آخرین مطالب

برچسب:   "عملکرد"

سازمان زیبا سازی شهر اهواز ،مناطق کم برخوردار «مناطق محروم» را در الویت های خود قرار دهد

ورودی های هر شهر و مناطقی که رفت آمد در آن زیاد است ویترین آن شهر میباشد که واحد زیبا سازی باید عملکرد بیشتری در آن به خرج دهد و طرح و المان های زیادی را اجرا کند زیباسازی به کلیه اقدامات آگاهانه ای گفته می شود که توسط شهرداریها برای ارتقاء کیفیت محیط شهری صورت پذیرفته و شهر را برای زندگی ساکنانش مناسب تر می سازد . هدف زیبا سازی فراهم آوردن محیطی است که همگی ما در آن احساس لذت کنیم . نگاه زیبا سازی به شهر رسیدن ارتقاء کیفیت محیط شهری است. چهره شهر با رفع نازیبائیها اصلاح و با رعایت قوانین و مقررات شکل واقعی خود را پس از گذشت مدتی باز می یابد . همچنین نیازهای فیزیکی و روانی شهروندان و اعضاء این خانواده بزرگ با ایجاد و گسترش فضاهای شهری و بکارگیری مبلمان مناسب بر طرف می گردد

سازمان زیبا سازی شهر اهواز ،مناطق کم برخوردار «مناطق محروم» را در الویت های خود قرار دهد

ورودی های هر شهر و مناطقی که رفت آمد در آن زیاد است ویترین آن شهر میباشد که واحد زیبا سازی باید عملکرد بیشتری در آن به خرج دهد و طرح و المان های زیادی را اجرا کند زیباسازی به کلیه اقدامات آگاهانه ای گفته می شود که توسط شهرداریها برای ارتقاء کیفیت محیط شهری صورت پذیرفته و شهر را برای زندگی ساکنانش مناسب تر می سازد . هدف زیبا سازی فراهم آوردن محیطی است که همگی ما در آن احساس لذت کنیم . نگاه زیبا سازی به شهر رسیدن ارتقاء کیفیت محیط شهری است. چهره شهر با رفع نازیبائیها اصلاح و با رعایت قوانین و مقررات شکل واقعی خود را پس از گذشت مدتی باز می یابد . همچنین نیازهای فیزیکی و روانی شهروندان و اعضاء این خانواده بزرگ با ایجاد و گسترش فضاهای شهری و بکارگیری مبلمان مناسب بر طرف می گردد

سازمان زیبا سازی شهر اهواز ،مناطق کم برخوردار «مناطق محروم» را در الویت های خود قرار دهد

ورودی های هر شهر و مناطقی که رفت آمد در آن زیاد است ویترین آن شهر میباشد که واحد زیبا سازی باید عملکرد بیشتری در آن به خرج دهد و طرح و المان های زیادی را اجرا کند زیباسازی به کلیه اقدامات آگاهانه ای گفته می شود که توسط شهرداریها برای ارتقاء کیفیت محیط شهری صورت پذیرفته و شهر را برای زندگی ساکنانش مناسب تر می سازد . هدف زیبا سازی فراهم آوردن محیطی است که همگی ما در آن احساس لذت کنیم . نگاه زیبا سازی به شهر رسیدن ارتقاء کیفیت محیط شهری است. چهره شهر با رفع نازیبائیها اصلاح و با رعایت قوانین و مقررات شکل واقعی خود را پس از گذشت مدتی باز می یابد . همچنین نیازهای فیزیکی و روانی شهروندان و اعضاء این خانواده بزرگ با ایجاد و گسترش فضاهای شهری و بکارگیری مبلمان مناسب بر طرف می گردد

سازمان زیبا سازی شهر اهواز ،مناطق کم برخوردار «مناطق محروم» را در الویت های خود قرار دهد

ورودی های هر شهر و مناطقی که رفت آمد در آن زیاد است ویترین آن شهر میباشد که واحد زیبا سازی باید عملکرد بیشتری در آن به خرج دهد و طرح و المان های زیادی را اجرا کند زیباسازی به کلیه اقدامات آگاهانه ای گفته می شود که توسط شهرداریها برای ارتقاء کیفیت محیط شهری صورت پذیرفته و شهر را برای زندگی ساکنانش مناسب تر می سازد . هدف زیبا سازی فراهم آوردن محیطی است که همگی ما در آن احساس لذت کنیم . نگاه زیبا سازی به شهر رسیدن ارتقاء کیفیت محیط شهری است. چهره شهر با رفع نازیبائیها اصلاح و با رعایت قوانین و مقررات شکل واقعی خود را پس از گذشت مدتی باز می یابد . همچنین نیازهای فیزیکی و روانی شهروندان و اعضاء این خانواده بزرگ با ایجاد و گسترش فضاهای شهری و بکارگیری مبلمان مناسب بر طرف می گردد

سازمان زیبا سازی شهر اهواز ،مناطق کم برخوردار «مناطق محروم» را در الویت های خود قرار دهد

ورودی های هر شهر و مناطقی که رفت آمد در آن زیاد است ویترین آن شهر میباشد که واحد زیبا سازی باید عملکرد بیشتری در آن به خرج دهد و طرح و المان های زیادی را اجرا کند زیباسازی به کلیه اقدامات آگاهانه ای گفته می شود که توسط شهرداریها برای ارتقاء کیفیت محیط شهری صورت پذیرفته و شهر را برای زندگی ساکنانش مناسب تر می سازد . هدف زیبا سازی فراهم آوردن محیطی است که همگی ما در آن احساس لذت کنیم . نگاه زیبا سازی به شهر رسیدن ارتقاء کیفیت محیط شهری است. چهره شهر با رفع نازیبائیها اصلاح و با رعایت قوانین و مقررات شکل واقعی خود را پس از گذشت مدتی باز می یابد . همچنین نیازهای فیزیکی و روانی شهروندان و اعضاء این خانواده بزرگ با ایجاد و گسترش فضاهای شهری و بکارگیری مبلمان مناسب بر طرف می گردد

درخواست برخورد قضایی با روحانی

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه: در قبال عملکرد ناصواب رئیس‌جمهور که کشور را با موج سهمگین کرونا مواجه کردند، اقدام بایسته قضایی را معمول فرمایید.

درخواست برخورد قضایی با روحانی

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه: در قبال عملکرد ناصواب رئیس‌جمهور که کشور را با موج سهمگین کرونا مواجه کردند، اقدام بایسته قضایی را معمول فرمایید.

درخواست برخورد قضایی با روحانی

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه: در قبال عملکرد ناصواب رئیس‌جمهور که کشور را با موج سهمگین کرونا مواجه کردند، اقدام بایسته قضایی را معمول فرمایید.

دادستان سابق نظامی استان تهران خبر داد صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی

غلامعباس ترکی در آیین معارفه دادستان جدید نظامی‌ استان تهران گفت: برای من افتخار بود که حدود 25 سال در خدمت دوستان بودم و تمامی همکاران من در تمام این سال‌ها تلاش های بسیاری انجام دادند. ارائه گزارش عملکرد هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح به واسطه محرمانگی ملاحظاتی دارد و به طور قطع اقداماتی که توسط بنده انجام شد توسط آقای سراج به بهترین نحو ممکن انجام می‌شود. ما برای موفقیت آقای سراج و تمام مجموعه نیروهای مسلح تلاش می‌کنیم تا فعالیت ها به خوبی انجام شود

دادستان سابق نظامی استان تهران خبر داد صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی

غلامعباس ترکی در آیین معارفه دادستان جدید نظامی‌ استان تهران گفت: برای من افتخار بود که حدود 25 سال در خدمت دوستان بودم و تمامی همکاران من در تمام این سال‌ها تلاش های بسیاری انجام دادند. ارائه گزارش عملکرد هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح به واسطه محرمانگی ملاحظاتی دارد و به طور قطع اقداماتی که توسط بنده انجام شد توسط آقای سراج به بهترین نحو ممکن انجام می‌شود. ما برای موفقیت آقای سراج و تمام مجموعه نیروهای مسلح تلاش می‌کنیم تا فعالیت ها به خوبی انجام شود

دادستان سابق نظامی استان تهران خبر داد صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی

غلامعباس ترکی در آیین معارفه دادستان جدید نظامی‌ استان تهران گفت: برای من افتخار بود که حدود 25 سال در خدمت دوستان بودم و تمامی همکاران من در تمام این سال‌ها تلاش های بسیاری انجام دادند. ارائه گزارش عملکرد هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح به واسطه محرمانگی ملاحظاتی دارد و به طور قطع اقداماتی که توسط بنده انجام شد توسط آقای سراج به بهترین نحو ممکن انجام می‌شود. ما برای موفقیت آقای سراج و تمام مجموعه نیروهای مسلح تلاش می‌کنیم تا فعالیت ها به خوبی انجام شود

دادستان سابق نظامی استان تهران خبر داد صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی

غلامعباس ترکی در آیین معارفه دادستان جدید نظامی‌ استان تهران گفت: برای من افتخار بود که حدود 25 سال در خدمت دوستان بودم و تمامی همکاران من در تمام این سال‌ها تلاش های بسیاری انجام دادند. ارائه گزارش عملکرد هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح به واسطه محرمانگی ملاحظاتی دارد و به طور قطع اقداماتی که توسط بنده انجام شد توسط آقای سراج به بهترین نحو ممکن انجام می‌شود. ما برای موفقیت آقای سراج و تمام مجموعه نیروهای مسلح تلاش می‌کنیم تا فعالیت ها به خوبی انجام شود

دادستان سابق نظامی استان تهران خبر داد صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی

غلامعباس ترکی در آیین معارفه دادستان جدید نظامی‌ استان تهران گفت: برای من افتخار بود که حدود 25 سال در خدمت دوستان بودم و تمامی همکاران من در تمام این سال‌ها تلاش های بسیاری انجام دادند. ارائه گزارش عملکرد هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح به واسطه محرمانگی ملاحظاتی دارد و به طور قطع اقداماتی که توسط بنده انجام شد توسط آقای سراج به بهترین نحو ممکن انجام می‌شود. ما برای موفقیت آقای سراج و تمام مجموعه نیروهای مسلح تلاش می‌کنیم تا فعالیت ها به خوبی انجام شود

دادستان سابق نظامی استان تهران خبر داد صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی

غلامعباس ترکی در آیین معارفه دادستان جدید نظامی‌ استان تهران گفت: برای من افتخار بود که حدود 25 سال در خدمت دوستان بودم و تمامی همکاران من در تمام این سال‌ها تلاش های بسیاری انجام دادند. ارائه گزارش عملکرد هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح به واسطه محرمانگی ملاحظاتی دارد و به طور قطع اقداماتی که توسط بنده انجام شد توسط آقای سراج به بهترین نحو ممکن انجام می‌شود. ما برای موفقیت آقای سراج و تمام مجموعه نیروهای مسلح تلاش می‌کنیم تا فعالیت ها به خوبی انجام شود

وزارت شعار ایجاد کنیم

پیشنهاد می‌شود وزارت شعار ایجاد شود. این اقدام فواید زیادی خواهد داشت از جمله این که: 1. یک وزیر و یک وزارتخانه مشغول شعار دادن می‌شود و بقیه در دولت، شعار دادن را رها می‌کنند و به کار و فعالیت اصلی خود می‌پردازند. 2. مردم به صورت شفاف می‌دانند که سخنان و عملکرد وزیر و وزارت شعار، شعاری است. در نتیجه انتظاری هم فراتر از شعار از این وزیر و وزارتخانه نخواهند داشت، زیرا می‌دانند آنچه گفته و انجام می‌شود شعار است و قرار نیست واقعیت پیدا

وزارت شعار ایجاد کنیم

پیشنهاد می‌شود وزارت شعار ایجاد شود. این اقدام فواید زیادی خواهد داشت از جمله این که: 1. یک وزیر و یک وزارتخانه مشغول شعار دادن می‌شود و بقیه در دولت، شعار دادن را رها می‌کنند و به کار و فعالیت اصلی خود می‌پردازند. 2. مردم به صورت شفاف می‌دانند که سخنان و عملکرد وزیر و وزارت شعار، شعاری است. در نتیجه انتظاری هم فراتر از شعار از این وزیر و وزارتخانه نخواهند داشت، زیرا می‌دانند آنچه گفته و انجام می‌شود شعار است و قرار نیست واقعیت پیدا

وزارت شعار ایجاد کنیم

پیشنهاد می‌شود وزارت شعار ایجاد شود. این اقدام فواید زیادی خواهد داشت از جمله این که: 1. یک وزیر و یک وزارتخانه مشغول شعار دادن می‌شود و بقیه در دولت، شعار دادن را رها می‌کنند و به کار و فعالیت اصلی خود می‌پردازند. 2. مردم به صورت شفاف می‌دانند که سخنان و عملکرد وزیر و وزارت شعار، شعاری است. در نتیجه انتظاری هم فراتر از شعار از این وزیر و وزارتخانه نخواهند داشت، زیرا می‌دانند آنچه گفته و انجام می‌شود شعار است و قرار نیست واقعیت پیدا

لزوم شفاف سازی در زمینه روند واکسیناسیون طبق اولویت های تعیین شده در سند ملی

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تهیه و تامین واکسن خارجی کرونا از سوی وزارت بهداشت و همه دستگاه هایی که در این زمینه همکاری داشته اند، تاکید کرد: اینکه توانسته ایم در شرایط سخت و نفسگیر جنگ اقتصادی دشمن، هم در زمینه تحقیق و تولید واکسن داخلی و هم تهیه و تامین واکسن خارجی مورد نیاز کشور عملکرد موفقی داشته باشیم، از افتخارات ملت ایران است.

