

برهیچ کس پوشیده نیست که گروه اول که گویا نسل اندر نسل موقعیت شان از پدربه پسر منتقل می شد ،با دوشیدن و به استثمار کشاندن قشر زحمت کش و آسیب پذیر جامعه بر این منصب و جایگاه اجتماعی تکیه زده جاخوش کرده بودند.

 بقیه ی جامعه یعنی همان افراد فقیر و زحمتکش و کشاورز خواه ناخواه تحت سیطره ی مالکان وخوانین روزگار خودرا به سختی می گذراندند.

یا می بایدبرای خوانین ومالکان فحله گی می کردند ویا براملاک وزمین های کشاورزی  آنان کارکرده با مزدی اندک روزگار می گذرانند.

ویا به شغل های سخت و طاقت فرسا همچون کناسی ، حفاری چاه و نقیب زدن ، حفرقمش و کاه ریز، حفرآب انبار ،بنائی ، خشت مالی،آجرکشی،هیزم کشی،باغداری،باغپایی و.....مشغول شده قوت لایموتی به دست می آوردند.

این حکایت ،حکایت یک  شهر ودوشهرنبود که شامل همه ی شهرهای ایران بود و اکثریت خانواده ها در بیشترین نقاط کشورروزگار خویش را چنین سپری می کردند.

اما از آنجا که درفرهنگ بومی واخلاقی جامعه ی ما، همواره زنان  اساس وبنیاد خانواده را حفظ وصیانت کرده اند ،در چنین روزگاران سختی نیز مردان خودرادرمقابل خیل عظیم مشکلات تنها وبی یاور نگذاشته اند.

 و دوشادوش مردان برای کمک ورونق معیشت ورفاه اقتصاد خانواده ،تلاش بی وقفه ومستمر داشته و در این میانه از اشتغال  ورزیدن به هرحرفه ی سخت و طاقت فرسایی هیچ گونه ابا وواهمه ای نداشته اند.

والبته که زنان شهر دزفول نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند.

چون این روزگار سخت نیز برزنان شهردزفول گذشته است وشیرزنان سخت کوش دزفولی در سختی ها همسران خود را یاری داده وازهرگونه کمک و مساعدتی در این رابطه کوتاهی ننموده اند.

ویاری وکمک رسانی خودرا با اشتغال به هر شغلی که در خانه قابل انجام بوده ورزق حلال به دنبال داشته نشان داده اند.

 

*** اشتغال زنان در جامعه ی ایرانی

اشتغال زنان در هر شهرودیاربسته به فرهنگ وجغرافیای آن مکان تفاوت عمده داشته است.با اینکه معمولا اهداف وساختار کلی این اشتغال در همه ی شهرها مشترک بوده ، اما شکل ونوع آنباتوجه به اختلاف بسیارزیادی که در اقلیم زیستی ایران وجود دارد متفاوت وگوناگون بوده است.

شهری از اقلیمی کویری وخشک  برخورداربوده  وشهری دیگراقلیمی سرسبز ومرطوب داشته است.لذا درهر شهر ودیار در ایران قدیم نوع این مشاغل متفاوت ،واز تنوع وگستردگی بالایی برخوردار بوده است.

مثلا در شهر دزفول با توجه به وجودرودخانه ی دز که از شهرعبورمی کرده  وهمچنین وجود قمش ،شغلی مانند حمل آب از رودخانه ویا قمش بوسیله ی مسقنه ،ورساندن دم درب  خانه ها دور از ذهن نیست ومعمول بوده است .

ویا با وجود دانشگاه گندی شاپوردرروزگاران دور بسیاری از شاخه های علم پزشکی، چون طب سنتی، شکسته بندی ،حجامت (خونگیری) ، دقه کوبی (خالکوبی) ، وپزشکی زنان(مامایی) ، دراین شهر متداول بوده که بعضی از این علوم به مرورزمان وچه بسا بوسیله ی پدران،همسران ویا بستگان ذکور خانواده ها در اختیار زنان قرارگرفته است وزنان درمعرض آموزش این علوم قرار گرفته وبه آن ها اشتغال ورزیده اند .

همانطور که اشتغال زنان شهرهای شمالی ایران به شالیکاری در زمین های کشت برنج شغلی مرسوم ودر چهارچوب اقلیم خاص همان شهر معنا داشته است.

ویا اشتغال به شغل بافندگی تور ماهیگیری  ویا جمع آوری گوش ماهی (صدف های ریز ودرشت سفید وگاه رنگی کنارساحل) وتهیه ی لوازم تزیینی از آن ها، و خشک کردن واندود کردن ماهی (تهیه ی ماهی دودی)، توسط زنان شهرهای حوزه ی خلیج فارس ودریای خزربا آن اقلیم خاص منطقه شان وجود این شغل هارا   اجتناب ناپذیر می کرده است.

کوهپایه ها ، وکوره راه ها درسرزمین ما فراوانند.که سکونت گاه عشایرغیوروپرتلاش  بوده است.عشایر پرتوانی که طبیعت سخت را باپشتکاروکوشش رام خود کرده اند.این گونه اقلیم معمولا زیستگاه چهارپایان اهلی است وزندگی عشایر با پرورش ونگهداری گوسفند،بز، و... عجین است.درچنین زیستگاهی پشم گوسفندوموی بز فراوان است .

