آخرین مطالب

برچسب:   "شهرداری"

جای خالی شهروندان در روند تصمیم گیری های شهری

در چند ماه گذشته خبرها در خصوص بافت تاریخی دزفول رشد چشم گیری داشته است در هفته گذشته مهندس آستی عضو شورای شهر در جلسه شورای شهر بر ضرورت تشکیل شهرداری بافت تاریخی تاکید داشتند. موضوعی که دو روز بعد توسط دیگر عضو مهندس معمار شورای شهر تلویحا رد شد. مهندس چمن آرا در مصاحبه ای شرایط تشکیل شهرداری بافت تاریخی را مناسب ندانسته و امکان تشکیل آن را در شرایط فعلی رد میکند در عین حال ایشان با بیان اینکه چند ماه پیش وی خود این پیشنهاد را در شورا مطرح کرده به طور ضمنی به مخالفت دیگر اعضای شورا در آن زمان نیز اشاره ای دارد.

جای خالی شهروندان در روند تصمیم گیری های شهری

در چند ماه گذشته خبرها در خصوص بافت تاریخی دزفول رشد چشم گیری داشته است در هفته گذشته مهندس آستی عضو شورای شهر در جلسه شورای شهر بر ضرورت تشکیل شهرداری بافت تاریخی تاکید داشتند. موضوعی که دو روز بعد توسط دیگر عضو مهندس معمار شورای شهر تلویحا رد شد. مهندس چمن آرا در مصاحبه ای شرایط تشکیل شهرداری بافت تاریخی را مناسب ندانسته و امکان تشکیل آن را در شرایط فعلی رد میکند در عین حال ایشان با بیان اینکه چند ماه پیش وی خود این پیشنهاد را در شورا مطرح کرده به طور ضمنی به مخالفت دیگر اعضای شورا در آن زمان نیز اشاره ای دارد.

جای خالی شهروندان در روند تصمیم گیری های شهری

در چند ماه گذشته خبرها در خصوص بافت تاریخی دزفول رشد چشم گیری داشته است در هفته گذشته مهندس آستی عضو شورای شهر در جلسه شورای شهر بر ضرورت تشکیل شهرداری بافت تاریخی تاکید داشتند. موضوعی که دو روز بعد توسط دیگر عضو مهندس معمار شورای شهر تلویحا رد شد. مهندس چمن آرا در مصاحبه ای شرایط تشکیل شهرداری بافت تاریخی را مناسب ندانسته و امکان تشکیل آن را در شرایط فعلی رد میکند در عین حال ایشان با بیان اینکه چند ماه پیش وی خود این پیشنهاد را در شورا مطرح کرده به طور ضمنی به مخالفت دیگر اعضای شورا در آن زمان نیز اشاره ای دارد.

جای خالی شهروندان در روند تصمیم گیری های شهری

در چند ماه گذشته خبرها در خصوص بافت تاریخی دزفول رشد چشم گیری داشته است در هفته گذشته مهندس آستی عضو شورای شهر در جلسه شورای شهر بر ضرورت تشکیل شهرداری بافت تاریخی تاکید داشتند. موضوعی که دو روز بعد توسط دیگر عضو مهندس معمار شورای شهر تلویحا رد شد. مهندس چمن آرا در مصاحبه ای شرایط تشکیل شهرداری بافت تاریخی را مناسب ندانسته و امکان تشکیل آن را در شرایط فعلی رد میکند در عین حال ایشان با بیان اینکه چند ماه پیش وی خود این پیشنهاد را در شورا مطرح کرده به طور ضمنی به مخالفت دیگر اعضای شورا در آن زمان نیز اشاره ای دارد.

جای خالی شهروندان در روند تصمیم گیری های شهری

در چند ماه گذشته خبرها در خصوص بافت تاریخی دزفول رشد چشم گیری داشته است در هفته گذشته مهندس آستی عضو شورای شهر در جلسه شورای شهر بر ضرورت تشکیل شهرداری بافت تاریخی تاکید داشتند. موضوعی که دو روز بعد توسط دیگر عضو مهندس معمار شورای شهر تلویحا رد شد. مهندس چمن آرا در مصاحبه ای شرایط تشکیل شهرداری بافت تاریخی را مناسب ندانسته و امکان تشکیل آن را در شرایط فعلی رد میکند در عین حال ایشان با بیان اینکه چند ماه پیش وی خود این پیشنهاد را در شورا مطرح کرده به طور ضمنی به مخالفت دیگر اعضای شورا در آن زمان نیز اشاره ای دارد.

نوشادی، سرپرست شهرداری اهواز شد

در جلسه شورای شهر اهواز که با موضوع برکناری شهردار برگزار شد، موسی شاعری با آرای اعضا برکنار و ابراهیم نوشادی به عنوان سرپرست شهرداری اهواز انتخاب شد.

نوشادی، سرپرست شهرداری اهواز شد

در جلسه شورای شهر اهواز که با موضوع برکناری شهردار برگزار شد، موسی شاعری با آرای اعضا برکنار و ابراهیم نوشادی به عنوان سرپرست شهرداری اهواز انتخاب شد.

استاندار خوزستان خبر داد پیگیری پرداخت مطالبات کارکنان شهرداری‌ها تا قبل از عید

قاسم سلیمانی‌دشتکی در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های شهرداری‌های خوزستان که امروز (14 اسفندماه) به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به اثرات مثبت محیط زیست در عمران و مهندسی شهر، اظهار کرد: اعضای شوراهای شهرها نقش زیادی در تامین منابع مالی و برنامه‌های راهبردی دارند که از آن‌ها و شهرداران تشکر می‌کنم.

استاندار خوزستان خبر داد پیگیری پرداخت مطالبات کارکنان شهرداری‌ها تا قبل از عید

قاسم سلیمانی‌دشتکی در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های شهرداری‌های خوزستان که امروز (14 اسفندماه) به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به اثرات مثبت محیط زیست در عمران و مهندسی شهر، اظهار کرد: اعضای شوراهای شهرها نقش زیادی در تامین منابع مالی و برنامه‌های راهبردی دارند که از آن‌ها و شهرداران تشکر می‌کنم.

استاندار خوزستان خبر داد پیگیری پرداخت مطالبات کارکنان شهرداری‌ها تا قبل از عید

قاسم سلیمانی‌دشتکی در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های شهرداری‌های خوزستان که امروز (14 اسفندماه) به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به اثرات مثبت محیط زیست در عمران و مهندسی شهر، اظهار کرد: اعضای شوراهای شهرها نقش زیادی در تامین منابع مالی و برنامه‌های راهبردی دارند که از آن‌ها و شهرداران تشکر می‌کنم.

استاندار خوزستان خبر داد پیگیری پرداخت مطالبات کارکنان شهرداری‌ها تا قبل از عید

قاسم سلیمانی‌دشتکی در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های شهرداری‌های خوزستان که امروز (14 اسفندماه) به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به اثرات مثبت محیط زیست در عمران و مهندسی شهر، اظهار کرد: اعضای شوراهای شهرها نقش زیادی در تامین منابع مالی و برنامه‌های راهبردی دارند که از آن‌ها و شهرداران تشکر می‌کنم.

برخورد ناشایست‌ عوامل اجرائیات‌ شهرداری اهواز با خبرنگاری که ناچار به سبزی فروشی شد‌(کلیپ تصویری ) Pdf

"محمد" که از اوایل دهه‌ 90 به خبرنگاری مشغول بود، به دلیل مشکلات سخت زندگی و بیماری والدین‌ ناچار شده برای هزینه‌ درمان و گذران زندگی خانواده‌اش‌، به فروش سبزی روی آورد.