لزوم شفاف سازی در زمینه روند واکسیناسیون طبق اولویت های تعیین شده در سند ملی

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تهیه و تامین واکسن خارجی کرونا از سوی وزارت بهداشت و همه دستگاه هایی که در این زمینه همکاری داشته اند، تاکید کرد: اینکه توانسته ایم در شرایط سخت و نفسگیر جنگ اقتصادی دشمن، هم در زمینه تحقیق و تولید واکسن داخلی و هم تهیه و تامین واکسن خارجی مورد نیاز کشور عملکرد موفقی داشته باشیم، از افتخارات ملت ایران است.

لزوم شفاف سازی در زمینه روند واکسیناسیون طبق اولویت های تعیین شده در سند ملی

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تهیه و تامین واکسن خارجی کرونا از سوی وزارت بهداشت و همه دستگاه هایی که در این زمینه همکاری داشته اند، تاکید کرد: اینکه توانسته ایم در شرایط سخت و نفسگیر جنگ اقتصادی دشمن، هم در زمینه تحقیق و تولید واکسن داخلی و هم تهیه و تامین واکسن خارجی مورد نیاز کشور عملکرد موفقی داشته باشیم، از افتخارات ملت ایران است.

لزوم شفاف سازی در زمینه روند واکسیناسیون طبق اولویت های تعیین شده در سند ملی

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تهیه و تامین واکسن خارجی کرونا از سوی وزارت بهداشت و همه دستگاه هایی که در این زمینه همکاری داشته اند، تاکید کرد: اینکه توانسته ایم در شرایط سخت و نفسگیر جنگ اقتصادی دشمن، هم در زمینه تحقیق و تولید واکسن داخلی و هم تهیه و تامین واکسن خارجی مورد نیاز کشور عملکرد موفقی داشته باشیم، از افتخارات ملت ایران است.

لزوم شفاف سازی در زمینه روند واکسیناسیون طبق اولویت های تعیین شده در سند ملی

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تهیه و تامین واکسن خارجی کرونا از سوی وزارت بهداشت و همه دستگاه هایی که در این زمینه همکاری داشته اند، تاکید کرد: اینکه توانسته ایم در شرایط سخت و نفسگیر جنگ اقتصادی دشمن، هم در زمینه تحقیق و تولید واکسن داخلی و هم تهیه و تامین واکسن خارجی مورد نیاز کشور عملکرد موفقی داشته باشیم، از افتخارات ملت ایران است.

لزوم شفاف سازی در زمینه روند واکسیناسیون طبق اولویت های تعیین شده در سند ملی

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تهیه و تامین واکسن خارجی کرونا از سوی وزارت بهداشت و همه دستگاه هایی که در این زمینه همکاری داشته اند، تاکید کرد: اینکه توانسته ایم در شرایط سخت و نفسگیر جنگ اقتصادی دشمن، هم در زمینه تحقیق و تولید واکسن داخلی و هم تهیه و تامین واکسن خارجی مورد نیاز کشور عملکرد موفقی داشته باشیم، از افتخارات ملت ایران است.

از زیر باران به زیر ناودان

بیش از بیست سال است که پست شهرداری بین این دو عزیز جابجا می شود. اگر پس از بیست سال از مدیریت چرخشی این دو بزرگوار هیچ نیروی جایگزینی را برای شهرداری نتوانسته اید تربیت و پرورش دهید انرژی بیهوده صرف نکنید و وقت و اعصاب مردم را به بازی نگیرید. شیر یا خط کنید و یکی از این دو را باز به شهرداری منصوب کنید. از نظر عملکرد و کارکرد و ... تفاوت چندانی بین این دو بزرگوار نیست. هر چند دوستان و هواداران این دو بزرگوار و صد البته خود این عزیزان خود را تافته ای جدا بافته از کل عالم و آدم میدانند اما در از بین بردن حقوق شهروندان وفرصت های توسعه شهری همانند مثال شهید مطهری در خصوص امپریالیسم و کمونیسم عمل کرده اند. لبه های دو قیچی.

از زیر باران به زیر ناودان

بیش از بیست سال است که پست شهرداری بین این دو عزیز جابجا می شود. اگر پس از بیست سال از مدیریت چرخشی این دو بزرگوار هیچ نیروی جایگزینی را برای شهرداری نتوانسته اید تربیت و پرورش دهید انرژی بیهوده صرف نکنید و وقت و اعصاب مردم را به بازی نگیرید. شیر یا خط کنید و یکی از این دو را باز به شهرداری منصوب کنید. از نظر عملکرد و کارکرد و ... تفاوت چندانی بین این دو بزرگوار نیست. هر چند دوستان و هواداران این دو بزرگوار و صد البته خود این عزیزان خود را تافته ای جدا بافته از کل عالم و آدم میدانند اما در از بین بردن حقوق شهروندان وفرصت های توسعه شهری همانند مثال شهید مطهری در خصوص امپریالیسم و کمونیسم عمل کرده اند. لبه های دو قیچی.

از زیر باران به زیر ناودان

بیش از بیست سال است که پست شهرداری بین این دو عزیز جابجا می شود. اگر پس از بیست سال از مدیریت چرخشی این دو بزرگوار هیچ نیروی جایگزینی را برای شهرداری نتوانسته اید تربیت و پرورش دهید انرژی بیهوده صرف نکنید و وقت و اعصاب مردم را به بازی نگیرید. شیر یا خط کنید و یکی از این دو را باز به شهرداری منصوب کنید. از نظر عملکرد و کارکرد و ... تفاوت چندانی بین این دو بزرگوار نیست. هر چند دوستان و هواداران این دو بزرگوار و صد البته خود این عزیزان خود را تافته ای جدا بافته از کل عالم و آدم میدانند اما در از بین بردن حقوق شهروندان وفرصت های توسعه شهری همانند مثال شهید مطهری در خصوص امپریالیسم و کمونیسم عمل کرده اند. لبه های دو قیچی.

از زیر باران به زیر ناودان

بیش از بیست سال است که پست شهرداری بین این دو عزیز جابجا می شود. اگر پس از بیست سال از مدیریت چرخشی این دو بزرگوار هیچ نیروی جایگزینی را برای شهرداری نتوانسته اید تربیت و پرورش دهید انرژی بیهوده صرف نکنید و وقت و اعصاب مردم را به بازی نگیرید. شیر یا خط کنید و یکی از این دو را باز به شهرداری منصوب کنید. از نظر عملکرد و کارکرد و ... تفاوت چندانی بین این دو بزرگوار نیست. هر چند دوستان و هواداران این دو بزرگوار و صد البته خود این عزیزان خود را تافته ای جدا بافته از کل عالم و آدم میدانند اما در از بین بردن حقوق شهروندان وفرصت های توسعه شهری همانند مثال شهید مطهری در خصوص امپریالیسم و کمونیسم عمل کرده اند. لبه های دو قیچی.

دیوارهای غیرسازه‌ای و نحوه اجرای میلگرد بستر عامل بیشترین تخریب در زلزله سی‌سخت

مطالعات محققان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در زمینه خرابی‌های ناشی از زلزله 5.6 سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که بیشتر خسارات و خرابی‌ها مربوط به دیوارها و اجزای غیرسازه‌ای است و به اعتقاد آنها اجرای صحیح میلگرد بستر و وال پست در دیوارهای غیرسازه‌ای باعث بهبود عملکرد این اجزا در هنگام زلزله می‌شود.

دیوارهای غیرسازه‌ای و نحوه اجرای میلگرد بستر عامل بیشترین تخریب در زلزله سی‌سخت

مطالعات محققان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در زمینه خرابی‌های ناشی از زلزله 5.6 سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که بیشتر خسارات و خرابی‌ها مربوط به دیوارها و اجزای غیرسازه‌ای است و به اعتقاد آنها اجرای صحیح میلگرد بستر و وال پست در دیوارهای غیرسازه‌ای باعث بهبود عملکرد این اجزا در هنگام زلزله می‌شود.

دیوارهای غیرسازه‌ای و نحوه اجرای میلگرد بستر عامل بیشترین تخریب در زلزله سی‌سخت

مطالعات محققان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در زمینه خرابی‌های ناشی از زلزله 5.6 سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که بیشتر خسارات و خرابی‌ها مربوط به دیوارها و اجزای غیرسازه‌ای است و به اعتقاد آنها اجرای صحیح میلگرد بستر و وال پست در دیوارهای غیرسازه‌ای باعث بهبود عملکرد این اجزا در هنگام زلزله می‌شود.

دیوارهای غیرسازه‌ای و نحوه اجرای میلگرد بستر عامل بیشترین تخریب در زلزله سی‌سخت

مطالعات محققان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در زمینه خرابی‌های ناشی از زلزله 5.6 سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که بیشتر خسارات و خرابی‌ها مربوط به دیوارها و اجزای غیرسازه‌ای است و به اعتقاد آنها اجرای صحیح میلگرد بستر و وال پست در دیوارهای غیرسازه‌ای باعث بهبود عملکرد این اجزا در هنگام زلزله می‌شود.

دیوارهای غیرسازه‌ای و نحوه اجرای میلگرد بستر عامل بیشترین تخریب در زلزله سی‌سخت

مطالعات محققان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در زمینه خرابی‌های ناشی از زلزله 5.6 سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که بیشتر خسارات و خرابی‌ها مربوط به دیوارها و اجزای غیرسازه‌ای است و به اعتقاد آنها اجرای صحیح میلگرد بستر و وال پست در دیوارهای غیرسازه‌ای باعث بهبود عملکرد این اجزا در هنگام زلزله می‌شود.

دیوارهای غیرسازه‌ای و نحوه اجرای میلگرد بستر عامل بیشترین تخریب در زلزله سی‌سخت

مطالعات محققان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در زمینه خرابی‌های ناشی از زلزله 5.6 سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که بیشتر خسارات و خرابی‌ها مربوط به دیوارها و اجزای غیرسازه‌ای است و به اعتقاد آنها اجرای صحیح میلگرد بستر و وال پست در دیوارهای غیرسازه‌ای باعث بهبود عملکرد این اجزا در هنگام زلزله می‌شود.

در مراسم جشن انقلاب اسلامی در جمع ایرانیان در مسکو قالیباف: نارسایی‌ها ربطی به انقلاب اسلامی ندارد

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز در کشور نارسایی هایی وجود دارد که ما نیز آن ها را می بینیم اما همه ما به عنوان مسئول باید دقت داشته باشیم که این مشکلات ربطی به انقلاب اسلامی ندارد بلکه محصول عملکرد مسئولان است، در واقع وقتی مشکلات اثر گذاشت که ما از انقلاب فاصله گرفتیم.

در مراسم جشن انقلاب اسلامی در جمع ایرانیان در مسکو قالیباف: نارسایی‌ها ربطی به انقلاب اسلامی ندارد

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز در کشور نارسایی هایی وجود دارد که ما نیز آن ها را می بینیم اما همه ما به عنوان مسئول باید دقت داشته باشیم که این مشکلات ربطی به انقلاب اسلامی ندارد بلکه محصول عملکرد مسئولان است، در واقع وقتی مشکلات اثر گذاشت که ما از انقلاب فاصله گرفتیم.

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال:‌ برای استقلال نباید تیم سخت و آسان فرقی داشته باشد

واکنش به قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا و همگروهی آبی‌ها با الاهلی عربستان، الدحیل و الشرطه عراق در این مسابقات اظهار کرد: برای استقلال روبرو شدن با هیچ حریفی نباید تفاوتی داشته باشد. تیمی که هدف‌گذری‌اش را برای قهرمانی مد نظر قرار داده است، فرقی ندارد در ابتدا با حریف‌های سختی روبرو شود یا در آخر کار به رقبای سختی برخورد کند. استقلال باید برای بردن به میدان برود و اگر در هر بازی کیفیت خوبی از خود ش ارائه دهد می‌تواند در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، عملکرد موفقی از خود بر جای بگذار

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال:‌ برای استقلال نباید تیم سخت و آسان فرقی داشته باشد

واکنش به قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا و همگروهی آبی‌ها با الاهلی عربستان، الدحیل و الشرطه عراق در این مسابقات اظهار کرد: برای استقلال روبرو شدن با هیچ حریفی نباید تفاوتی داشته باشد. تیمی که هدف‌گذری‌اش را برای قهرمانی مد نظر قرار داده است، فرقی ندارد در ابتدا با حریف‌های سختی روبرو شود یا در آخر کار به رقبای سختی برخورد کند. استقلال باید برای بردن به میدان برود و اگر در هر بازی کیفیت خوبی از خود ش ارائه دهد می‌تواند در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، عملکرد موفقی از خود بر جای بگذار

نتایج پورموسوی خیره‌کننده است / باید مراقب دلالان و باج‌گیران بود

​پیشکسوت فوتبال خوزستان با بیان این‌که نتایج پورموسوی در صنعت نفت آبادان چشم‌ها را خیره کرده است، گفت: مدیریت و کادر اجرایی، فنی و بازیکنان باید یکدل، یک صدا و ‌متحد، فقط روی تیم و ارائه بهترین عملکرد خود تمرکز کنند و فریب دلالان و باج‌گیرانی که در کمین چنین‌ روزهایی نشسته‌اند را نخورند و قاطعانه این مسیر را با صلابت طی کنند.