همین مساله باعث شده که زنان این دیار به اموری اشتغال داشته باشند که درارتباط با این فراورده ها است.،

لذا مشاهده می شود که زنان در این اقلیم به کارهایی همچون نخ ریسی ، جاجیم بافی ،گلیم بافی و...مشغول بوده ودر بافتن سیاه چادرهای معروف عشایروهمچنین مشک و... از موی بز تبحر ومهارتی خاص داشته اند.

و به کار تهیه ی کشک وسایر فراورده های لبنی از حیوانات اهلی مشغول بوده اند . ویاحتی زنان  چوپانی  کرده اند، اموری که  البته خاص چنین مناطقی بوده است .

نمونه ها از این دست فراوان می باشد .که پرداختن به همه ی آن هااز حوصله ی این کتاب خارج است.

 لذادرادامه نگاهی داریم به شغل هایی که زنان سخت کوش شهرودیارمان دزفول بدان اشتغال داشته اند.

 ادامه دارد 
تالیف : احمد افشاریان زاده   /  مریم مفتوح -  اختصاصی پایگاه صبح  ملت  
این  اثر  دارای  حق  کپی   رایت  ( هرگونه تلخیص  و انتشار  در سایر  پایگاه خبری  ورسانه های  مکتوب  و رسانه  های  خبری  وشنیداری    بکلی  ممنوع)  است مگر   به اجازه کتبی   نویسنده  - اثر در صورت  نشر در کلیه  رسانه  ها   حتما پیگرد قانونی  وقضائی  دارد .  


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

وجود هر گونه بیماری پوستی در بیمارستان روانپزشکی تکذیب شد

تغذیه گروه های آسیب پذیر در بحران خوزستان را جدی بگیریم

دکتر روحانی در جلسه با مدیران ارشد بخش مسکن کشور: کاهش دغدغه مردم در بخش مسکن، در توسعه اشتغال و رشد اجتماعی کشور هم تأثیرگذار است

رییس جمهور آمریکا به توقیف کشتی انگلیسی در خلیج فارس واکنش نشان داد.

پس از ورود به ونزوئلا ظریف: آمریکا هر جا پا می‌گذارد ناامنی ایجاد می‌کند

تولید رایانه 35 دلاری که در کف دست جا می شود

حق امتیاز اپل برای دوربینی روی بند اپل واچ

بدون حضور خودتان در عکس سلفی بگیرید!

تداوم هوای گرم در بیشتر نقاط کشور

آتش‌نشانان پشت درهای بسته ساختمان‌های ناایمن

راهکارهای مناسب برای غلبه بر نگرانی

خط و نشان پلیس برای سلبریتی‌های بدحجاب در فضای مجازی

انتقال نمایشگاه‌های پرمخاطب به شهرآفتاب با موافقت دولت

رصد آنلاین زباله‌های پایتخت و نصب GPS روی خودروهای حامل

جواد حسینی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی خواهد شد

دلایل ایجاد "بیماریهای دستگاه تناسلی"

چگونه می توانیم در اینستاگرام به یک اینفلوئنسر تبدیل شویم؟

زلزله در کمین تهران

خدمات عمومی بر روی تلفن همراه مردم میسر شد

هشدار پلیس فتا به شهروندان درباره خرید و فروش اینترنتی

برنامه جدید مهران مدیری برای شبکه خانگی

معاون میراث فرهنگی کشور: حفاظت از بافت تاریخی یزد در ارتقای امنیت ملی تأثیرگذار است

یوتیوب به تنهایی یک سوم از ترافیک جهانی اینترنت موبایلی را می بلعد

دیکتاتوری که محبوب شد"

"تحریم برای اقتصاد ایران همچون سرماخوردگی برای یک بیمار سرطانی است" نوشته: دکتر مسعود نیلی

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای از توقیف یک فروند نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز خبر داد.

کمبود فضای آموزشی، چالش جدی آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز

کشتی انگلیسی توقیف شده، اصل عبور بی ضرر در تنگه هرمز را رعایت نکرد

دکتر واعظی در بازدید از نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید

اسکولیوز رایج‌ترین اختلال ستون فقرات است

دانش آموزان تیزهوش، بهترین های کنکور را معرفی کردند

مهمترین ترکیبات غذایی ضد سرطان

کبد چرب چیست ؟

دانستنی هایی درباره گرمازدگی

مراقبت از کلیه ها

الگوهای اقتصاد مقاومتی در ایران

روش هایی برای افزایش بازدید کننده و فالوور در اینستاگرام

گام به گام بازاریابی سبز

ماهیت جدید بحران در عصر حاضر

به گزارش سازمان ملل متحد 820 میلیون نفر از گرسنگی شدید رنج می برند

قتل عام مردم اصفهان توسط تیمور لنگ/تهیه کننده علی غلامرضائی مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ ایران

فیس اپ خطرناک است

خواص پیاز در مقابل سرطان

سکنجبین بهترین نوشیدنی تابستان برای بدن

غذای مضر برای کبد

تابستان و معضل کودکان کار

بسوی دشت بهشت

انتقاد معاون وزیر ارتباطات از وزارت علوم

بزرگترین سرقت‌های اطلاعاتی جهان در دو دهه اخیر

ایران رییس بنیاد علمی اکو