برخورد ناشایست‌ عوامل اجرائیات‌ شهرداری اهواز با خبرنگاری که ناچار به سبزی فروشی شد‌(کلیپ تصویری ) Pdf

"محمد" که از اوایل دهه‌ 90 به خبرنگاری مشغول بود، به دلیل مشکلات سخت زندگی و بیماری والدین‌ ناچار شده برای هزینه‌ درمان و گذران زندگی خانواده‌اش‌، به فروش سبزی روی آورد.

برخورد ناشایست‌ عوامل اجرائیات‌ شهرداری اهواز با خبرنگاری که ناچار به سبزی فروشی شد‌(کلیپ تصویری ) Pdf

"محمد" که از اوایل دهه‌ 90 به خبرنگاری مشغول بود، به دلیل مشکلات سخت زندگی و بیماری والدین‌ ناچار شده برای هزینه‌ درمان و گذران زندگی خانواده‌اش‌، به فروش سبزی روی آورد.

برخورد ناشایست‌ عوامل اجرائیات‌ شهرداری اهواز با خبرنگاری که ناچار به سبزی فروشی شد‌(کلیپ تصویری ) Pdf

"محمد" که از اوایل دهه‌ 90 به خبرنگاری مشغول بود، به دلیل مشکلات سخت زندگی و بیماری والدین‌ ناچار شده برای هزینه‌ درمان و گذران زندگی خانواده‌اش‌، به فروش سبزی روی آورد.

برخورد ناشایست‌ عوامل اجرائیات‌ شهرداری اهواز با خبرنگاری که ناچار به سبزی فروشی شد‌(کلیپ تصویری ) Pdf

"محمد" که از اوایل دهه‌ 90 به خبرنگاری مشغول بود، به دلیل مشکلات سخت زندگی و بیماری والدین‌ ناچار شده برای هزینه‌ درمان و گذران زندگی خانواده‌اش‌، به فروش سبزی روی آورد.

برخورد ناشایست‌ عوامل اجرائیات‌ شهرداری اهواز با خبرنگاری که ناچار به سبزی فروشی شد‌(کلیپ تصویری ) Pdf

"محمد" که از اوایل دهه‌ 90 به خبرنگاری مشغول بود، به دلیل مشکلات سخت زندگی و بیماری والدین‌ ناچار شده برای هزینه‌ درمان و گذران زندگی خانواده‌اش‌، به فروش سبزی روی آورد.

رفتگری قهرمان کشتی آسیا در شهرداری دزفول/ حسینوند: گفتند خوب جارو بزنی بیشتر حقوق می‌گیری!

دارنده 2 مدال طلای کشتی فرنگی نوجوانان آسیا و فرزند جانباز و آزاده سرافراز 8 سال جنگ تحمیلی پس از بارها ناکامی برای پیدا کردن شغل در ادارات مختلف خوزستان، سرانجام در شهرداری دزفول به عنوان رفتگر مشغول به کار شده است.

رفتگری قهرمان کشتی آسیا در شهرداری دزفول/ حسینوند: گفتند خوب جارو بزنی بیشتر حقوق می‌گیری!

دارنده 2 مدال طلای کشتی فرنگی نوجوانان آسیا و فرزند جانباز و آزاده سرافراز 8 سال جنگ تحمیلی پس از بارها ناکامی برای پیدا کردن شغل در ادارات مختلف خوزستان، سرانجام در شهرداری دزفول به عنوان رفتگر مشغول به کار شده است.

رفتگری قهرمان کشتی آسیا در شهرداری دزفول/ حسینوند: گفتند خوب جارو بزنی بیشتر حقوق می‌گیری!

دارنده 2 مدال طلای کشتی فرنگی نوجوانان آسیا و فرزند جانباز و آزاده سرافراز 8 سال جنگ تحمیلی پس از بارها ناکامی برای پیدا کردن شغل در ادارات مختلف خوزستان، سرانجام در شهرداری دزفول به عنوان رفتگر مشغول به کار شده است.

رفتگری قهرمان کشتی آسیا در شهرداری دزفول/ حسینوند: گفتند خوب جارو بزنی بیشتر حقوق می‌گیری!

دارنده 2 مدال طلای کشتی فرنگی نوجوانان آسیا و فرزند جانباز و آزاده سرافراز 8 سال جنگ تحمیلی پس از بارها ناکامی برای پیدا کردن شغل در ادارات مختلف خوزستان، سرانجام در شهرداری دزفول به عنوان رفتگر مشغول به کار شده است.

رفتگری قهرمان کشتی آسیا در شهرداری دزفول/ حسینوند: گفتند خوب جارو بزنی بیشتر حقوق می‌گیری!

دارنده 2 مدال طلای کشتی فرنگی نوجوانان آسیا و فرزند جانباز و آزاده سرافراز 8 سال جنگ تحمیلی پس از بارها ناکامی برای پیدا کردن شغل در ادارات مختلف خوزستان، سرانجام در شهرداری دزفول به عنوان رفتگر مشغول به کار شده است.

عبدالحسین قنواتی سکان شهرداری زهره هندیجان رابدست گرفت

به گزارش خبرنگار صبح ملت نیوز ،صبح امروز درمراسمی که باحضور علی بویری فرماندارهندیجان بخشدارچم خلف عیسی رئیس شورای اسلامی واعضای شورای شهرزهره درفرمانداری شهرستان هندیجان برگزارشددراین مراسم به خاطررعایت پروتکل های بهداشتی عبدالحسین قنواتی بعنوان شهردارجدید شهرزهره انتخاب واززحمات وخدمات امیرشکاری سرپرست شهرداری این شهرتقدیربعمل آمد.

عبدالحسین قنواتی سکان شهرداری زهره هندیجان رابدست گرفت

به گزارش خبرنگار صبح ملت نیوز ،صبح امروز درمراسمی که باحضور علی بویری فرماندارهندیجان بخشدارچم خلف عیسی رئیس شورای اسلامی واعضای شورای شهرزهره درفرمانداری شهرستان هندیجان برگزارشددراین مراسم به خاطررعایت پروتکل های بهداشتی عبدالحسین قنواتی بعنوان شهردارجدید شهرزهره انتخاب واززحمات وخدمات امیرشکاری سرپرست شهرداری این شهرتقدیربعمل آمد.

عبدالحسین قنواتی سکان شهرداری زهره هندیجان رابدست گرفت

به گزارش خبرنگار صبح ملت نیوز ،صبح امروز درمراسمی که باحضور علی بویری فرماندارهندیجان بخشدارچم خلف عیسی رئیس شورای اسلامی واعضای شورای شهرزهره درفرمانداری شهرستان هندیجان برگزارشددراین مراسم به خاطررعایت پروتکل های بهداشتی عبدالحسین قنواتی بعنوان شهردارجدید شهرزهره انتخاب واززحمات وخدمات امیرشکاری سرپرست شهرداری این شهرتقدیربعمل آمد.

آتش زدن ساختمان شهرداری طرابلس توسط معترضان

به دنبال تشدید التهاب در طرابلس لبنان برای چهارمین شب متوالی، رئیس جمهوری این کشور خواستار برگزاری نشست شورای امنیت مرکزی لبنان برای بررسی اوضاع امنیتی این کشور شد.

آتش زدن ساختمان شهرداری طرابلس توسط معترضان

به دنبال تشدید التهاب در طرابلس لبنان برای چهارمین شب متوالی، رئیس جمهوری این کشور خواستار برگزاری نشست شورای امنیت مرکزی لبنان برای بررسی اوضاع امنیتی این کشور شد.