نتایج پورموسوی خیره‌کننده است / باید مراقب دلالان و باج‌گیران بود

​پیشکسوت فوتبال خوزستان با بیان این‌که نتایج پورموسوی در صنعت نفت آبادان چشم‌ها را خیره کرده است، گفت: مدیریت و کادر اجرایی، فنی و بازیکنان باید یکدل، یک صدا و ‌متحد، فقط روی تیم و ارائه بهترین عملکرد خود تمرکز کنند و فریب دلالان و باج‌گیرانی که در کمین چنین‌ روزهایی نشسته‌اند را نخورند و قاطعانه این مسیر را با صلابت طی کنند.

نتایج پورموسوی خیره‌کننده است / باید مراقب دلالان و باج‌گیران بود

​پیشکسوت فوتبال خوزستان با بیان این‌که نتایج پورموسوی در صنعت نفت آبادان چشم‌ها را خیره کرده است، گفت: مدیریت و کادر اجرایی، فنی و بازیکنان باید یکدل، یک صدا و ‌متحد، فقط روی تیم و ارائه بهترین عملکرد خود تمرکز کنند و فریب دلالان و باج‌گیرانی که در کمین چنین‌ روزهایی نشسته‌اند را نخورند و قاطعانه این مسیر را با صلابت طی کنند.

تذکر سید احمد آوایی به رئیس‌جمهور به دلیل عدم نصب تابلوی دزفول

دیگر سوء تدبیر استاندار در رابطه با نزاع بر سر نصب تابلوی ورودی شهر دزفول است که منجر به کشته شدن چند جوان بیگناه و غارت دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول شد که فرهیختگان هر دو شهر، آن واقعه شوم را نتیجه بی تفاوتی و بی تدبیری استاندار خوزستان در اجرای قانون و تامین امنیت می دانند که این رفتار منجر به تشویق اوباش و غارتگران به ایجاد نا امنی و ریختن خون بی گناهان شد. عملکرد استاندار به گونه‌ای بوده است که مردم می گویند دولت از نصب تابلوی ورودی دو شهرستان عاجز است.

تذکر سید احمد آوایی به رئیس‌جمهور به دلیل عدم نصب تابلوی دزفول

دیگر سوء تدبیر استاندار در رابطه با نزاع بر سر نصب تابلوی ورودی شهر دزفول است که منجر به کشته شدن چند جوان بیگناه و غارت دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول شد که فرهیختگان هر دو شهر، آن واقعه شوم را نتیجه بی تفاوتی و بی تدبیری استاندار خوزستان در اجرای قانون و تامین امنیت می دانند که این رفتار منجر به تشویق اوباش و غارتگران به ایجاد نا امنی و ریختن خون بی گناهان شد. عملکرد استاندار به گونه‌ای بوده است که مردم می گویند دولت از نصب تابلوی ورودی دو شهرستان عاجز است.

تذکر سید احمد آوایی به رئیس‌جمهور به دلیل عدم نصب تابلوی دزفول

دیگر سوء تدبیر استاندار در رابطه با نزاع بر سر نصب تابلوی ورودی شهر دزفول است که منجر به کشته شدن چند جوان بیگناه و غارت دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول شد که فرهیختگان هر دو شهر، آن واقعه شوم را نتیجه بی تفاوتی و بی تدبیری استاندار خوزستان در اجرای قانون و تامین امنیت می دانند که این رفتار منجر به تشویق اوباش و غارتگران به ایجاد نا امنی و ریختن خون بی گناهان شد. عملکرد استاندار به گونه‌ای بوده است که مردم می گویند دولت از نصب تابلوی ورودی دو شهرستان عاجز است.

تذکر سید احمد آوایی به رئیس‌جمهور به دلیل عدم نصب تابلوی دزفول

دیگر سوء تدبیر استاندار در رابطه با نزاع بر سر نصب تابلوی ورودی شهر دزفول است که منجر به کشته شدن چند جوان بیگناه و غارت دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول شد که فرهیختگان هر دو شهر، آن واقعه شوم را نتیجه بی تفاوتی و بی تدبیری استاندار خوزستان در اجرای قانون و تامین امنیت می دانند که این رفتار منجر به تشویق اوباش و غارتگران به ایجاد نا امنی و ریختن خون بی گناهان شد. عملکرد استاندار به گونه‌ای بوده است که مردم می گویند دولت از نصب تابلوی ورودی دو شهرستان عاجز است.

تذکر سید احمد آوایی به رئیس‌جمهور به دلیل عدم نصب تابلوی دزفول

دیگر سوء تدبیر استاندار در رابطه با نزاع بر سر نصب تابلوی ورودی شهر دزفول است که منجر به کشته شدن چند جوان بیگناه و غارت دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول شد که فرهیختگان هر دو شهر، آن واقعه شوم را نتیجه بی تفاوتی و بی تدبیری استاندار خوزستان در اجرای قانون و تامین امنیت می دانند که این رفتار منجر به تشویق اوباش و غارتگران به ایجاد نا امنی و ریختن خون بی گناهان شد. عملکرد استاندار به گونه‌ای بوده است که مردم می گویند دولت از نصب تابلوی ورودی دو شهرستان عاجز است.

سردبیر بخش علمی صبح ملت نیوز ،پژوهشگر برتر وزارت نیرو در سال ۹۹ شد

به گزارش خبرنگار صبح ملت نیوز ،این جشنواره به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و باهدف کاربست نتایج تحقیقات در صنعت و فراهم نمودن زمینه‌های تولید محصولات فناورانه در صنعت آب، برق و انرژی، شناسایی و عرضه عملکردهای پژوهشی و فناوری حوزه‌های آب و برق، تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فناوران، مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی برتر، ایجاد فضای تعاملی میان پژوهشگران و فناوران، بسترسازی برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و محصولات فناورانه، انتقال تجارب در حوزه پژوهش و فناوری، توسط پژوهشگاه نیرو در دی‌ماه سال جاری برگزار شد.

سردبیر بخش علمی صبح ملت نیوز ،پژوهشگر برتر وزارت نیرو در سال ۹۹ شد

به گزارش خبرنگار صبح ملت نیوز ،این جشنواره به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و باهدف کاربست نتایج تحقیقات در صنعت و فراهم نمودن زمینه‌های تولید محصولات فناورانه در صنعت آب، برق و انرژی، شناسایی و عرضه عملکردهای پژوهشی و فناوری حوزه‌های آب و برق، تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فناوران، مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی برتر، ایجاد فضای تعاملی میان پژوهشگران و فناوران، بسترسازی برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و محصولات فناورانه، انتقال تجارب در حوزه پژوهش و فناوری، توسط پژوهشگاه نیرو در دی‌ماه سال جاری برگزار شد.

سردبیر بخش علمی صبح ملت نیوز ،پژوهشگر برتر وزارت نیرو در سال ۹۹ شد

به گزارش خبرنگار صبح ملت نیوز ،این جشنواره به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و باهدف کاربست نتایج تحقیقات در صنعت و فراهم نمودن زمینه‌های تولید محصولات فناورانه در صنعت آب، برق و انرژی، شناسایی و عرضه عملکردهای پژوهشی و فناوری حوزه‌های آب و برق، تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فناوران، مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی برتر، ایجاد فضای تعاملی میان پژوهشگران و فناوران، بسترسازی برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و محصولات فناورانه، انتقال تجارب در حوزه پژوهش و فناوری، توسط پژوهشگاه نیرو در دی‌ماه سال جاری برگزار شد.

سردبیر بخش علمی صبح ملت نیوز ،پژوهشگر برتر وزارت نیرو در سال ۹۹ شد

به گزارش خبرنگار صبح ملت نیوز ،این جشنواره به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و باهدف کاربست نتایج تحقیقات در صنعت و فراهم نمودن زمینه‌های تولید محصولات فناورانه در صنعت آب، برق و انرژی، شناسایی و عرضه عملکردهای پژوهشی و فناوری حوزه‌های آب و برق، تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فناوران، مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی برتر، ایجاد فضای تعاملی میان پژوهشگران و فناوران، بسترسازی برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و محصولات فناورانه، انتقال تجارب در حوزه پژوهش و فناوری، توسط پژوهشگاه نیرو در دی‌ماه سال جاری برگزار شد.

سردبیر بخش علمی صبح ملت نیوز ،پژوهشگر برتر وزارت نیرو در سال ۹۹ شد

به گزارش خبرنگار صبح ملت نیوز ،این جشنواره به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و باهدف کاربست نتایج تحقیقات در صنعت و فراهم نمودن زمینه‌های تولید محصولات فناورانه در صنعت آب، برق و انرژی، شناسایی و عرضه عملکردهای پژوهشی و فناوری حوزه‌های آب و برق، تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فناوران، مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی برتر، ایجاد فضای تعاملی میان پژوهشگران و فناوران، بسترسازی برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و محصولات فناورانه، انتقال تجارب در حوزه پژوهش و فناوری، توسط پژوهشگاه نیرو در دی‌ماه سال جاری برگزار شد.

سردبیر بخش علمی صبح ملت نیوز ،پژوهشگر برتر وزارت نیرو در سال ۹۹ شد

به گزارش خبرنگار صبح ملت نیوز ،این جشنواره به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و باهدف کاربست نتایج تحقیقات در صنعت و فراهم نمودن زمینه‌های تولید محصولات فناورانه در صنعت آب، برق و انرژی، شناسایی و عرضه عملکردهای پژوهشی و فناوری حوزه‌های آب و برق، تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فناوران، مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی برتر، ایجاد فضای تعاملی میان پژوهشگران و فناوران، بسترسازی برای تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و محصولات فناورانه، انتقال تجارب در حوزه پژوهش و فناوری، توسط پژوهشگاه نیرو در دی‌ماه سال جاری برگزار شد.

علامه عنوان کرد: در دهه فجر امسال دو پتروشیمی در این منطقه کلنگ‌زنی می‌شود

،مدیر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در نشستی خبری با اصحاب رسانه گفت:. متاسفانه عملکرد منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در سال گذشته زیر صفر بود و نتوانست اعتبار حدود 6هزار میلیارد ریالی مصوب خود را جذب کند و تا مهرماه حتی یکی از پروژه های سال 99نیز اجرایی نشد که ایمیدرو طی نامه ای خواستار توضیح درباره دلایل این ناکامی ها شد

علامه عنوان کرد: در دهه فجر امسال دو پتروشیمی در این منطقه کلنگ‌زنی می‌شود

،مدیر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در نشستی خبری با اصحاب رسانه گفت:. متاسفانه عملکرد منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در سال گذشته زیر صفر بود و نتوانست اعتبار حدود 6هزار میلیارد ریالی مصوب خود را جذب کند و تا مهرماه حتی یکی از پروژه های سال 99نیز اجرایی نشد که ایمیدرو طی نامه ای خواستار توضیح درباره دلایل این ناکامی ها شد

علامه عنوان کرد: در دهه فجر امسال دو پتروشیمی در این منطقه کلنگ‌زنی می‌شود

،مدیر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در نشستی خبری با اصحاب رسانه گفت:. متاسفانه عملکرد منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در سال گذشته زیر صفر بود و نتوانست اعتبار حدود 6هزار میلیارد ریالی مصوب خود را جذب کند و تا مهرماه حتی یکی از پروژه های سال 99نیز اجرایی نشد که ایمیدرو طی نامه ای خواستار توضیح درباره دلایل این ناکامی ها شد

علامه عنوان کرد: در دهه فجر امسال دو پتروشیمی در این منطقه کلنگ‌زنی می‌شود

،مدیر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در نشستی خبری با اصحاب رسانه گفت:. متاسفانه عملکرد منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در سال گذشته زیر صفر بود و نتوانست اعتبار حدود 6هزار میلیارد ریالی مصوب خود را جذب کند و تا مهرماه حتی یکی از پروژه های سال 99نیز اجرایی نشد که ایمیدرو طی نامه ای خواستار توضیح درباره دلایل این ناکامی ها شد

بیش از ۴۰۰ نفر از کارکنان بهزیستی مشمول بخشنامه تعارض منافع

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه حدود نزدیک به 22 هزار نیروی انسانی در سازمان بهزیستی به ارائه خدمت مشغول‌ هستند، گفت: از زمان ابلاغ بخشنامه تعارض منافع 402 نفر از کارکنان سازمان بهزیستی در کشور مشمول این بخشنامه شدند.

بیش از ۴۰۰ نفر از کارکنان بهزیستی مشمول بخشنامه تعارض منافع

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه حدود نزدیک به 22 هزار نیروی انسانی در سازمان بهزیستی به ارائه خدمت مشغول‌ هستند، گفت: از زمان ابلاغ بخشنامه تعارض منافع 402 نفر از کارکنان سازمان بهزیستی در کشور مشمول این بخشنامه شدند.