آتش زدن ساختمان شهرداری طرابلس توسط معترضان

به دنبال تشدید التهاب در طرابلس لبنان برای چهارمین شب متوالی، رئیس جمهوری این کشور خواستار برگزاری نشست شورای امنیت مرکزی لبنان برای بررسی اوضاع امنیتی این کشور شد.

ماجرای فرود بالگرد در زمین فوتبال در جریان لیگ برتر خوزستان چه بود؟

در جریان بازی تیم‌های آنزان ایذه و شهرداری بندرامام خمینی در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خوزستان، یک بالگرد مجبور به فرود اضطراری در زمین چمن ورزشگاه تختی ایذه می‌شود، فردوی که ضمن توقف مسابقه و از تب و تاب افتادن بازی، باعث ایجاد درگیری نیز می‌شود.

ماجرای فرود بالگرد در زمین فوتبال در جریان لیگ برتر خوزستان چه بود؟

در جریان بازی تیم‌های آنزان ایذه و شهرداری بندرامام خمینی در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خوزستان، یک بالگرد مجبور به فرود اضطراری در زمین چمن ورزشگاه تختی ایذه می‌شود، فردوی که ضمن توقف مسابقه و از تب و تاب افتادن بازی، باعث ایجاد درگیری نیز می‌شود.

ماجرای فرود بالگرد در زمین فوتبال در جریان لیگ برتر خوزستان چه بود؟

در جریان بازی تیم‌های آنزان ایذه و شهرداری بندرامام خمینی در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خوزستان، یک بالگرد مجبور به فرود اضطراری در زمین چمن ورزشگاه تختی ایذه می‌شود، فردوی که ضمن توقف مسابقه و از تب و تاب افتادن بازی، باعث ایجاد درگیری نیز می‌شود.

ماجرای فرود بالگرد در زمین فوتبال در جریان لیگ برتر خوزستان چه بود؟

در جریان بازی تیم‌های آنزان ایذه و شهرداری بندرامام خمینی در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خوزستان، یک بالگرد مجبور به فرود اضطراری در زمین چمن ورزشگاه تختی ایذه می‌شود، فردوی که ضمن توقف مسابقه و از تب و تاب افتادن بازی، باعث ایجاد درگیری نیز می‌شود.

قفل درب سازمان حمل ونقل بار ومسافر یاسوج در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۱ماه حقوق !

سفره کارکنان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یاسوج به خاطر 11 ماه حقوقی که معوق مانده در این روزهای کرونایی خالی‌تر از همیشه شده و کارکنان این سازمان برای رفع این بی پولی دست به اعتراض زدند و درب ورودی سازمان را قفل کردند که تلاش های معاون مالی شهرداری یاسوج برای باز کردن درب بی نتیجه ماند.

قفل درب سازمان حمل ونقل بار ومسافر یاسوج در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۱ماه حقوق !

سفره کارکنان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یاسوج به خاطر 11 ماه حقوقی که معوق مانده در این روزهای کرونایی خالی‌تر از همیشه شده و کارکنان این سازمان برای رفع این بی پولی دست به اعتراض زدند و درب ورودی سازمان را قفل کردند که تلاش های معاون مالی شهرداری یاسوج برای باز کردن درب بی نتیجه ماند.

قفل درب سازمان حمل ونقل بار ومسافر یاسوج در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۱ماه حقوق !

سفره کارکنان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یاسوج به خاطر 11 ماه حقوقی که معوق مانده در این روزهای کرونایی خالی‌تر از همیشه شده و کارکنان این سازمان برای رفع این بی پولی دست به اعتراض زدند و درب ورودی سازمان را قفل کردند که تلاش های معاون مالی شهرداری یاسوج برای باز کردن درب بی نتیجه ماند.

ساباط مرگ دوباره زنده می شود(سعباط سُه دَر )

بدنبال اطلاع رسانی رسانه ای و انتقاد جمعی از دوستداران میراث فرهنگی دزفول در خصوص وجود سعباطی بنام مرگ !!در دزفول با نوشتن بنرهای (خطر مرگ) طی دو سال گذشته و عدم رسیدگی متولیان ذیربط کار رفع خطر سازی توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول و با نظارت اداره میراث فرهنگی آغاز شد.

ساباط مرگ دوباره زنده می شود(سعباط سُه دَر )

بدنبال اطلاع رسانی رسانه ای و انتقاد جمعی از دوستداران میراث فرهنگی دزفول در خصوص وجود سعباطی بنام مرگ !!در دزفول با نوشتن بنرهای (خطر مرگ) طی دو سال گذشته و عدم رسیدگی متولیان ذیربط کار رفع خطر سازی توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول و با نظارت اداره میراث فرهنگی آغاز شد.

ساباط مرگ دوباره زنده می شود(سعباط سُه دَر )

بدنبال اطلاع رسانی رسانه ای و انتقاد جمعی از دوستداران میراث فرهنگی دزفول در خصوص وجود سعباطی بنام مرگ !!در دزفول با نوشتن بنرهای (خطر مرگ) طی دو سال گذشته و عدم رسیدگی متولیان ذیربط کار رفع خطر سازی توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول و با نظارت اداره میراث فرهنگی آغاز شد.

ساباط مرگ دوباره زنده می شود(سعباط سُه دَر )

بدنبال اطلاع رسانی رسانه ای و انتقاد جمعی از دوستداران میراث فرهنگی دزفول در خصوص وجود سعباطی بنام مرگ !!در دزفول با نوشتن بنرهای (خطر مرگ) طی دو سال گذشته و عدم رسیدگی متولیان ذیربط کار رفع خطر سازی توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول و با نظارت اداره میراث فرهنگی آغاز شد.

ساباط مرگ دوباره زنده می شود(سعباط سُه دَر )

بدنبال اطلاع رسانی رسانه ای و انتقاد جمعی از دوستداران میراث فرهنگی دزفول در خصوص وجود سعباطی بنام مرگ !!در دزفول با نوشتن بنرهای (خطر مرگ) طی دو سال گذشته و عدم رسیدگی متولیان ذیربط کار رفع خطر سازی توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول و با نظارت اداره میراث فرهنگی آغاز شد.

مهندس نبوتی فرماندار ایذه خواهد شد

پس از کش و قوس فراوان، سرانجام حکم سرپرستی فرمانداری ایذه به نام حسن نبوتی صادر و مراسم معارفه امروز برگزار خواهد شد. حسین لامی‌زاده حدود 14 ماه سکان فرمانداری ایذه را در دست داشت و نبوتی ششمین فرماندار دولت تدبیر و امید در ایذه خواهد بود. نبوتی عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول بوده است و سابقه شهرداری هندیجان و باغ‌ملک را نیز در کارنامه دارد.

مهندس نبوتی فرماندار ایذه خواهد شد

پس از کش و قوس فراوان، سرانجام حکم سرپرستی فرمانداری ایذه به نام حسن نبوتی صادر و مراسم معارفه امروز برگزار خواهد شد. حسین لامی‌زاده حدود 14 ماه سکان فرمانداری ایذه را در دست داشت و نبوتی ششمین فرماندار دولت تدبیر و امید در ایذه خواهد بود. نبوتی عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول بوده است و سابقه شهرداری هندیجان و باغ‌ملک را نیز در کارنامه دارد.

مهندس نبوتی فرماندار ایذه خواهد شد

پس از کش و قوس فراوان، سرانجام حکم سرپرستی فرمانداری ایذه به نام حسن نبوتی صادر و مراسم معارفه امروز برگزار خواهد شد. حسین لامی‌زاده حدود 14 ماه سکان فرمانداری ایذه را در دست داشت و نبوتی ششمین فرماندار دولت تدبیر و امید در ایذه خواهد بود. نبوتی عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول بوده است و سابقه شهرداری هندیجان و باغ‌ملک را نیز در کارنامه دارد.