بیش از ۴۰۰ نفر از کارکنان بهزیستی مشمول بخشنامه تعارض منافع

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه حدود نزدیک به 22 هزار نیروی انسانی در سازمان بهزیستی به ارائه خدمت مشغول‌ هستند، گفت: از زمان ابلاغ بخشنامه تعارض منافع 402 نفر از کارکنان سازمان بهزیستی در کشور مشمول این بخشنامه شدند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دزفول: لیست اصلی پایگاه های خبری وخبرگزاری کشوری به شوراشهر تقدیم گردید

رئیس اداره فرهنگ و ارشادنادر سعادتی فرد با اشاره به فعالیت و عملکرد 11 انجمن فرهنگی‌هنری در سطح دزفول، تعداد پایگاه ها خبری مجاز در سطح شهرستان دزفول را 10 پایگاه و خبرگزاری های کشوری فعال در دزفول را که خبرنگار فعال دارند، 5 خبرگزاری اعلام و اسامی آنها را طی نامه‌ای تقدیم رئیس و اعضای شورا نمود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دزفول: لیست اصلی پایگاه های خبری وخبرگزاری کشوری به شوراشهر تقدیم گردید

رئیس اداره فرهنگ و ارشادنادر سعادتی فرد با اشاره به فعالیت و عملکرد 11 انجمن فرهنگی‌هنری در سطح دزفول، تعداد پایگاه ها خبری مجاز در سطح شهرستان دزفول را 10 پایگاه و خبرگزاری های کشوری فعال در دزفول را که خبرنگار فعال دارند، 5 خبرگزاری اعلام و اسامی آنها را طی نامه‌ای تقدیم رئیس و اعضای شورا نمود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دزفول: لیست اصلی پایگاه های خبری وخبرگزاری کشوری به شوراشهر تقدیم گردید

رئیس اداره فرهنگ و ارشادنادر سعادتی فرد با اشاره به فعالیت و عملکرد 11 انجمن فرهنگی‌هنری در سطح دزفول، تعداد پایگاه ها خبری مجاز در سطح شهرستان دزفول را 10 پایگاه و خبرگزاری های کشوری فعال در دزفول را که خبرنگار فعال دارند، 5 خبرگزاری اعلام و اسامی آنها را طی نامه‌ای تقدیم رئیس و اعضای شورا نمود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دزفول: لیست اصلی پایگاه های خبری وخبرگزاری کشوری به شوراشهر تقدیم گردید

رئیس اداره فرهنگ و ارشادنادر سعادتی فرد با اشاره به فعالیت و عملکرد 11 انجمن فرهنگی‌هنری در سطح دزفول، تعداد پایگاه ها خبری مجاز در سطح شهرستان دزفول را 10 پایگاه و خبرگزاری های کشوری فعال در دزفول را که خبرنگار فعال دارند، 5 خبرگزاری اعلام و اسامی آنها را طی نامه‌ای تقدیم رئیس و اعضای شورا نمود

طراحی کاتالیزوری برای نسل جدید باتری‌های لیتیومی با نانو ذرات

محققان ایرانی موسسه فناوری ایلینوی با همکاری محققانی از دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه ایلینوی و آزمایشگاه ملی آرگون با استفاده از نانوذرات فسفید تری‌مولیبدن اقدام به توسعه نسل جدیدی از باتری‌ها کردند که عملکرد بهتری نسبت به باتری‌های لیتیوم یون رایج دارد.

طراحی کاتالیزوری برای نسل جدید باتری‌های لیتیومی با نانو ذرات

محققان ایرانی موسسه فناوری ایلینوی با همکاری محققانی از دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه ایلینوی و آزمایشگاه ملی آرگون با استفاده از نانوذرات فسفید تری‌مولیبدن اقدام به توسعه نسل جدیدی از باتری‌ها کردند که عملکرد بهتری نسبت به باتری‌های لیتیوم یون رایج دارد.

طراحی کاتالیزوری برای نسل جدید باتری‌های لیتیومی با نانو ذرات

محققان ایرانی موسسه فناوری ایلینوی با همکاری محققانی از دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه ایلینوی و آزمایشگاه ملی آرگون با استفاده از نانوذرات فسفید تری‌مولیبدن اقدام به توسعه نسل جدیدی از باتری‌ها کردند که عملکرد بهتری نسبت به باتری‌های لیتیوم یون رایج دارد.

طراحی کاتالیزوری برای نسل جدید باتری‌های لیتیومی با نانو ذرات

محققان ایرانی موسسه فناوری ایلینوی با همکاری محققانی از دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه ایلینوی و آزمایشگاه ملی آرگون با استفاده از نانوذرات فسفید تری‌مولیبدن اقدام به توسعه نسل جدیدی از باتری‌ها کردند که عملکرد بهتری نسبت به باتری‌های لیتیوم یون رایج دارد.

ترخیص جنجالی محموله یک شرکت به روایت ترخیص کننده!

رونمایی از ترخیص 81 هزار تن ذرت از گمرک بدون مجوز معاونت مربوطه در وزارت جهاد، ابهاماتی را با خود به همراه داشته است، حتی توضیح مدیرکل گمرک ترخیص کننده این محموله مبنی بر اینکه طبق مجوزهای قانونی در این باره اقدام شده و ایراد به عملکرد وزارت جهاد در عدم پیش بینی برای حوزه صنعت در سامانه بازارگاه بر می گردد، چندان نمی تواند پاسخگوی آن باشد که چگونه ترخیص، بدون مجوز این وزارتخانه صورت گرفته و اگر مجوزهای قانونی اخذ شده چرا وزارت جهاد در جریان این مورد خاص نیست و از گمرک به دلیل ترخیص انتقاد و خواستار برخورد با خاطیان شده است.

ترخیص جنجالی محموله یک شرکت به روایت ترخیص کننده!

رونمایی از ترخیص 81 هزار تن ذرت از گمرک بدون مجوز معاونت مربوطه در وزارت جهاد، ابهاماتی را با خود به همراه داشته است، حتی توضیح مدیرکل گمرک ترخیص کننده این محموله مبنی بر اینکه طبق مجوزهای قانونی در این باره اقدام شده و ایراد به عملکرد وزارت جهاد در عدم پیش بینی برای حوزه صنعت در سامانه بازارگاه بر می گردد، چندان نمی تواند پاسخگوی آن باشد که چگونه ترخیص، بدون مجوز این وزارتخانه صورت گرفته و اگر مجوزهای قانونی اخذ شده چرا وزارت جهاد در جریان این مورد خاص نیست و از گمرک به دلیل ترخیص انتقاد و خواستار برخورد با خاطیان شده است.

ترخیص جنجالی محموله یک شرکت به روایت ترخیص کننده!

رونمایی از ترخیص 81 هزار تن ذرت از گمرک بدون مجوز معاونت مربوطه در وزارت جهاد، ابهاماتی را با خود به همراه داشته است، حتی توضیح مدیرکل گمرک ترخیص کننده این محموله مبنی بر اینکه طبق مجوزهای قانونی در این باره اقدام شده و ایراد به عملکرد وزارت جهاد در عدم پیش بینی برای حوزه صنعت در سامانه بازارگاه بر می گردد، چندان نمی تواند پاسخگوی آن باشد که چگونه ترخیص، بدون مجوز این وزارتخانه صورت گرفته و اگر مجوزهای قانونی اخذ شده چرا وزارت جهاد در جریان این مورد خاص نیست و از گمرک به دلیل ترخیص انتقاد و خواستار برخورد با خاطیان شده است.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به سوال تکراری درباره عدم تحقق منابع لایحه بودجه

سازمان برنامه و بودجه کشور، انتقادها به عدم تحقق منابع لوایح بودجه سنواتی همواره در آستانه ارائه این لایحه به مجلس مطرح شده و می‌شود. در حالی امسال پس از ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس، بار دیگر این انتقادها عنوان می‌شود که عملکرد هشت ماهه سال جاری حاکی از این است که با مدیریت اجرای بودجه و صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی، تمام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اصل و سود اوراق منتشره، پرداخت شده است و بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی نیز تخصیص داده شده است.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به سوال تکراری درباره عدم تحقق منابع لایحه بودجه

سازمان برنامه و بودجه کشور، انتقادها به عدم تحقق منابع لوایح بودجه سنواتی همواره در آستانه ارائه این لایحه به مجلس مطرح شده و می‌شود. در حالی امسال پس از ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس، بار دیگر این انتقادها عنوان می‌شود که عملکرد هشت ماهه سال جاری حاکی از این است که با مدیریت اجرای بودجه و صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی، تمام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اصل و سود اوراق منتشره، پرداخت شده است و بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی نیز تخصیص داده شده است.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به سوال تکراری درباره عدم تحقق منابع لایحه بودجه

سازمان برنامه و بودجه کشور، انتقادها به عدم تحقق منابع لوایح بودجه سنواتی همواره در آستانه ارائه این لایحه به مجلس مطرح شده و می‌شود. در حالی امسال پس از ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس، بار دیگر این انتقادها عنوان می‌شود که عملکرد هشت ماهه سال جاری حاکی از این است که با مدیریت اجرای بودجه و صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی، تمام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اصل و سود اوراق منتشره، پرداخت شده است و بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی نیز تخصیص داده شده است.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به سوال تکراری درباره عدم تحقق منابع لایحه بودجه

سازمان برنامه و بودجه کشور، انتقادها به عدم تحقق منابع لوایح بودجه سنواتی همواره در آستانه ارائه این لایحه به مجلس مطرح شده و می‌شود. در حالی امسال پس از ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس، بار دیگر این انتقادها عنوان می‌شود که عملکرد هشت ماهه سال جاری حاکی از این است که با مدیریت اجرای بودجه و صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی، تمام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اصل و سود اوراق منتشره، پرداخت شده است و بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی نیز تخصیص داده شده است.

در حاشیه چهارمین جلسه اصلی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح شد؛ هماهنگی و همکاری های خوب همه دستگاههای اجرایی در اجرای طرح هوشمند محدودیت‌ها

رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حاشیه چهارمین جلسه اصلی قرارگاه، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در دو هفته گذشته براساس پروتکلهای بهداشتی امکان برگزاری جلسات اصلی قرارگاه فراهم نبود، اظهار کرد: در این مدت جلسات محدودی با کمیته های مختلف داشتیم و اقدامات، عملکرد و برنامه های کمیته ها را مورد بررسی قرار دادیم.

در حاشیه چهارمین جلسه اصلی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح شد؛ هماهنگی و همکاری های خوب همه دستگاههای اجرایی در اجرای طرح هوشمند محدودیت‌ها

رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حاشیه چهارمین جلسه اصلی قرارگاه، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در دو هفته گذشته براساس پروتکلهای بهداشتی امکان برگزاری جلسات اصلی قرارگاه فراهم نبود، اظهار کرد: در این مدت جلسات محدودی با کمیته های مختلف داشتیم و اقدامات، عملکرد و برنامه های کمیته ها را مورد بررسی قرار دادیم.

در حاشیه چهارمین جلسه اصلی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح شد؛ هماهنگی و همکاری های خوب همه دستگاههای اجرایی در اجرای طرح هوشمند محدودیت‌ها

رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حاشیه چهارمین جلسه اصلی قرارگاه، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در دو هفته گذشته براساس پروتکلهای بهداشتی امکان برگزاری جلسات اصلی قرارگاه فراهم نبود، اظهار کرد: در این مدت جلسات محدودی با کمیته های مختلف داشتیم و اقدامات، عملکرد و برنامه های کمیته ها را مورد بررسی قرار دادیم.

این مواد غذایی مانع تکثیر کروناویروس جدید می‌شود

نتایج جدید تحقیقات زیست شناسان گیاهی دانشگاه دولتی کارولینای شمالی (NC) نشان می‌دهد که ترکیبات شیمیایی موجود در برخی غذاها یا نوشیدنی‌هایی مانند چای سبز، انگور موسکادین (انگور متعلق به نواحی گرم است و در بخش‌های مختلف آمریکا یافت می‌شود) و شکلات تلخ می‌توانند به یک آنزیم خاص یا پروتئاز در ویروس سارس-کوو-2 (SARS-CoV-2) متصل شده و عملکرد آن را مسدود و از نفوذ آن جلوگیری کنند.

این مواد غذایی مانع تکثیر کروناویروس جدید می‌شود

نتایج جدید تحقیقات زیست شناسان گیاهی دانشگاه دولتی کارولینای شمالی (NC) نشان می‌دهد که ترکیبات شیمیایی موجود در برخی غذاها یا نوشیدنی‌هایی مانند چای سبز، انگور موسکادین (انگور متعلق به نواحی گرم است و در بخش‌های مختلف آمریکا یافت می‌شود) و شکلات تلخ می‌توانند به یک آنزیم خاص یا پروتئاز در ویروس سارس-کوو-2 (SARS-CoV-2) متصل شده و عملکرد آن را مسدود و از نفوذ آن جلوگیری کنند.

این مواد غذایی مانع تکثیر کروناویروس جدید می‌شود

نتایج جدید تحقیقات زیست شناسان گیاهی دانشگاه دولتی کارولینای شمالی (NC) نشان می‌دهد که ترکیبات شیمیایی موجود در برخی غذاها یا نوشیدنی‌هایی مانند چای سبز، انگور موسکادین (انگور متعلق به نواحی گرم است و در بخش‌های مختلف آمریکا یافت می‌شود) و شکلات تلخ می‌توانند به یک آنزیم خاص یا پروتئاز در ویروس سارس-کوو-2 (SARS-CoV-2) متصل شده و عملکرد آن را مسدود و از نفوذ آن جلوگیری کنند.