مهندس نبوتی فرماندار ایذه خواهد شد

پس از کش و قوس فراوان، سرانجام حکم سرپرستی فرمانداری ایذه به نام حسن نبوتی صادر و مراسم معارفه امروز برگزار خواهد شد. حسین لامی‌زاده حدود 14 ماه سکان فرمانداری ایذه را در دست داشت و نبوتی ششمین فرماندار دولت تدبیر و امید در ایذه خواهد بود. نبوتی عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول بوده است و سابقه شهرداری هندیجان و باغ‌ملک را نیز در کارنامه دارد.

با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا شرایط برای واردات اتوبوس فراهم شده است

معاون اول رییس جمهور در پایان بازدید و افتتاح از چند طرح عمرانی شهرداری تهران در مصاحبه با خبرنگاران در خصوص کمک دولت به حمل و نقل عمومی تهران گفت: دولت یک هزار و 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت در اختیار شهرداری تهران به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی قرار داده است.

با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا شرایط برای واردات اتوبوس فراهم شده است

معاون اول رییس جمهور در پایان بازدید و افتتاح از چند طرح عمرانی شهرداری تهران در مصاحبه با خبرنگاران در خصوص کمک دولت به حمل و نقل عمومی تهران گفت: دولت یک هزار و 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت در اختیار شهرداری تهران به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی قرار داده است.

با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا شرایط برای واردات اتوبوس فراهم شده است

معاون اول رییس جمهور در پایان بازدید و افتتاح از چند طرح عمرانی شهرداری تهران در مصاحبه با خبرنگاران در خصوص کمک دولت به حمل و نقل عمومی تهران گفت: دولت یک هزار و 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت در اختیار شهرداری تهران به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی قرار داده است.

دکتر جهانگیری: آیت الله هاشمی رفسنجانی حق بزرگی بر گردن کشور به خاطر اجرای طرح‌های بزرگی مثل مترو تهران دارد

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه توسعه پایدار و حل مسائل کلانشهر تهران بدون توجه به مسائل زیست محیطی و انسانی امکان پذیر نیست، گفت: توسعه پایدار زمانی رخ می‌دهد که مردم در آن احساس مشارکت و رضایت داشته باشند. شهرداری تهران در رویکرد جدید خود برای اداره شهر باید فضای مشارکت مردم را بیشتر فراهم کند.

دکتر جهانگیری: آیت الله هاشمی رفسنجانی حق بزرگی بر گردن کشور به خاطر اجرای طرح‌های بزرگی مثل مترو تهران دارد

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه توسعه پایدار و حل مسائل کلانشهر تهران بدون توجه به مسائل زیست محیطی و انسانی امکان پذیر نیست، گفت: توسعه پایدار زمانی رخ می‌دهد که مردم در آن احساس مشارکت و رضایت داشته باشند. شهرداری تهران در رویکرد جدید خود برای اداره شهر باید فضای مشارکت مردم را بیشتر فراهم کند.

دکتر جهانگیری: آیت الله هاشمی رفسنجانی حق بزرگی بر گردن کشور به خاطر اجرای طرح‌های بزرگی مثل مترو تهران دارد

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه توسعه پایدار و حل مسائل کلانشهر تهران بدون توجه به مسائل زیست محیطی و انسانی امکان پذیر نیست، گفت: توسعه پایدار زمانی رخ می‌دهد که مردم در آن احساس مشارکت و رضایت داشته باشند. شهرداری تهران در رویکرد جدید خود برای اداره شهر باید فضای مشارکت مردم را بیشتر فراهم کند.

دکتر جهانگیری: آیت الله هاشمی رفسنجانی حق بزرگی بر گردن کشور به خاطر اجرای طرح‌های بزرگی مثل مترو تهران دارد

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه توسعه پایدار و حل مسائل کلانشهر تهران بدون توجه به مسائل زیست محیطی و انسانی امکان پذیر نیست، گفت: توسعه پایدار زمانی رخ می‌دهد که مردم در آن احساس مشارکت و رضایت داشته باشند. شهرداری تهران در رویکرد جدید خود برای اداره شهر باید فضای مشارکت مردم را بیشتر فراهم کند.

با حضور معاون اول رییس‌جمهور؛ عملیات اجرایی شارباغ حضرت فاطمه الزهرا (س) آغاز شد

دکتر اسحاق جهانگیری صبح امروز با حضور در منطقه 18 شهرداری تهران کلنگ آغاز عملیات بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران ـ تبریز را بر زمین زد. پروژه احداث محور شارباغ حضرت فاطمه الزهرا(س) یکی از پروژه های مهم مدیریت شهری پایتخت است که علاوه بر تاثیرات مثبت فرهنگی در مناطق کمتر برخوردار شهر تهران می تواند در رونق گردشگری شهری نیز موثر باشد.

با حضور معاون اول رییس‌جمهور؛ عملیات اجرایی شارباغ حضرت فاطمه الزهرا (س) آغاز شد

دکتر اسحاق جهانگیری صبح امروز با حضور در منطقه 18 شهرداری تهران کلنگ آغاز عملیات بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران ـ تبریز را بر زمین زد. پروژه احداث محور شارباغ حضرت فاطمه الزهرا(س) یکی از پروژه های مهم مدیریت شهری پایتخت است که علاوه بر تاثیرات مثبت فرهنگی در مناطق کمتر برخوردار شهر تهران می تواند در رونق گردشگری شهری نیز موثر باشد.

با حضور معاون اول رییس‌جمهور؛ عملیات اجرایی شارباغ حضرت فاطمه الزهرا (س) آغاز شد

دکتر اسحاق جهانگیری صبح امروز با حضور در منطقه 18 شهرداری تهران کلنگ آغاز عملیات بازآفرینی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران ـ تبریز را بر زمین زد. پروژه احداث محور شارباغ حضرت فاطمه الزهرا(س) یکی از پروژه های مهم مدیریت شهری پایتخت است که علاوه بر تاثیرات مثبت فرهنگی در مناطق کمتر برخوردار شهر تهران می تواند در رونق گردشگری شهری نیز موثر باشد.

معاون عمرانی وزیر کشور: تجهیز ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور دنبال می‌شود

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور در جریان حضور در شرکت سایپا برای شرکت در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت و خرید 1000 دستگاه اتوبوس حمل و نقل عمومی درون شهری از شرکت سایپا و مجموعه های تابعه آن از سوی اتحادیه اتوبوس رانی ها، گفت: وزارت کشور و سازمان شهرداری ها آمادگی خرید بیشتر برای تجهیز قوی تر ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور را دارد.

معاون عمرانی وزیر کشور: تجهیز ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور دنبال می‌شود

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور در جریان حضور در شرکت سایپا برای شرکت در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت و خرید 1000 دستگاه اتوبوس حمل و نقل عمومی درون شهری از شرکت سایپا و مجموعه های تابعه آن از سوی اتحادیه اتوبوس رانی ها، گفت: وزارت کشور و سازمان شهرداری ها آمادگی خرید بیشتر برای تجهیز قوی تر ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور را دارد.

معاون عمرانی وزیر کشور: تجهیز ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور دنبال می‌شود

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور در جریان حضور در شرکت سایپا برای شرکت در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت و خرید 1000 دستگاه اتوبوس حمل و نقل عمومی درون شهری از شرکت سایپا و مجموعه های تابعه آن از سوی اتحادیه اتوبوس رانی ها، گفت: وزارت کشور و سازمان شهرداری ها آمادگی خرید بیشتر برای تجهیز قوی تر ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور را دارد.

معاون عمرانی وزیر کشور: تجهیز ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور دنبال می‌شود

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور در جریان حضور در شرکت سایپا برای شرکت در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت و خرید 1000 دستگاه اتوبوس حمل و نقل عمومی درون شهری از شرکت سایپا و مجموعه های تابعه آن از سوی اتحادیه اتوبوس رانی ها، گفت: وزارت کشور و سازمان شهرداری ها آمادگی خرید بیشتر برای تجهیز قوی تر ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور را دارد.

در نظارت میدانی رئیس مجلس از منطقه ۱۲ تهران انجام شد پیگیری پرداخت یارانه ۱۲۰ هزارتومانی به مردم توسط قالیباف

رئیس مجلس در راستای نظارت میدانی مجلس شورای اسلامی و پیگیری واریز یارانه 120 هزار تومانی که مجلس مصوب کرده بود، شب گذشته در منطقه 12 شهرداری تهران با برخی اهالی محله امام زاده یحیی گفت وگو کرد.

در نظارت میدانی رئیس مجلس از منطقه ۱۲ تهران انجام شد پیگیری پرداخت یارانه ۱۲۰ هزارتومانی به مردم توسط قالیباف

رئیس مجلس در راستای نظارت میدانی مجلس شورای اسلامی و پیگیری واریز یارانه 120 هزار تومانی که مجلس مصوب کرده بود، شب گذشته در منطقه 12 شهرداری تهران با برخی اهالی محله امام زاده یحیی گفت وگو کرد.

در نظارت میدانی رئیس مجلس از منطقه ۱۲ تهران انجام شد پیگیری پرداخت یارانه ۱۲۰ هزارتومانی به مردم توسط قالیباف

رئیس مجلس در راستای نظارت میدانی مجلس شورای اسلامی و پیگیری واریز یارانه 120 هزار تومانی که مجلس مصوب کرده بود، شب گذشته در منطقه 12 شهرداری تهران با برخی اهالی محله امام زاده یحیی گفت وگو کرد.

در نظارت میدانی رئیس مجلس از منطقه ۱۲ تهران انجام شد پیگیری پرداخت یارانه ۱۲۰ هزارتومانی به مردم توسط قالیباف

رئیس مجلس در راستای نظارت میدانی مجلس شورای اسلامی و پیگیری واریز یارانه 120 هزار تومانی که مجلس مصوب کرده بود، شب گذشته در منطقه 12 شهرداری تهران با برخی اهالی محله امام زاده یحیی گفت وگو کرد.

تفاهم نامه ۴ جانبه در حوزه تعاون با مدیریت شهری شیراز منعقد شد

تفاهم نامه 4 جانبه با هدف توسعه،رفع موانع فعالیت و ساماندهی تعاونی‌ها بین معاون تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،شهرداری شیراز، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس و اتاق تعاون استان منعقد شد.

تفاهم نامه ۴ جانبه در حوزه تعاون با مدیریت شهری شیراز منعقد شد

تفاهم نامه 4 جانبه با هدف توسعه،رفع موانع فعالیت و ساماندهی تعاونی‌ها بین معاون تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،شهرداری شیراز، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس و اتاق تعاون استان منعقد شد.

تفاهم نامه ۴ جانبه در حوزه تعاون با مدیریت شهری شیراز منعقد شد

تفاهم نامه 4 جانبه با هدف توسعه،رفع موانع فعالیت و ساماندهی تعاونی‌ها بین معاون تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،شهرداری شیراز، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس و اتاق تعاون استان منعقد شد.

رئیس جمهور : در مساله اداره شهرها حضور و کمک فعال دولت، شهرداری ها و مردم ضروری است

رئیس جمهور ارائه خدمات شهری را با توجه به سکونت 74 درصدی جمعیت کشور در شهرها بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد در مساله اداره شهرها حضور و کمک فعال دولت، شهرداری ها و مردم ضروری است.

رئیس جمهور : در مساله اداره شهرها حضور و کمک فعال دولت، شهرداری ها و مردم ضروری است

رئیس جمهور ارائه خدمات شهری را با توجه به سکونت 74 درصدی جمعیت کشور در شهرها بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد در مساله اداره شهرها حضور و کمک فعال دولت، شهرداری ها و مردم ضروری است.

رئیس جمهور : در مساله اداره شهرها حضور و کمک فعال دولت، شهرداری ها و مردم ضروری است

رئیس جمهور ارائه خدمات شهری را با توجه به سکونت 74 درصدی جمعیت کشور در شهرها بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد در مساله اداره شهرها حضور و کمک فعال دولت، شهرداری ها و مردم ضروری است.

رئیس جمهور : در مساله اداره شهرها حضور و کمک فعال دولت، شهرداری ها و مردم ضروری است

رئیس جمهور ارائه خدمات شهری را با توجه به سکونت 74 درصدی جمعیت کشور در شهرها بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد در مساله اداره شهرها حضور و کمک فعال دولت، شهرداری ها و مردم ضروری است.

انتخابات نماینده مدیران و مسئولین شهرداری مسجدسلیمان با حضور نمایندگان اداره کار و رفاه اجتماعی

در حضور نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسجدسلیمان، طی برگزاری انتخاباتی ذزون سازمانی شهردار مسجدسلیمان، رحیم ورناصری بعنوان نماینده مدیران و مسئولین و رسول بنام بعنوان نماینده کارگری و عضو کمیته انضباطی، انتخاب شدند

معاون عمرانی وزیر کشور خبر داد؛ آیین رونمایی و افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری ها با حضور رئیس جمهور، فردا برگزار می‌شود

معاون عمرانی وزیر کشور از برگزاری مراسم آیین رونمایی و افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری ها در حضور رئیس جمهور در بیست و هفتم آذرماه خبر داد.

معاون عمرانی وزیر کشور خبر داد؛ آیین رونمایی و افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری ها با حضور رئیس جمهور، فردا برگزار می‌شود

معاون عمرانی وزیر کشور از برگزاری مراسم آیین رونمایی و افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری ها در حضور رئیس جمهور در بیست و هفتم آذرماه خبر داد.

معاون عمرانی وزیر کشور خبر داد؛ آیین رونمایی و افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری ها با حضور رئیس جمهور، فردا برگزار می‌شود

معاون عمرانی وزیر کشور از برگزاری مراسم آیین رونمایی و افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری ها در حضور رئیس جمهور در بیست و هفتم آذرماه خبر داد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور : مدیریت شهری متناسب با اولویتها باید برای انجام پژوهش پیشقدم باشد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به نیاز جامعه و حجم گسترده انتظارات از مدیریت شهری، تصریح کرد: شهرداری ها و شوراها برای ایجاد اصلاحات و تغییرات لازم در نحوه اداره شهر باید در انجام پژوهش های کاربردی در حوزه کاری خود پیشقدم باشند و متناسب با اولویتها و چالش های اصلی خود به مراکز علمی و مطالعاتی و پژوهشگران خلاق و نخبه تقاضای پژوهش بدهند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور : مدیریت شهری متناسب با اولویتها باید برای انجام پژوهش پیشقدم باشد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به نیاز جامعه و حجم گسترده انتظارات از مدیریت شهری، تصریح کرد: شهرداری ها و شوراها برای ایجاد اصلاحات و تغییرات لازم در نحوه اداره شهر باید در انجام پژوهش های کاربردی در حوزه کاری خود پیشقدم باشند و متناسب با اولویتها و چالش های اصلی خود به مراکز علمی و مطالعاتی و پژوهشگران خلاق و نخبه تقاضای پژوهش بدهند.