این مواد غذایی مانع تکثیر کروناویروس جدید می‌شود

نتایج جدید تحقیقات زیست شناسان گیاهی دانشگاه دولتی کارولینای شمالی (NC) نشان می‌دهد که ترکیبات شیمیایی موجود در برخی غذاها یا نوشیدنی‌هایی مانند چای سبز، انگور موسکادین (انگور متعلق به نواحی گرم است و در بخش‌های مختلف آمریکا یافت می‌شود) و شکلات تلخ می‌توانند به یک آنزیم خاص یا پروتئاز در ویروس سارس-کوو-2 (SARS-CoV-2) متصل شده و عملکرد آن را مسدود و از نفوذ آن جلوگیری کنند.

احمدی نژاد و عبوری از خط قرم‌زها

همانطور که تمایل داشت، نامش مطرح است. خودش خوشحال است اما در ذهن دیگران انبوه سوالات درباره چرایی اظهارات و عملکرد او وجود دارد و مهم‌ترین سوال هم این است که چرا با محمود احمدی‌نژاد برخورد نمی‌شود و اصلا تکلیف پرونده‌های او چه شد؟ هر روز یک ادعا و هر روز یک فضاسازی...

جزئیات آموزش و امتحانات مجازی دانشجویان در ترم پاییز

مسئول آموزش مجازی دانشکده پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن ارایه گزارشی از عملکرد آموزش مجازی دانشکده از ابتدای شیوع کرونا، از تبدیل مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به یک مرکز معتبر آموزشی در وزارت بهداشت خبر داد.

میراثِ مدیران

معمول است که در مراسم تودیع و معارفه ، فرصت در اختیار مدیران قبلی برای دفاع از عملکرد و موانع پیشین و برای مدیران فعلی ، برنامه های پیش روی ، قرارداده شود تا عموم دلسوز و متخصصان در جریان این رفت و آمد ها قرار گیرند . که متاسفانه این رویه بدلیل اسرار سربه مهر هیچگاه به نقد گذاشته نمی شود. و بدون هیچ دلیل قانع کننده ای ، مدیری می رود و مدیری می آید! ! !

میراثِ مدیران

معمول است که در مراسم تودیع و معارفه ، فرصت در اختیار مدیران قبلی برای دفاع از عملکرد و موانع پیشین و برای مدیران فعلی ، برنامه های پیش روی ، قرارداده شود تا عموم دلسوز و متخصصان در جریان این رفت و آمد ها قرار گیرند . که متاسفانه این رویه بدلیل اسرار سربه مهر هیچگاه به نقد گذاشته نمی شود. و بدون هیچ دلیل قانع کننده ای ، مدیری می رود و مدیری می آید! ! !

دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا با رهبر انقلاب انتقاد صریح رهبری از اقدام برخی‌ در برخورد با دولت و رئیس جمهور

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد این ستاد، توصیه‌های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیم‌های قاطع و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و همکاری همه دستگاهها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت تأسف‌بار ویروس عالم‌گیر کرونا تأکید کردند.

دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا با رهبر انقلاب انتقاد صریح رهبری از اقدام برخی‌ در برخورد با دولت و رئیس جمهور

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد این ستاد، توصیه‌های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیم‌های قاطع و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و همکاری همه دستگاهها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت تأسف‌بار ویروس عالم‌گیر کرونا تأکید کردند.

دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا با رهبر انقلاب انتقاد صریح رهبری از اقدام برخی‌ در برخورد با دولت و رئیس جمهور

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد این ستاد، توصیه‌های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیم‌های قاطع و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و همکاری همه دستگاهها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت تأسف‌بار ویروس عالم‌گیر کرونا تأکید کردند.

دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا با رهبر انقلاب انتقاد صریح رهبری از اقدام برخی‌ در برخورد با دولت و رئیس جمهور

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد این ستاد، توصیه‌های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیم‌های قاطع و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و همکاری همه دستگاهها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت تأسف‌بار ویروس عالم‌گیر کرونا تأکید کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: از عملکرد فرهنگی دولت دفاع می‌کنم

صالحی سوالات را جواب نمی‌دهد. این را خیلی از روزنامه‌نگاران می‌گویند و نگاهشان این است که سید‌عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهل صریح حرف زدن و شفاف پاسخ دادن نیست، خودم هم نسبت به عملکرد رسانه‌ای وزارت ارشاد در چند سال گذشته حرف و نکته دارم و همه اینها آماده‌ام می‌کند که بخواهم به چالش با وزیر فرهنگ و ارشاد بروم،

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: از عملکرد فرهنگی دولت دفاع می‌کنم

صالحی سوالات را جواب نمی‌دهد. این را خیلی از روزنامه‌نگاران می‌گویند و نگاهشان این است که سید‌عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهل صریح حرف زدن و شفاف پاسخ دادن نیست، خودم هم نسبت به عملکرد رسانه‌ای وزارت ارشاد در چند سال گذشته حرف و نکته دارم و همه اینها آماده‌ام می‌کند که بخواهم به چالش با وزیر فرهنگ و ارشاد بروم،

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: از عملکرد فرهنگی دولت دفاع می‌کنم

صالحی سوالات را جواب نمی‌دهد. این را خیلی از روزنامه‌نگاران می‌گویند و نگاهشان این است که سید‌عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهل صریح حرف زدن و شفاف پاسخ دادن نیست، خودم هم نسبت به عملکرد رسانه‌ای وزارت ارشاد در چند سال گذشته حرف و نکته دارم و همه اینها آماده‌ام می‌کند که بخواهم به چالش با وزیر فرهنگ و ارشاد بروم،

کشف تأثیر هورمون گرسنگی بر حافظه!

تحقیقات جدید محققان دانشگاه "ساوترن کالیفرنیا"(USC) رابطه بین عملکرد حافظه و هورمون گرسنگی ترشح شده توسط معده را کشف کرده اند.

کشف تأثیر هورمون گرسنگی بر حافظه!

تحقیقات جدید محققان دانشگاه "ساوترن کالیفرنیا"(USC) رابطه بین عملکرد حافظه و هورمون گرسنگی ترشح شده توسط معده را کشف کرده اند.

یادادشت روز - انتخاباتی حساس در شورای شهر دزفول ✍️محسن (رامین) نامجو فر

ضعف در عملکرد شورای پنجم و به تبع آن شهردار و شهرداری بر هیچکس، چه موافق و چه مخالف پوشیده نیست و شاید بتوان گفت که اعضای شورا و شهردار در این سه سال نمره قبولی دریافت نکرده اند در این بین و پس از ناکامی ها و حواشی بسیار زیاد شورا و شهرداری، یکشنبه پیش رو، انتخاب حساس انتخاب رئیس جدید شورای شهر برای یکسال باقیمانده برگزار خواهد شد چند سؤال اساسی به ذهن آدمی متبادر میشد که مهمترین آنها را شاید بتوان اینگونه عنوان کرد که آیا رئیس جدید میتواند کمی از کسالت و عدم کارآمدی شورا و شهرداری بکاهد؟

یادادشت روز - انتخاباتی حساس در شورای شهر دزفول ✍️محسن (رامین) نامجو فر

ضعف در عملکرد شورای پنجم و به تبع آن شهردار و شهرداری بر هیچکس، چه موافق و چه مخالف پوشیده نیست و شاید بتوان گفت که اعضای شورا و شهردار در این سه سال نمره قبولی دریافت نکرده اند در این بین و پس از ناکامی ها و حواشی بسیار زیاد شورا و شهرداری، یکشنبه پیش رو، انتخاب حساس انتخاب رئیس جدید شورای شهر برای یکسال باقیمانده برگزار خواهد شد چند سؤال اساسی به ذهن آدمی متبادر میشد که مهمترین آنها را شاید بتوان اینگونه عنوان کرد که آیا رئیس جدید میتواند کمی از کسالت و عدم کارآمدی شورا و شهرداری بکاهد؟

یادادشت روز - انتخاباتی حساس در شورای شهر دزفول ✍️محسن (رامین) نامجو فر

ضعف در عملکرد شورای پنجم و به تبع آن شهردار و شهرداری بر هیچکس، چه موافق و چه مخالف پوشیده نیست و شاید بتوان گفت که اعضای شورا و شهردار در این سه سال نمره قبولی دریافت نکرده اند در این بین و پس از ناکامی ها و حواشی بسیار زیاد شورا و شهرداری، یکشنبه پیش رو، انتخاب حساس انتخاب رئیس جدید شورای شهر برای یکسال باقیمانده برگزار خواهد شد چند سؤال اساسی به ذهن آدمی متبادر میشد که مهمترین آنها را شاید بتوان اینگونه عنوان کرد که آیا رئیس جدید میتواند کمی از کسالت و عدم کارآمدی شورا و شهرداری بکاهد؟

یادادشت روز - انتخاباتی حساس در شورای شهر دزفول ✍️محسن (رامین) نامجو فر

ضعف در عملکرد شورای پنجم و به تبع آن شهردار و شهرداری بر هیچکس، چه موافق و چه مخالف پوشیده نیست و شاید بتوان گفت که اعضای شورا و شهردار در این سه سال نمره قبولی دریافت نکرده اند در این بین و پس از ناکامی ها و حواشی بسیار زیاد شورا و شهرداری، یکشنبه پیش رو، انتخاب حساس انتخاب رئیس جدید شورای شهر برای یکسال باقیمانده برگزار خواهد شد چند سؤال اساسی به ذهن آدمی متبادر میشد که مهمترین آنها را شاید بتوان اینگونه عنوان کرد که آیا رئیس جدید میتواند کمی از کسالت و عدم کارآمدی شورا و شهرداری بکاهد؟

شهروندی حقی فراموش شده

هر عملکرد ی به صورت علمی و تخصصی می تواند در حوزه ی نقد و تحلیل کارشناسانه قرار گیرد.این که چرا فرهنگ جامعه ی ما به سمت و سویی رفته است که نقد ، آن جایگاه واقعی و روشنگرانه ی خود را نتوانسته اعمال کند نیاز به ریشه یابی دارد که در اینحا قصد پرداختن به آن نیست .و این که چرا نقد کارشناسانه در قالب تعابیری چون ادعای بزرگی ، برتری طلبی ، تخریب ، سیاسی بازی و ... قرار می گیرد جای تأسف دارد .

انتخاب ایران به‌عنوان پایگاه اصلی مطالعات بین‌المللی خواب/تاثیر اختلالات خواب بر عملکرد مغز

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به انتخاب ایران به عنوان پایگاه اصلی مطالعات بین‌المللی خواب، گفت: اختلالات خواب یکی از معضلات شایع جوامع مدرن است که با مشکلات جدی روان شناختی، افزایش بیماری‌های مختلف جسمی، اختلال تنظیم هیجانی، افزایش تصادفات رانندگی و کاهش عملکرد شغلی و تحصیلی بیماران در ارتباط است.

معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان: تاکید و شعار ما در هفته ازدواج امسال، شروع زندگی مشترک بدون برگزاری مراسم و تشریفات است

سیدعبدالحمید احمدی به تشریح علت افزایش سن ازدواج در کشور، به تاخیر افتادن ازدواج به دلیل شیوع ویروس کرونا، نقش مشاوره‌های پیش از ازدواج، عملکرد مراکز تخصصی مشاوره وزارت ورزش و جوانان و نقش خیرین در تسهیل ازدواج، پرداخت.

معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان: تاکید و شعار ما در هفته ازدواج امسال، شروع زندگی مشترک بدون برگزاری مراسم و تشریفات است

سیدعبدالحمید احمدی به تشریح علت افزایش سن ازدواج در کشور، به تاخیر افتادن ازدواج به دلیل شیوع ویروس کرونا، نقش مشاوره‌های پیش از ازدواج، عملکرد مراکز تخصصی مشاوره وزارت ورزش و جوانان و نقش خیرین در تسهیل ازدواج، پرداخت.

معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان: تاکید و شعار ما در هفته ازدواج امسال، شروع زندگی مشترک بدون برگزاری مراسم و تشریفات است

سیدعبدالحمید احمدی به تشریح علت افزایش سن ازدواج در کشور، به تاخیر افتادن ازدواج به دلیل شیوع ویروس کرونا، نقش مشاوره‌های پیش از ازدواج، عملکرد مراکز تخصصی مشاوره وزارت ورزش و جوانان و نقش خیرین در تسهیل ازدواج، پرداخت.

مصاحبه با آقای جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت وعدالت درباره مبارزه با فساد ورانت خواری (قسمت اول ) Pdf

دراین​ گپ​ وگفت​ صمیمانه با آقای​ جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت وعدالت درباره مبارزه فساد سیستمی وغیر سیستمی نحوه ضرورت تشکیل این نهاد مردمی نحوه بررسی وتشکیل پرونده فساد مالی واداری بررسی عملکرد دیده بان شفافیت و عدالت با پرونده عدم صلاحیت دکتر تاجگردون برای مجلس یازدهم

مصاحبه با آقای جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت وعدالت درباره مبارزه با فساد ورانت خواری (قسمت اول ) Pdf

دراین​ گپ​ وگفت​ صمیمانه با آقای​ جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت وعدالت درباره مبارزه فساد سیستمی وغیر سیستمی نحوه ضرورت تشکیل این نهاد مردمی نحوه بررسی وتشکیل پرونده فساد مالی واداری بررسی عملکرد دیده بان شفافیت و عدالت با پرونده عدم صلاحیت دکتر تاجگردون برای مجلس یازدهم

مصاحبه با آقای جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت وعدالت درباره مبارزه با فساد ورانت خواری (قسمت اول ) Pdf

دراین​ گپ​ وگفت​ صمیمانه با آقای​ جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت وعدالت درباره مبارزه فساد سیستمی وغیر سیستمی نحوه ضرورت تشکیل این نهاد مردمی نحوه بررسی وتشکیل پرونده فساد مالی واداری بررسی عملکرد دیده بان شفافیت و عدالت با پرونده عدم صلاحیت دکتر تاجگردون برای مجلس یازدهم

مصاحبه با آقای جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت وعدالت درباره مبارزه با فساد ورانت خواری (قسمت اول ) Pdf

دراین​ گپ​ وگفت​ صمیمانه با آقای​ جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت وعدالت درباره مبارزه فساد سیستمی وغیر سیستمی نحوه ضرورت تشکیل این نهاد مردمی نحوه بررسی وتشکیل پرونده فساد مالی واداری بررسی عملکرد دیده بان شفافیت و عدالت با پرونده عدم صلاحیت دکتر تاجگردون برای مجلس یازدهم

مصاحبه با آقای جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت وعدالت درباره مبارزه با فساد ورانت خواری (قسمت اول ) Pdf

دراین​ گپ​ وگفت​ صمیمانه با آقای​ جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت وعدالت درباره مبارزه فساد سیستمی وغیر سیستمی نحوه ضرورت تشکیل این نهاد مردمی نحوه بررسی وتشکیل پرونده فساد مالی واداری بررسی عملکرد دیده بان شفافیت و عدالت با پرونده عدم صلاحیت دکتر تاجگردون برای مجلس یازدهم

مصاحبه با آقای جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت وعدالت درباره مبارزه با فساد ورانت خواری (قسمت اول ) Pdf

دراین​ گپ​ وگفت​ صمیمانه با آقای​ جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت وعدالت درباره مبارزه فساد سیستمی وغیر سیستمی نحوه ضرورت تشکیل این نهاد مردمی نحوه بررسی وتشکیل پرونده فساد مالی واداری بررسی عملکرد دیده بان شفافیت و عدالت با پرونده عدم صلاحیت دکتر تاجگردون برای مجلس یازدهم

🔘تنها راه ورود به آموزش و پرورش، شرکت در آزمون است

🔘تنها راه ورود به آموزش و پرورش، شرکت در آزمون است 🔸مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش: 🔸 نیروهای شرکتی و نیروهای خرید خدماتی که خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند، به غیر از آزمون هیچ راه دیگری ندارند

🔘تنها راه ورود به آموزش و پرورش، شرکت در آزمون است

🔘تنها راه ورود به آموزش و پرورش، شرکت در آزمون است 🔸مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش: 🔸 نیروهای شرکتی و نیروهای خرید خدماتی که خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند، به غیر از آزمون هیچ راه دیگری ندارند

🔘تنها راه ورود به آموزش و پرورش، شرکت در آزمون است

🔘تنها راه ورود به آموزش و پرورش، شرکت در آزمون است 🔸مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش: 🔸 نیروهای شرکتی و نیروهای خرید خدماتی که خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند، به غیر از آزمون هیچ راه دیگری ندارند

🔘تنها راه ورود به آموزش و پرورش، شرکت در آزمون است

🔘تنها راه ورود به آموزش و پرورش، شرکت در آزمون است 🔸مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش: 🔸 نیروهای شرکتی و نیروهای خرید خدماتی که خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند، به غیر از آزمون هیچ راه دیگری ندارند

مقاله محمد سرلک ،آب و صنعت بررسی نقش آب در صنعت و تاثیرات کیفیت و تصفیه اب بر روند تولید و عملکرد شرکت های صنعتی ​

مروزه علاوه بر نقش های آب در چرخه حیات طبیعی و انسانی ، از آب بعنوان اصلی ترین منبع انرژی پس از سوختهای فسیلی یاد می شود . دهه های اولیه قرن بیست و یکم میلادی بحران آب مهمترین بحران بسیاری از کشورهای جهان خواهد بود . منابع مطلوب آب برای مصارف صنعتی و انسانی بشدت رو به کاهش گذاشته است . در نتیجه هزینه استحصال آب مطلوب از منابع شور و نیمه شور (نظیر آب اقیانوسها و دریاها ) قیمت تمام شده آب ، انرژی برق آبی و بخار آب را چندین برابر خواهد نمود.

مقاله محمد سرلک ،آب و صنعت بررسی نقش آب در صنعت و تاثیرات کیفیت و تصفیه اب بر روند تولید و عملکرد شرکت های صنعتی ​

مروزه علاوه بر نقش های آب در چرخه حیات طبیعی و انسانی ، از آب بعنوان اصلی ترین منبع انرژی پس از سوختهای فسیلی یاد می شود . دهه های اولیه قرن بیست و یکم میلادی بحران آب مهمترین بحران بسیاری از کشورهای جهان خواهد بود . منابع مطلوب آب برای مصارف صنعتی و انسانی بشدت رو به کاهش گذاشته است . در نتیجه هزینه استحصال آب مطلوب از منابع شور و نیمه شور (نظیر آب اقیانوسها و دریاها ) قیمت تمام شده آب ، انرژی برق آبی و بخار آب را چندین برابر خواهد نمود.

ناگفته های نائب رئیس شورای شهر مسجدسلیمان:

♦️تعامل مدیر کل امور مالیاتی استان و ریاست بیمه با شهرداری قابل تقدیر است ♦️نماینده مسجدسلیمان با انتخاب چهره های مردمی و مقبول در دفاتر چهارحوزه و بیان صریح مشکلات در صحن مجلس، گام اول خود را محکم و امیدوار کننده برداشت ♦️هنوز گزارش رسمی از مراجع قضایی درمورد شهردار به ما داده نشده است ♦️به شورا انتقاد وارد است اما طومارها باید بر علیه وزیر نفت تنظیم شود که از تهران بنگله ها را بذل و بخشش نکند ♦️در نقد عملکرد باید بیرحمانه عمل شود ♦️ازتلاشهای فرماندار مسجدسلیمان در پیگیری مشکل آب تشکر میکنم ♦️برخی اصناف مانند سوگینه خوانان که در شرایط کرونایی آسیب دیده اند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند .

ناگفته های نائب رئیس شورای شهر مسجدسلیمان:

♦️تعامل مدیر کل امور مالیاتی استان و ریاست بیمه با شهرداری قابل تقدیر است ♦️نماینده مسجدسلیمان با انتخاب چهره های مردمی و مقبول در دفاتر چهارحوزه و بیان صریح مشکلات در صحن مجلس، گام اول خود را محکم و امیدوار کننده برداشت ♦️هنوز گزارش رسمی از مراجع قضایی درمورد شهردار به ما داده نشده است ♦️به شورا انتقاد وارد است اما طومارها باید بر علیه وزیر نفت تنظیم شود که از تهران بنگله ها را بذل و بخشش نکند ♦️در نقد عملکرد باید بیرحمانه عمل شود ♦️ازتلاشهای فرماندار مسجدسلیمان در پیگیری مشکل آب تشکر میکنم ♦️برخی اصناف مانند سوگینه خوانان که در شرایط کرونایی آسیب دیده اند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند .

انتقاد رئیس اداره تبلیغات شهرستان شوش از عملکرد مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام(ره)درخصوص مبارزه باکرونا در شهرستان شوش

در نشست خبری که پی از ظهر امروز 31 خرداد ماه 99 با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات در شهرستان شوش در محل سالن جلسات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شوش عملکرد ضعیف ستاد اجرایی فرمان امام(ره ) مطرح شد.

ماموریت رئیس جمهور به دکتر جنیدی برای تهیه لوایح بنیادین و مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر تقویت دولت الکترونیک

رئیس جمهور بر ضرورت تهیه لوایح ناظر به تغییر شکل حکمرانی به ویژه با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه اخیر دولت الکترونیک و نقش موثر آن در تحقق جهش تولید و در عین حال اثرات شیوع کرونا و تغییرات احتمالی عملکرد این ویروس و ضرورت تطبیق روابط اقتصادی و اجتماعی با آن، تاکید کرد.

ماموریت رئیس جمهور به دکتر جنیدی برای تهیه لوایح بنیادین و مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر تقویت دولت الکترونیک

رئیس جمهور بر ضرورت تهیه لوایح ناظر به تغییر شکل حکمرانی به ویژه با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه اخیر دولت الکترونیک و نقش موثر آن در تحقق جهش تولید و در عین حال اثرات شیوع کرونا و تغییرات احتمالی عملکرد این ویروس و ضرورت تطبیق روابط اقتصادی و اجتماعی با آن، تاکید کرد.

ماموریت رئیس جمهور به دکتر جنیدی برای تهیه لوایح بنیادین و مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر تقویت دولت الکترونیک

رئیس جمهور بر ضرورت تهیه لوایح ناظر به تغییر شکل حکمرانی به ویژه با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه اخیر دولت الکترونیک و نقش موثر آن در تحقق جهش تولید و در عین حال اثرات شیوع کرونا و تغییرات احتمالی عملکرد این ویروس و ضرورت تطبیق روابط اقتصادی و اجتماعی با آن، تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: عملکرد دانشگاه‌ها در دوران کرونا درخشان و افتخار آمیز است

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای توسعه کشور و عبور از تنگنا‌ها و مشکلات پیش روی ایران نیازمند توسعه علمی هستیم، گفت: باید مراکز علمی و دانشگاه‌های کشور بتوانند برای آینده و حل مشکلات کشور راهکار‌های علمی ارائه دهند.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: عملکرد دانشگاه‌ها در دوران کرونا درخشان و افتخار آمیز است

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای توسعه کشور و عبور از تنگنا‌ها و مشکلات پیش روی ایران نیازمند توسعه علمی هستیم، گفت: باید مراکز علمی و دانشگاه‌های کشور بتوانند برای آینده و حل مشکلات کشور راهکار‌های علمی ارائه دهند.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: عملکرد دانشگاه‌ها در دوران کرونا درخشان و افتخار آمیز است

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای توسعه کشور و عبور از تنگنا‌ها و مشکلات پیش روی ایران نیازمند توسعه علمی هستیم، گفت: باید مراکز علمی و دانشگاه‌های کشور بتوانند برای آینده و حل مشکلات کشور راهکار‌های علمی ارائه دهند.

وزیر راه وشهرسازی از رفع حاشیه‌نشینی در برخی از استان‌ها از جمله خراسان رضوی، خوزستان و سیستان تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.

محمد اسلامی در صحن علنی مجلس با تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی، گفت: وزارت راه و شهرسازی متشکل از 13 سازمان و شرکت است که به عنوان نقش حاکمیتی، وظایف قانونی برعهده دارد که مدیران عامل این شرکت‌ها و سازمان‌ها در جلسه امروز مجلس حضور دارند.

وزیر راه وشهرسازی از رفع حاشیه‌نشینی در برخی از استان‌ها از جمله خراسان رضوی، خوزستان و سیستان تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.

محمد اسلامی در صحن علنی مجلس با تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی، گفت: وزارت راه و شهرسازی متشکل از 13 سازمان و شرکت است که به عنوان نقش حاکمیتی، وظایف قانونی برعهده دارد که مدیران عامل این شرکت‌ها و سازمان‌ها در جلسه امروز مجلس حضور دارند.

وزیر راه وشهرسازی از رفع حاشیه‌نشینی در برخی از استان‌ها از جمله خراسان رضوی، خوزستان و سیستان تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.

محمد اسلامی در صحن علنی مجلس با تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی، گفت: وزارت راه و شهرسازی متشکل از 13 سازمان و شرکت است که به عنوان نقش حاکمیتی، وظایف قانونی برعهده دارد که مدیران عامل این شرکت‌ها و سازمان‌ها در جلسه امروز مجلس حضور دارند.

وزیر راه وشهرسازی از رفع حاشیه‌نشینی در برخی از استان‌ها از جمله خراسان رضوی، خوزستان و سیستان تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.

محمد اسلامی در صحن علنی مجلس با تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی، گفت: وزارت راه و شهرسازی متشکل از 13 سازمان و شرکت است که به عنوان نقش حاکمیتی، وظایف قانونی برعهده دارد که مدیران عامل این شرکت‌ها و سازمان‌ها در جلسه امروز مجلس حضور دارند.

عملکرد یک نماینده نباید با منافع ملی در تعارض باشد

بالاخره پس از کش و قوسها و حرف و حدیث فراوان مجلس یازدهم هم آغاز بکار کرد. در این میان شاهد مبارزات انتخاباتی کاندیداها و انتظارات و مطالبات مردم از نماینده آینده شان، خود سئوالات و حقایق تلخ و شیرینی را آشکار می کند.با تعمقی به حرف های مردم و سخنرانی های کاندیداها در بیشتر موارد کاملا برایمان مشخص و مبرهن می شود که متاسفانه در انتخاب نماینده و فرستادن او به مجلس بعنوان وکیل مردم غالباً به بیراهه رفته ایم !