شهردار دزفول گفت: در راستای تداوم عملیات دال گذاری کانال کوی آیت الله مدرس فاز جدید این عملیات توسط شهرداری دزفول آغاز شد.

🔸️محمد علی دوائی فر شهردار دزفول در حاشیه بازدید از عملیات ساخت، بارگیری و انتقال دال های کوی آیت الله مدرس که با حضور فرماندار و برخی اعضای شورای اسلامی شهر دزفول صورت گرفت، با بیان اینکه تا کنون تعداد 110 دال بتنی برای پوشش این کانال توسط سازمان عمران شهرداری دزفول ساخته و هم اکنون نیز عملیات نصب آن آغاز شده است، افزود: برای تکمیل این پروژه تعداد 700 دال بتنی دیگر نیاز است که طی برنامه ریزی صورت گرفته به زودی توسط این سازمان آماده و نصب خواهد شد.

شهردار دزفول گفت: در راستای تداوم عملیات دال گذاری کانال کوی آیت الله مدرس فاز جدید این عملیات توسط شهرداری دزفول آغاز شد.

🔸️محمد علی دوائی فر شهردار دزفول در حاشیه بازدید از عملیات ساخت، بارگیری و انتقال دال های کوی آیت الله مدرس که با حضور فرماندار و برخی اعضای شورای اسلامی شهر دزفول صورت گرفت، با بیان اینکه تا کنون تعداد 110 دال بتنی برای پوشش این کانال توسط سازمان عمران شهرداری دزفول ساخته و هم اکنون نیز عملیات نصب آن آغاز شده است، افزود: برای تکمیل این پروژه تعداد 700 دال بتنی دیگر نیاز است که طی برنامه ریزی صورت گرفته به زودی توسط این سازمان آماده و نصب خواهد شد.

جزئیات توزیع مرغ تنظیم بازاری در تهران

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران در جلسه امروز کارگروه تنظیم بازار استان تهران مقرر شده که مرغ منجمد به قیمت هر کیلو 15 هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره بار و واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ و مرغ گرم به قیمت کیلویی 18 هزار و 500 تومان در میدان اصلی و اقماری میوه و تره باره شهرداری تهران توزیع شود.

جزئیات توزیع مرغ تنظیم بازاری در تهران

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران در جلسه امروز کارگروه تنظیم بازار استان تهران مقرر شده که مرغ منجمد به قیمت هر کیلو 15 هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره بار و واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ و مرغ گرم به قیمت کیلویی 18 هزار و 500 تومان در میدان اصلی و اقماری میوه و تره باره شهرداری تهران توزیع شود.

جزئیات توزیع مرغ تنظیم بازاری در تهران

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران در جلسه امروز کارگروه تنظیم بازار استان تهران مقرر شده که مرغ منجمد به قیمت هر کیلو 15 هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره بار و واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ و مرغ گرم به قیمت کیلویی 18 هزار و 500 تومان در میدان اصلی و اقماری میوه و تره باره شهرداری تهران توزیع شود.

جزئیات توزیع مرغ تنظیم بازاری در تهران

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران در جلسه امروز کارگروه تنظیم بازار استان تهران مقرر شده که مرغ منجمد به قیمت هر کیلو 15 هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره بار و واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ و مرغ گرم به قیمت کیلویی 18 هزار و 500 تومان در میدان اصلی و اقماری میوه و تره باره شهرداری تهران توزیع شود.

به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شد توزیع ۱۵۰۰ جلد کتاب در طرح «امانت سیار» بین شهروندان تهرانی

طرح «امانت سیار» در راستای پویش «کتاب در حرکت» آغاز شده و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در همکاری با شهرداری منطقه 7 تهران، 1500 جلد کتاب بین شهروندان توزیع کرد.

به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شد توزیع ۱۵۰۰ جلد کتاب در طرح «امانت سیار» بین شهروندان تهرانی

طرح «امانت سیار» در راستای پویش «کتاب در حرکت» آغاز شده و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در همکاری با شهرداری منطقه 7 تهران، 1500 جلد کتاب بین شهروندان توزیع کرد.

به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شد توزیع ۱۵۰۰ جلد کتاب در طرح «امانت سیار» بین شهروندان تهرانی

طرح «امانت سیار» در راستای پویش «کتاب در حرکت» آغاز شده و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در همکاری با شهرداری منطقه 7 تهران، 1500 جلد کتاب بین شهروندان توزیع کرد.

به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شد توزیع ۱۵۰۰ جلد کتاب در طرح «امانت سیار» بین شهروندان تهرانی

طرح «امانت سیار» در راستای پویش «کتاب در حرکت» آغاز شده و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در همکاری با شهرداری منطقه 7 تهران، 1500 جلد کتاب بین شهروندان توزیع کرد.

اخلال در نظم شهری، باز هم از اداره آب و فاضلاب رامهرمز!

قرارگیری دو عدد لوله انتقال آب 10 اینچ در فاضلاب شهری رامهرمز توسط اداره آب و فاضلاب این شهرستان، دستاورد دیگری از اداره مورد ذکر است که مصداق بارز اخلال در نظم و بهداشت شهری است. پیش از ظهر امروز پرسنل شهرداری رامهرمز به دلیل گزارشات پیشین و گرفتگی های پی در پی فاضلاب شهری،به محل مورد نظر اعزام شدند که با گرفتگی و انسداد کانال های فاضلاب به دلیل قرارگیری خط لوله آبرسانی مواجه شدند.

اخلال در نظم شهری، باز هم از اداره آب و فاضلاب رامهرمز!

قرارگیری دو عدد لوله انتقال آب 10 اینچ در فاضلاب شهری رامهرمز توسط اداره آب و فاضلاب این شهرستان، دستاورد دیگری از اداره مورد ذکر است که مصداق بارز اخلال در نظم و بهداشت شهری است. پیش از ظهر امروز پرسنل شهرداری رامهرمز به دلیل گزارشات پیشین و گرفتگی های پی در پی فاضلاب شهری،به محل مورد نظر اعزام شدند که با گرفتگی و انسداد کانال های فاضلاب به دلیل قرارگیری خط لوله آبرسانی مواجه شدند.

اخلال در نظم شهری، باز هم از اداره آب و فاضلاب رامهرمز!

قرارگیری دو عدد لوله انتقال آب 10 اینچ در فاضلاب شهری رامهرمز توسط اداره آب و فاضلاب این شهرستان، دستاورد دیگری از اداره مورد ذکر است که مصداق بارز اخلال در نظم و بهداشت شهری است. پیش از ظهر امروز پرسنل شهرداری رامهرمز به دلیل گزارشات پیشین و گرفتگی های پی در پی فاضلاب شهری،به محل مورد نظر اعزام شدند که با گرفتگی و انسداد کانال های فاضلاب به دلیل قرارگیری خط لوله آبرسانی مواجه شدند.

متخلفی که به خدا شکایت می کند

مدتی است در فضای مجازی کلیپ هایی پخش می شود از برخورد با متخلفان و قانون گریزان، یک جا پیرزنی هنگام تخریب خانه ی غیر قانونی اش توسط بیل مکانیکی سکته می کند و می میرد، یک جا پسری که غیر قانونی در وانت بارش میوه می فروشد هنگام درگیری با ماموران شهرداری که قانونمند در حال ضبط وانت بارش هستند سکته می کند و درمی گذرد، یک جا ماموران برای برخورد با غاضبان زمین با تفنگ ساچمه ای و گاز اشک آور به جان مردم می افتند، یک جا دختر بچه ای که ماموران در حال تخریب خانه ی غیرمجاز خانواده اش هستند، در حال فریاد خدا، خداست.