عملکرد یک نماینده نباید با منافع ملی در تعارض باشد

بالاخره پس از کش و قوسها و حرف و حدیث فراوان مجلس یازدهم هم آغاز بکار کرد. در این میان شاهد مبارزات انتخاباتی کاندیداها و انتظارات و مطالبات مردم از نماینده آینده شان، خود سئوالات و حقایق تلخ و شیرینی را آشکار می کند.با تعمقی به حرف های مردم و سخنرانی های کاندیداها در بیشتر موارد کاملا برایمان مشخص و مبرهن می شود که متاسفانه در انتخاب نماینده و فرستادن او به مجلس بعنوان وکیل مردم غالباً به بیراهه رفته ایم !

عملکرد یک نماینده نباید با منافع ملی در تعارض باشد

بالاخره پس از کش و قوسها و حرف و حدیث فراوان مجلس یازدهم هم آغاز بکار کرد. در این میان شاهد مبارزات انتخاباتی کاندیداها و انتظارات و مطالبات مردم از نماینده آینده شان، خود سئوالات و حقایق تلخ و شیرینی را آشکار می کند.با تعمقی به حرف های مردم و سخنرانی های کاندیداها در بیشتر موارد کاملا برایمان مشخص و مبرهن می شود که متاسفانه در انتخاب نماینده و فرستادن او به مجلس بعنوان وکیل مردم غالباً به بیراهه رفته ایم !

عملکرد یک نماینده نباید با منافع ملی در تعارض باشد

بالاخره پس از کش و قوسها و حرف و حدیث فراوان مجلس یازدهم هم آغاز بکار کرد. در این میان شاهد مبارزات انتخاباتی کاندیداها و انتظارات و مطالبات مردم از نماینده آینده شان، خود سئوالات و حقایق تلخ و شیرینی را آشکار می کند.با تعمقی به حرف های مردم و سخنرانی های کاندیداها در بیشتر موارد کاملا برایمان مشخص و مبرهن می شود که متاسفانه در انتخاب نماینده و فرستادن او به مجلس بعنوان وکیل مردم غالباً به بیراهه رفته ایم !

عملکرد یک نماینده نباید با منافع ملی در تعارض باشد

بالاخره پس از کش و قوسها و حرف و حدیث فراوان مجلس یازدهم هم آغاز بکار کرد. در این میان شاهد مبارزات انتخاباتی کاندیداها و انتظارات و مطالبات مردم از نماینده آینده شان، خود سئوالات و حقایق تلخ و شیرینی را آشکار می کند.با تعمقی به حرف های مردم و سخنرانی های کاندیداها در بیشتر موارد کاملا برایمان مشخص و مبرهن می شود که متاسفانه در انتخاب نماینده و فرستادن او به مجلس بعنوان وکیل مردم غالباً به بیراهه رفته ایم !

عملکرد یک نماینده نباید با منافع ملی در تعارض باشد

بالاخره پس از کش و قوسها و حرف و حدیث فراوان مجلس یازدهم هم آغاز بکار کرد. در این میان شاهد مبارزات انتخاباتی کاندیداها و انتظارات و مطالبات مردم از نماینده آینده شان، خود سئوالات و حقایق تلخ و شیرینی را آشکار می کند.با تعمقی به حرف های مردم و سخنرانی های کاندیداها در بیشتر موارد کاملا برایمان مشخص و مبرهن می شود که متاسفانه در انتخاب نماینده و فرستادن او به مجلس بعنوان وکیل مردم غالباً به بیراهه رفته ایم !

عملکرد یک نماینده نباید با منافع ملی در تعارض باشد

بالاخره پس از کش و قوسها و حرف و حدیث فراوان مجلس یازدهم هم آغاز بکار کرد. در این میان شاهد مبارزات انتخاباتی کاندیداها و انتظارات و مطالبات مردم از نماینده آینده شان، خود سئوالات و حقایق تلخ و شیرینی را آشکار می کند.با تعمقی به حرف های مردم و سخنرانی های کاندیداها در بیشتر موارد کاملا برایمان مشخص و مبرهن می شود که متاسفانه در انتخاب نماینده و فرستادن او به مجلس بعنوان وکیل مردم غالباً به بیراهه رفته ایم !

یادداشت روز - مجلس نو آغاز گر شکوفایی باشد ، نه یادآور دردهای گذشته Pdf

متاسفانه هرچقدر عملکرد مجلس گذشته به میان می آید درد های مردم ایران زمین بویژه مردم خوزستان بیشتر می شود .نماینده های دوره گذشته تمام تلاش خودرا به حوزه های انتخابی و مراکز قدرت که پشتوانه ایشان بودند تمرکز داشته اند پرونده های استیضاح انجام نشده و پرونده های فساد های اداری ومالی ،درد آور است چرا که هنوز قسمتی از مردم هنوز به دنبال اولین ها در زندگی خود می گردند

یادداشت روز - مجلس نو آغاز گر شکوفایی باشد ، نه یادآور دردهای گذشته Pdf

متاسفانه هرچقدر عملکرد مجلس گذشته به میان می آید درد های مردم ایران زمین بویژه مردم خوزستان بیشتر می شود .نماینده های دوره گذشته تمام تلاش خودرا به حوزه های انتخابی و مراکز قدرت که پشتوانه ایشان بودند تمرکز داشته اند پرونده های استیضاح انجام نشده و پرونده های فساد های اداری ومالی ،درد آور است چرا که هنوز قسمتی از مردم هنوز به دنبال اولین ها در زندگی خود می گردند

یادداشت روز - مجلس نو آغاز گر شکوفایی باشد ، نه یادآور دردهای گذشته Pdf

متاسفانه هرچقدر عملکرد مجلس گذشته به میان می آید درد های مردم ایران زمین بویژه مردم خوزستان بیشتر می شود .نماینده های دوره گذشته تمام تلاش خودرا به حوزه های انتخابی و مراکز قدرت که پشتوانه ایشان بودند تمرکز داشته اند پرونده های استیضاح انجام نشده و پرونده های فساد های اداری ومالی ،درد آور است چرا که هنوز قسمتی از مردم هنوز به دنبال اولین ها در زندگی خود می گردند

یادداشت روز - مجلس نو آغاز گر شکوفایی باشد ، نه یادآور دردهای گذشته Pdf

متاسفانه هرچقدر عملکرد مجلس گذشته به میان می آید درد های مردم ایران زمین بویژه مردم خوزستان بیشتر می شود .نماینده های دوره گذشته تمام تلاش خودرا به حوزه های انتخابی و مراکز قدرت که پشتوانه ایشان بودند تمرکز داشته اند پرونده های استیضاح انجام نشده و پرونده های فساد های اداری ومالی ،درد آور است چرا که هنوز قسمتی از مردم هنوز به دنبال اولین ها در زندگی خود می گردند

یادداشت روز - مجلس نو آغاز گر شکوفایی باشد ، نه یادآور دردهای گذشته Pdf

متاسفانه هرچقدر عملکرد مجلس گذشته به میان می آید درد های مردم ایران زمین بویژه مردم خوزستان بیشتر می شود .نماینده های دوره گذشته تمام تلاش خودرا به حوزه های انتخابی و مراکز قدرت که پشتوانه ایشان بودند تمرکز داشته اند پرونده های استیضاح انجام نشده و پرونده های فساد های اداری ومالی ،درد آور است چرا که هنوز قسمتی از مردم هنوز به دنبال اولین ها در زندگی خود می گردند

🔶دولت فقط با مدیریت صحیح بورس می تواند بازارهای موازی را مدیریت کند.

هفته قرمز بورس در فصل سبز 🔹 کند شدن نسبی ورود نقدینگی به بازار در کنار برخی گزارش‌های نامناسب از عملکرد فصل زمستان شرکت‌ها باعث شد شاخص سهام اولین هفته قرمز در سال 99 را ثبت کند.

۱۲ معبر اصلی و فرعی شهر شهید شرافت آسفالت شد

صبح ملت - شوشتر، رئیس شورای اسلامی شهر شرافت گزارش عملکرد 9ماهه گذشته این نهاد در خصوص زیرسازی و آسفالت معابر شهری را ارائه داد و به تشریح خدمات پرداخت.

۱۲ معبر اصلی و فرعی شهر شهید شرافت آسفالت شد

صبح ملت - شوشتر، رئیس شورای اسلامی شهر شرافت گزارش عملکرد 9ماهه گذشته این نهاد در خصوص زیرسازی و آسفالت معابر شهری را ارائه داد و به تشریح خدمات پرداخت.

تهدید ترامپ به قطع روابط با چین

رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر به بهانه عملکرد پکن در مقابله با شیوع ویروس کرونا به چین تاخت و تهدید کرد که به روابط با این کشور پایان می‌دهد.

تهدید ترامپ به قطع روابط با چین

رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر به بهانه عملکرد پکن در مقابله با شیوع ویروس کرونا به چین تاخت و تهدید کرد که به روابط با این کشور پایان می‌دهد.

تهدید ترامپ به قطع روابط با چین

رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر به بهانه عملکرد پکن در مقابله با شیوع ویروس کرونا به چین تاخت و تهدید کرد که به روابط با این کشور پایان می‌دهد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی : درباره برگزاری مراسم در اماکن مقدس تابع نظر و تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور اعضای این ستاد و استانداران 31 استان کشور برگزار شد، عملکرد ملت و مسئولان را در این زمینه در ابعاد مختلف اجتماعی- فرهنگی، درمانی، بهداشتی، علمی، مدیریتی و خدماتی «حرکتی جهادی، عظیم و افتخارآمیز» خواندند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی : درباره برگزاری مراسم در اماکن مقدس تابع نظر و تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور اعضای این ستاد و استانداران 31 استان کشور برگزار شد، عملکرد ملت و مسئولان را در این زمینه در ابعاد مختلف اجتماعی- فرهنگی، درمانی، بهداشتی، علمی، مدیریتی و خدماتی «حرکتی جهادی، عظیم و افتخارآمیز» خواندند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی : درباره برگزاری مراسم در اماکن مقدس تابع نظر و تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور اعضای این ستاد و استانداران 31 استان کشور برگزار شد، عملکرد ملت و مسئولان را در این زمینه در ابعاد مختلف اجتماعی- فرهنگی، درمانی، بهداشتی، علمی، مدیریتی و خدماتی «حرکتی جهادی، عظیم و افتخارآمیز» خواندند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی : درباره برگزاری مراسم در اماکن مقدس تابع نظر و تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور اعضای این ستاد و استانداران 31 استان کشور برگزار شد، عملکرد ملت و مسئولان را در این زمینه در ابعاد مختلف اجتماعی- فرهنگی، درمانی، بهداشتی، علمی، مدیریتی و خدماتی «حرکتی جهادی، عظیم و افتخارآمیز» خواندند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی : درباره برگزاری مراسم در اماکن مقدس تابع نظر و تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور اعضای این ستاد و استانداران 31 استان کشور برگزار شد، عملکرد ملت و مسئولان را در این زمینه در ابعاد مختلف اجتماعی- فرهنگی، درمانی، بهداشتی، علمی، مدیریتی و خدماتی «حرکتی جهادی، عظیم و افتخارآمیز» خواندند.

سرانجام طرح سوال از شهردار چه شد/ریاست و اعضای شورای شهرمسجدسلیمان از پس پرده چه خبر

اوااسط اسفندماه سال گذشته بود که خبر استیضاح شهردار مسجدسلیمان از طریق رئیس شورای شهر مطرح شد. طرحی که در آن به موارد متعددی از دلایل عملکرد نه چندان مطلوب شهردار اشاره شده است. و حال پس از گذشت دوماه طرح سوال مطرح شد، اوضاع آرام به نظر می‌رسد ولی در پس پرده چنین نیست

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا: بازگشایی‌ها با آرامش و به صورت پلکانی خواهد بود

رئیس جمهور گفت: براساس گزارش ها 83 درصد مردم کشور اصول بهداشتی را به خوبی رعایت کرده اند که نشان دهنده همکاری مردم با مسئولان است و شاهد کاهش مراجعه به بیمارستان ها و مراکز درمانی هستیم که دلیل آن عملکرد خوب کادر درمانی و پزشکی کشور است.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا: بازگشایی‌ها با آرامش و به صورت پلکانی خواهد بود

رئیس جمهور گفت: براساس گزارش ها 83 درصد مردم کشور اصول بهداشتی را به خوبی رعایت کرده اند که نشان دهنده همکاری مردم با مسئولان است و شاهد کاهش مراجعه به بیمارستان ها و مراکز درمانی هستیم که دلیل آن عملکرد خوب کادر درمانی و پزشکی کشور است.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا: بازگشایی‌ها با آرامش و به صورت پلکانی خواهد بود

رئیس جمهور گفت: براساس گزارش ها 83 درصد مردم کشور اصول بهداشتی را به خوبی رعایت کرده اند که نشان دهنده همکاری مردم با مسئولان است و شاهد کاهش مراجعه به بیمارستان ها و مراکز درمانی هستیم که دلیل آن عملکرد خوب کادر درمانی و پزشکی کشور است.

چرائی وضعیت کرونا در دزفول و خوزستان!!

در حالیکه در کل کشور به یاری خدا و همت آحاد مردم و کادر درمان، آمار مبتلایان به کرونا رو به کاهش است ولی این آمار در خوزستان و دزفول هر روز سیر صعودی دارد. و این در حالیست که انتظار منطقی این بود که با شروع فصل گرما این سیر نزولی گردد . از طرفی با وجود استاندار پزشک و فرماندارِ با سابقه مدیریت استاندارد، انتظار می رفت امروز خوزستان و بویژه دزفول جزو مناطق با وضعیت سفید باشند،ولی نیستند.‌چرا؟؟ ❇ آنچه از نزدیک روزانه شاهد آن هستیم. بعضاً مربوط است به غلط بودن برخی از آیتم های این به اصطلاح پروتکل ها و بخشی نیز به عملکرد بشدت غیر اصولی مدیریت اجرایی شهرستان و استان در نحوه اجرای دستور العملهای فاصله گذاری اجتماعی است .

چرائی وضعیت کرونا در دزفول و خوزستان!!

در حالیکه در کل کشور به یاری خدا و همت آحاد مردم و کادر درمان، آمار مبتلایان به کرونا رو به کاهش است ولی این آمار در خوزستان و دزفول هر روز سیر صعودی دارد. و این در حالیست که انتظار منطقی این بود که با شروع فصل گرما این سیر نزولی گردد . از طرفی با وجود استاندار پزشک و فرماندارِ با سابقه مدیریت استاندارد، انتظار می رفت امروز خوزستان و بویژه دزفول جزو مناطق با وضعیت سفید باشند،ولی نیستند.‌چرا؟؟ ❇ آنچه از نزدیک روزانه شاهد آن هستیم. بعضاً مربوط است به غلط بودن برخی از آیتم های این به اصطلاح پروتکل ها و بخشی نیز به عملکرد بشدت غیر اصولی مدیریت اجرایی شهرستان و استان در نحوه اجرای دستور العملهای فاصله گذاری اجتماعی است .

چرائی وضعیت کرونا در دزفول و خوزستان!!

در حالیکه در کل کشور به یاری خدا و همت آحاد مردم و کادر درمان، آمار مبتلایان به کرونا رو به کاهش است ولی این آمار در خوزستان و دزفول هر روز سیر صعودی دارد. و این در حالیست که انتظار منطقی این بود که با شروع فصل گرما این سیر نزولی گردد . از طرفی با وجود استاندار پزشک و فرماندارِ با سابقه مدیریت استاندارد، انتظار می رفت امروز خوزستان و بویژه دزفول جزو مناطق با وضعیت سفید باشند،ولی نیستند.‌چرا؟؟ ❇ آنچه از نزدیک روزانه شاهد آن هستیم. بعضاً مربوط است به غلط بودن برخی از آیتم های این به اصطلاح پروتکل ها و بخشی نیز به عملکرد بشدت غیر اصولی مدیریت اجرایی شهرستان و استان در نحوه اجرای دستور العملهای فاصله گذاری اجتماعی است .

اظهارات جنجالی اردشیر زاهدی در گفتگوی با «بی بی سی»

اردشیر زاهدی داماد سابق محمدرضا پهلوی در اظهاراتی جنجالی در گفتگو با بی بی سی فارسی ضمن دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی با اشاره به ولخرجی های حکومت پهلوی برای خرید هواپیما و ... تاکید کرد اکنون ایران خودش هواپیما و زیردریایی می سازد و جوانان برای کشورشان تصمیم می گیرند.

اظهارات جنجالی اردشیر زاهدی در گفتگوی با «بی بی سی»

اردشیر زاهدی داماد سابق محمدرضا پهلوی در اظهاراتی جنجالی در گفتگو با بی بی سی فارسی ضمن دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی با اشاره به ولخرجی های حکومت پهلوی برای خرید هواپیما و ... تاکید کرد اکنون ایران خودش هواپیما و زیردریایی می سازد و جوانان برای کشورشان تصمیم می گیرند.

بن عباس سرپرست فرمانداری شهرستان دزفول در اولین جلسه رسمی شورا در سال ۹۹ :شورای شهرستان چشم بینای فرمانداری است

🔹به گزارش خبر نگار صبح ملت نیوز -نخستین جلسه رسمی این شورا در سال 99، با حضور امید بن عباس، سرپرست فرمانداری دزفول، ریاست و اکثریت اعضای شورای اسلامی شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری دزفول برگزار شد 🔹در ابتدای جلسه، سید مصطفی عظیمی فر، رئیس شورای اسلامی شهرستان دزفول، ضمن خیر مقدم به جناب فرماندار و اعضای محترم، گزارشی از عملکرد شورای شهرستان، خصوصا در ایام اخیر ارائه کرد و به بیان برخی از معضلات و مشکلات شهرستان با توجه به نگاه شهرستانی این شورا و همچنین حضور نمایندگان تمام بخش ها و شهر های تابعه شهرستان، پرداخت 🔹پس از سخنان عظیمی فر، اعضای شورای اسلامی شهرستان دزفول، هر کدام با بیان برخی از مشکلات و نارسایی های بخش و شهر خود، در این راستا درخواست ها و پیشنهاداتی ارائه کردند

بن عباس سرپرست فرمانداری شهرستان دزفول در اولین جلسه رسمی شورا در سال ۹۹ :شورای شهرستان چشم بینای فرمانداری است

🔹به گزارش خبر نگار صبح ملت نیوز -نخستین جلسه رسمی این شورا در سال 99، با حضور امید بن عباس، سرپرست فرمانداری دزفول، ریاست و اکثریت اعضای شورای اسلامی شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری دزفول برگزار شد 🔹در ابتدای جلسه، سید مصطفی عظیمی فر، رئیس شورای اسلامی شهرستان دزفول، ضمن خیر مقدم به جناب فرماندار و اعضای محترم، گزارشی از عملکرد شورای شهرستان، خصوصا در ایام اخیر ارائه کرد و به بیان برخی از معضلات و مشکلات شهرستان با توجه به نگاه شهرستانی این شورا و همچنین حضور نمایندگان تمام بخش ها و شهر های تابعه شهرستان، پرداخت 🔹پس از سخنان عظیمی فر، اعضای شورای اسلامی شهرستان دزفول، هر کدام با بیان برخی از مشکلات و نارسایی های بخش و شهر خود، در این راستا درخواست ها و پیشنهاداتی ارائه کردند

انتقاد هفته‌نامه پزشکی لنست از عملکرد دولت بریتانیا در خصوص کرونا

هفته نامه لنست که یکی از معتبرترین و مشهورترین هفته‌نامه‌های پزشکی در بریتانیا است در سرمقاله آخرین شماره نسبت به عملکرد مدیران بخش درمان بریتانیا به شدت انتقاد کرده و نوشته است که آنان هشدارها برای آماده شدن در موقع شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا که موجب ایجاد هرج و مرج و وحشت شده بود را جدی نگرفته بودند.

انتقاد هفته‌نامه پزشکی لنست از عملکرد دولت بریتانیا در خصوص کرونا

هفته نامه لنست که یکی از معتبرترین و مشهورترین هفته‌نامه‌های پزشکی در بریتانیا است در سرمقاله آخرین شماره نسبت به عملکرد مدیران بخش درمان بریتانیا به شدت انتقاد کرده و نوشته است که آنان هشدارها برای آماده شدن در موقع شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا که موجب ایجاد هرج و مرج و وحشت شده بود را جدی نگرفته بودند.

مصاحبه اختصاصی با ریس نمایندگی صندوق توسعه تعاون در استان خوزستان قسمت سوم Pdf

خبرنگار صبح ملت نیوز :این همه کوتاهی برای مردم خوزستان آیا سازمان دهی شده است ؟؟؟!!!! برخی از بانکها بعضا با مشتریان همکاری نکرده وآنان را برای اخذ حمایت ما معرفی نمیکنند و باید پاسخگو باشند هم در عملکردشان و هم در پیشگاه خداوند بزرگ با توجه به بانک تخصصی کشاورزی برای کشاورزان و درصد قابل توجه تولیدات محصولات کشاورزی در استان خوزستان و اینکه اکثریت کشاورزان به صورت صنفی و انفرادی فعالیت می نمایند بانک کشاورزی از معرفی این متقاضیان به این صندوق حمایتی امتناع می ورزند و کلی از کشاورزان زحمت کش با مشکل مواجه شده و نمیتوانند وثایق مورد نیاز بانکها را تامین کنند!!

مصاحبه اختصاصی با ریس نمایندگی صندوق توسعه تعاون در استان خوزستان قسمت سوم Pdf

خبرنگار صبح ملت نیوز :این همه کوتاهی برای مردم خوزستان آیا سازمان دهی شده است ؟؟؟!!!! برخی از بانکها بعضا با مشتریان همکاری نکرده وآنان را برای اخذ حمایت ما معرفی نمیکنند و باید پاسخگو باشند هم در عملکردشان و هم در پیشگاه خداوند بزرگ با توجه به بانک تخصصی کشاورزی برای کشاورزان و درصد قابل توجه تولیدات محصولات کشاورزی در استان خوزستان و اینکه اکثریت کشاورزان به صورت صنفی و انفرادی فعالیت می نمایند بانک کشاورزی از معرفی این متقاضیان به این صندوق حمایتی امتناع می ورزند و کلی از کشاورزان زحمت کش با مشکل مواجه شده و نمیتوانند وثایق مورد نیاز بانکها را تامین کنند!!

مصاحبه اختصاصی با ریس نمایندگی صندوق توسعه تعاون در استان خوزستان قسمت سوم Pdf

خبرنگار صبح ملت نیوز :این همه کوتاهی برای مردم خوزستان آیا سازمان دهی شده است ؟؟؟!!!! برخی از بانکها بعضا با مشتریان همکاری نکرده وآنان را برای اخذ حمایت ما معرفی نمیکنند و باید پاسخگو باشند هم در عملکردشان و هم در پیشگاه خداوند بزرگ با توجه به بانک تخصصی کشاورزی برای کشاورزان و درصد قابل توجه تولیدات محصولات کشاورزی در استان خوزستان و اینکه اکثریت کشاورزان به صورت صنفی و انفرادی فعالیت می نمایند بانک کشاورزی از معرفی این متقاضیان به این صندوق حمایتی امتناع می ورزند و کلی از کشاورزان زحمت کش با مشکل مواجه شده و نمیتوانند وثایق مورد نیاز بانکها را تامین کنند!!

آخرین مطالب

درخشش شاعران جوان دزفولی در هشتمین جشنواره شعر استان خوزستان

نیازضروری پل ساسانی دزفول به پیمانکار بومی وکاربلد

وزیر نیرو: امیدواریم خوزستان امسال خاموشی نداشته باشد

رییس شورای شهر تهران خبر داد شرایط حاد کرونایی تهران/ شمار فوتی‌های تهران نزدیک 100 نفر در روز

استقراض دولت از بانک مرکزی دژپسند همچنان انکار می‌کند!

نیلاب شهری در زمان پارتیان (اشکانیان)

سرقت تلخ در جنوب ‎تهران !

سخنگوی قوه قضاییه: پرونده آزاده نامداری جنایی نیست/ دادگاه "سرباز راهور و نماینده" به زودی برگزار می‌شود

سخنگوی دولت اعلام کرد اقدام خرابکارانه در نطنز را تلافی خواهیم کرد

کتاب کات، نه (فیلمنامه) اثر اسرافیل شیرازی

طراحی یک وب‌کم شبیه چشم!

وقتی «معماری رومی» به جان شهرهای ایران می‌افتد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خبر داد توزیع یک میلیون بسته معیشتی در ماه رمضان توسط بسیج

قالیباف: اجرای دقیق اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق جلوی این معضل را می‌گیرد

رئیس ستاد انتخابات کشور : ثبت نام بیش از 240 هزار نفر داوطلب عضویت در شوراهای روستا قطعی شد

تجهیزات ایران‌ساخت حوزه پیش‌بالینی به دیگر کشورها می‌رود

وزیر دفاع: سازمان برنامه و بودجه باید درباره پرداخت فوق العاده مناطق جنگی پاسخگو باشد

کلیپ مراسم تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره مطبوعات و رسانه های خوزستان

به مناسبت هفتاد و پنجمین بزرگداشت قهرمان کوچک خلق شده توسط دو سنت اگزوپری نویسنده فرانسوی

وحید یامین‌پور چهره هنر انقلاب 99 شد/ دنیا دزد انگیزه و اخلاص است.

آیین تکریم و‌معارفه مدیرعامل جدید شرکت فولاد خوزستان برگزار شد

تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان تسهیلات کرونا تا پایان اردیبهشت 1400

ارجاع پرونده "کودتا در اردن" به دادستان کل/ همه متهمان به جز "حمزه" در دادگاه محاکمه می‌شوند

تجمع کارکنان شرکتی جهادکشاورزی درب استانداری خوزستان

افتتاح بیمارستان تامین اجتماعی دزفول در گیرودار وعده های ناتمام

تقدیر و تشکر مسولادن باشگاه فولاد از تلاش و همدلی تمامی بازیکنان فولاد

سازمان زیبا سازی شهر اهواز ،مناطق کم برخوردار «مناطق محروم» را در الویت های خود قرار دهد

ماه رمضان در فرانسه

انتصاب مدیر عامل جوان برای شرکت فولاد خوزستان تحولی برای فولاد کشور

اعلام وضعیت اضطراری در شهرستان دزفول / به صدا درآمدن آژیر خطر در سطح شهر دزفول (بهمراه کلیپ)