متخلفی که به خدا شکایت می کند

مدتی است در فضای مجازی کلیپ هایی پخش می شود از برخورد با متخلفان و قانون گریزان، یک جا پیرزنی هنگام تخریب خانه ی غیر قانونی اش توسط بیل مکانیکی سکته می کند و می میرد، یک جا پسری که غیر قانونی در وانت بارش میوه می فروشد هنگام درگیری با ماموران شهرداری که قانونمند در حال ضبط وانت بارش هستند سکته می کند و درمی گذرد، یک جا ماموران برای برخورد با غاضبان زمین با تفنگ ساچمه ای و گاز اشک آور به جان مردم می افتند، یک جا دختر بچه ای که ماموران در حال تخریب خانه ی غیرمجاز خانواده اش هستند، در حال فریاد خدا، خداست.

متخلفی که به خدا شکایت می کند

مدتی است در فضای مجازی کلیپ هایی پخش می شود از برخورد با متخلفان و قانون گریزان، یک جا پیرزنی هنگام تخریب خانه ی غیر قانونی اش توسط بیل مکانیکی سکته می کند و می میرد، یک جا پسری که غیر قانونی در وانت بارش میوه می فروشد هنگام درگیری با ماموران شهرداری که قانونمند در حال ضبط وانت بارش هستند سکته می کند و درمی گذرد، یک جا ماموران برای برخورد با غاضبان زمین با تفنگ ساچمه ای و گاز اشک آور به جان مردم می افتند، یک جا دختر بچه ای که ماموران در حال تخریب خانه ی غیرمجاز خانواده اش هستند، در حال فریاد خدا، خداست.

با حضور امیرسرتیپ حاتمی و پیروز حناچی صورت گرفت امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت دفاع و شهرداری تهران

امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پیروزحناچی شهردار تهران در خصوص بهره‌مندی مدیریت شهری تهران از تجهیزات هوایی در عملیات اطفاء حریق، تفاهم نامه امضا کردند.

با حضور امیرسرتیپ حاتمی و پیروز حناچی صورت گرفت امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت دفاع و شهرداری تهران

امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پیروزحناچی شهردار تهران در خصوص بهره‌مندی مدیریت شهری تهران از تجهیزات هوایی در عملیات اطفاء حریق، تفاهم نامه امضا کردند.

با حضور امیرسرتیپ حاتمی و پیروز حناچی صورت گرفت امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت دفاع و شهرداری تهران

امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پیروزحناچی شهردار تهران در خصوص بهره‌مندی مدیریت شهری تهران از تجهیزات هوایی در عملیات اطفاء حریق، تفاهم نامه امضا کردند.

امسال هم اهواز زیر آب می‌رود؟

حجت الاسلام جاسم موسی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش‌بینی وقوع بارندگی در اهواز در روزهای آینده، اظهار کرد: در طرح ضربتی جمع‌آوری آب‌های سطحی در 57 نقطه فوق بحرانی از حدود 400 نقطه آبگیر، پروژه‌ها در حال اجرا است و حدود 40 درصد کار به پایان رسیده و اکثر پروژه‌هایی که تعهد شهرداری بوده تا پایان آبان‌ماه به اتمام می‌رسند.

امسال هم اهواز زیر آب می‌رود؟

حجت الاسلام جاسم موسی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش‌بینی وقوع بارندگی در اهواز در روزهای آینده، اظهار کرد: در طرح ضربتی جمع‌آوری آب‌های سطحی در 57 نقطه فوق بحرانی از حدود 400 نقطه آبگیر، پروژه‌ها در حال اجرا است و حدود 40 درصد کار به پایان رسیده و اکثر پروژه‌هایی که تعهد شهرداری بوده تا پایان آبان‌ماه به اتمام می‌رسند.

امسال هم اهواز زیر آب می‌رود؟

حجت الاسلام جاسم موسی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش‌بینی وقوع بارندگی در اهواز در روزهای آینده، اظهار کرد: در طرح ضربتی جمع‌آوری آب‌های سطحی در 57 نقطه فوق بحرانی از حدود 400 نقطه آبگیر، پروژه‌ها در حال اجرا است و حدود 40 درصد کار به پایان رسیده و اکثر پروژه‌هایی که تعهد شهرداری بوده تا پایان آبان‌ماه به اتمام می‌رسند.

امسال هم اهواز زیر آب می‌رود؟

حجت الاسلام جاسم موسی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش‌بینی وقوع بارندگی در اهواز در روزهای آینده، اظهار کرد: در طرح ضربتی جمع‌آوری آب‌های سطحی در 57 نقطه فوق بحرانی از حدود 400 نقطه آبگیر، پروژه‌ها در حال اجرا است و حدود 40 درصد کار به پایان رسیده و اکثر پروژه‌هایی که تعهد شهرداری بوده تا پایان آبان‌ماه به اتمام می‌رسند.

معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: ترویج ورزش همگانی در گرو تعامل با شهرداری هاست

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در دومین سه شنبه بدون خودرو مهرماه با حضور در منطقه 17 به رکابزنی با محمود کلهری شهردار و معاونین این منطقه پرداخت و ضمن بازدید از چند پروژه ورزشی گفت: معتقدم در ورزش همگانی اتفاقی نمی افتد مگر اینکه شهرداری ها پای کار باشند چرا که ترویج ورزش همگانی در گرو تعامل با شهرداری هاست .

معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: ترویج ورزش همگانی در گرو تعامل با شهرداری هاست

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در دومین سه شنبه بدون خودرو مهرماه با حضور در منطقه 17 به رکابزنی با محمود کلهری شهردار و معاونین این منطقه پرداخت و ضمن بازدید از چند پروژه ورزشی گفت: معتقدم در ورزش همگانی اتفاقی نمی افتد مگر اینکه شهرداری ها پای کار باشند چرا که ترویج ورزش همگانی در گرو تعامل با شهرداری هاست .

معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: ترویج ورزش همگانی در گرو تعامل با شهرداری هاست

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در دومین سه شنبه بدون خودرو مهرماه با حضور در منطقه 17 به رکابزنی با محمود کلهری شهردار و معاونین این منطقه پرداخت و ضمن بازدید از چند پروژه ورزشی گفت: معتقدم در ورزش همگانی اتفاقی نمی افتد مگر اینکه شهرداری ها پای کار باشند چرا که ترویج ورزش همگانی در گرو تعامل با شهرداری هاست .

غلامعلی رجایی : بی انصافی در حق آقای رفسنجانی تا بی کی ادامه خواهد داشت

امروز، پایان هفته دفاع مقدس است. دوست آزاده‌ای چندی پیش با من تماس گرفت و ناباورانه و متعجبانه گفت که در تمام سطح شهر تهران از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ هیچ اثر و یاد و نامی نیست. او متعجب بود که چگونه شورای شهر اصلاح‌طلب و شهرداری هیچ اقدامی که یاد ایشان را زنده کند، انجام نداده‌اند. ..

غلامعلی رجایی : بی انصافی در حق آقای رفسنجانی تا بی کی ادامه خواهد داشت

امروز، پایان هفته دفاع مقدس است. دوست آزاده‌ای چندی پیش با من تماس گرفت و ناباورانه و متعجبانه گفت که در تمام سطح شهر تهران از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ هیچ اثر و یاد و نامی نیست. او متعجب بود که چگونه شورای شهر اصلاح‌طلب و شهرداری هیچ اقدامی که یاد ایشان را زنده کند، انجام نداده‌اند. ..

غلامعلی رجایی : بی انصافی در حق آقای رفسنجانی تا بی کی ادامه خواهد داشت

امروز، پایان هفته دفاع مقدس است. دوست آزاده‌ای چندی پیش با من تماس گرفت و ناباورانه و متعجبانه گفت که در تمام سطح شهر تهران از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ هیچ اثر و یاد و نامی نیست. او متعجب بود که چگونه شورای شهر اصلاح‌طلب و شهرداری هیچ اقدامی که یاد ایشان را زنده کند، انجام نداده‌اند. ..

غلامعلی رجایی : بی انصافی در حق آقای رفسنجانی تا بی کی ادامه خواهد داشت

امروز، پایان هفته دفاع مقدس است. دوست آزاده‌ای چندی پیش با من تماس گرفت و ناباورانه و متعجبانه گفت که در تمام سطح شهر تهران از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ هیچ اثر و یاد و نامی نیست. او متعجب بود که چگونه شورای شهر اصلاح‌طلب و شهرداری هیچ اقدامی که یاد ایشان را زنده کند، انجام نداده‌اند. ..

*احجام شهری موقت*نصب المانهای شهری

رواج پدیده ی جدیدی با نام" احجام شهری موقت" در دو دهه اخیر در اغلب شهرهای ایران ، توسط برخی از ارگانهای فرهنگی و خدماتی شکل گرفت ، که در راس این فعالیتها می توان از سازمان های فرهنگی و هنری شهرداری نام برد، همچنین از پیشگامان تولید این نوع از احجام شهری می توان از مراکز استان هایی نظیر مشهد و تهران نام برد .

*احجام شهری موقت*نصب المانهای شهری

رواج پدیده ی جدیدی با نام" احجام شهری موقت" در دو دهه اخیر در اغلب شهرهای ایران ، توسط برخی از ارگانهای فرهنگی و خدماتی شکل گرفت ، که در راس این فعالیتها می توان از سازمان های فرهنگی و هنری شهرداری نام برد، همچنین از پیشگامان تولید این نوع از احجام شهری می توان از مراکز استان هایی نظیر مشهد و تهران نام برد .

*احجام شهری موقت*نصب المانهای شهری

رواج پدیده ی جدیدی با نام" احجام شهری موقت" در دو دهه اخیر در اغلب شهرهای ایران ، توسط برخی از ارگانهای فرهنگی و خدماتی شکل گرفت ، که در راس این فعالیتها می توان از سازمان های فرهنگی و هنری شهرداری نام برد، همچنین از پیشگامان تولید این نوع از احجام شهری می توان از مراکز استان هایی نظیر مشهد و تهران نام برد .

دست بهاری کارگر شهرداری شوش بر روی فضای‌سبز‌شهری

زحمات کارگران شهرداری شهرستان شوش به ویژه فضای سبز، که شبانه روز جهت رفاه حال شهروندان تلاش می کنند و آسایش و رفاه شهروندان را با ارائه خدمات مطلوب تامین می نمایند جای تقدیر و تشکر دارد. توجه به نیازها و مشکلات این قشر زحمتکش شنیدنی و قابل تامل است. کارگران از عدم پرداخت حقوقشان طبق قانون کار گلایه‌مند بودند.

دست بهاری کارگر شهرداری شوش بر روی فضای‌سبز‌شهری

زحمات کارگران شهرداری شهرستان شوش به ویژه فضای سبز، که شبانه روز جهت رفاه حال شهروندان تلاش می کنند و آسایش و رفاه شهروندان را با ارائه خدمات مطلوب تامین می نمایند جای تقدیر و تشکر دارد. توجه به نیازها و مشکلات این قشر زحمتکش شنیدنی و قابل تامل است. کارگران از عدم پرداخت حقوقشان طبق قانون کار گلایه‌مند بودند.

دست بهاری کارگر شهرداری شوش بر روی فضای‌سبز‌شهری

زحمات کارگران شهرداری شهرستان شوش به ویژه فضای سبز، که شبانه روز جهت رفاه حال شهروندان تلاش می کنند و آسایش و رفاه شهروندان را با ارائه خدمات مطلوب تامین می نمایند جای تقدیر و تشکر دارد. توجه به نیازها و مشکلات این قشر زحمتکش شنیدنی و قابل تامل است. کارگران از عدم پرداخت حقوقشان طبق قانون کار گلایه‌مند بودند.

اعتصاب در شهرداری مسجدسلیمان

این روزها حال کارگران شهرداری مسجدسلیمان به دلیل مشکلات مالی بسیاری که دارند خوب نیست

اعتصاب در شهرداری مسجدسلیمان

این روزها حال کارگران شهرداری مسجدسلیمان به دلیل مشکلات مالی بسیاری که دارند خوب نیست

آخرین مطالب

نمایشگاه گروهی هنر برای هدیه در گالری انتظامی رونمایی شده است

اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت پالایش نفت بندرعباس

فردوس حاجیان :تاوقتی که فرهنگ سرلوحه کاربشری نباشد. وضع بشرهمین خواهد بود

منصور قنبرزاده سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال شد

دیپلم افتخارو جایزه‌ی نقدی «هشت‌نوشت» دردستان سیدمرتضی سبزقبا

تشعشعات هسته‌ای فرانسه در دهه 1960 از صحرای آفریقا به این کشور بازگشت!

اعلام جزئیات وجود بسته ای مشکوک در ترمینال کاوه اصفهان

توصیه وزارت بهداشت درباره خرید و نگهداری تخم مرغ در دوران کرونا

وزیر کشور دستور شروع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را صادر کرد

عروس اخراجی کاخ باکینگهام : به علت فشارهای خاندان سلطنتی می خواستم خودکشی کنم

🔺مسافران با تست‌های منفی کاذب، کرونا را در کشور گسترش می‌دهند

🔺با مصلحت‌اندیشی و درایت مقام معظم رهبری تابوى مذاکره با آمریکا شکسته شد

آخرین وضعیت پرونده «درگیری نماینده مجلس با سرباز»

نایب‌رئیس اتحادیه تالارها و سالن‌های پذیرایی اهواز خبر داد ورشکستگی 90 درصد تالارهای اهواز / بیکاری بیش از 4700 نفر از پرسنل تالارها

رژیم غذایی پرفیبر موجب کاهش افسردگی زنان می‌شود

دبیر ستاد نانو خبر داد برنامه ای برای فارغ‌التحصیلی دانشجویان دکتری با کارنامه فناورانه

دکتر جهانگیری در مراسم رونمایی از سامانه مدیریت جامع اراضی کشور: هیچ برنامه توسعه‌ای در کشور بدون توجه به چالش آب و محیط زیست نوشته نخواهد شد

خطیب زاده: هیچ تماسی با آمریکا درباره برجام و غیر برجام نداشته و نداریم

روحانی:سال آینده سال غلبه بر ویروس کرونا است

ماجرای دایی ها و عموهایی که بدون نوبت واکسینه شده اند

پخش فصل جدید «خندوانه» از شب مبعث

بازداشت مدیرکل اقتصاد و دارایی کرمان

تورم آلمان در اوج یک ساله ، تورم آلمان به 1.3 درصد رسید.

عربستان حمله انصارالله به آرامکو را تایید کرد

کرج را به جنگلی از سیمان و آهن تبدیل کرده‌اند!

اسکناس‌های جدید؛ با حافظ اما بدون صفر

کاشت نهال به جای عروسی

پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد دزفول به مناسبت سالروز تشکیل کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد

باتری هایی که با نفس کشیدن انرژی تولید می کنند

حضور وحید تاج در پروژه ی نوای دوستی