آخرین مطالب

شیوه صحیح برخورد رسانه با بیمارهای همه گیر مانند کرونا

شیوه صحیح برخورد رسانه با بیمارهای همه گیر مانند کرونا فرهنگی - سیاسی - اجتماعی - مقالات علمی

شیوه  صحیح  برخورد  رسانه  با  بیمارهای  همه  گیر  مانند  کرونا

  بزرگنمایی:
Pdf

                        مقدمه

  با همه گیری عالمگیر ویروس کرونا و گســترش روزافزون ترس و نگرانی مردم، موضوع بدنامی اجتماعی در ارتباط با فرد، افراد و یــا مکانهایی که با کروناویروس ارتباط دارند به یک دغدغه مهم اجتماعی تبدیل شده است. در راســتاى این اهمیت، راهنمای مشترک یونیسف و سازمان جهانی بهداشت برای اجتناب از بدنامی اجتماعی ناشى از کرونا تهیه شد که در ٢٤ فوریه ٢٠٢٠ ،توسط مرکز برنامه هاى ارتباطات دانشگاه جانز هاپکینز منتتشر گردید. مخاطب این راهنما دولت،رســانه ها و نهادهای محلی درگیر ویروس جدید کرونا )کووید-19 )است. مؤسسه عالى پژوهش تأمین اجتماعی در هفتمین گزارش خود از سرى  گزارشهاى سیاستى در خصوص بحران کرونا به این موضوع پرداخته است.

                 

        بدنامی (انگ)اجتماعی چیست؟

  در حوزه ِ های مرتبط با مسائل سالمت و بهداشت، بدنامی اجتماعی به ارتباط منفی بین )با( فرد یا  گروهی از افراد گفته میشود که ویژگیها یا بیماری خاصی دارند. در زمان شیوع بیماری، این بدنامی ممکن است به معنای برچسب خوردن افراد، رفتارهای کلیشهای و تبعیضآمیز با آنها و یا تجربه ازدست رفتن شأن اجتماعی شان به دلیل ارتباط با یک بیماری خاص باشد.

          

  این چنین رفتارهایی میتواندعلاوه بر شخص بیمار، روی پرستاران، خانواده، دوستان و اجتماع آنها نیز تأثیر منفی بگذارد. حتی افرادی که بیمار نیستند اما خصوصیات مشترکی با افراد بیمار دارند نیز ممکن است دچار این بدنامی شوند.شیوع کووید-19 موجب تحریک بدنامی اجتماعی و رفتار تبعیض آمیز با افراد از نژادهای خاص و همچین همه کسانی شده است که به نوعی با ویروس در ارتباط بوده اند.

                   

        چرا کووید-19 تا این اندازه موجب بدنامی( انگ) میشود؟

 میزان بدنامی مرتبط با کووید-19 بر پایه سه عامل اصلی میباشد: 1 )کووید-19 یک بیماری جدید است که بسیاری ازجنبه های آن هنوز ناشناخته است. 2 )ما اغلب از چیزهای ناشناخته میترسیم. 3 )کار بسیار سادهای است که این ترس رابه دیگران ارتباط دهیم. این موضوع قابل درک است که سردرگمی، اضطراب و ترس در بین عموم مردم وجود دارد، اما متاسفانه این عوامل باعث تحریک رفتارهای نامناسب میشوند.

تأثیر این بدنامی(انگ) چیست؟

این بدنامی می ِ تواند انسجام اجتماعی را تضعیف کرده و باعث انزوای ِ اجتماعی ِ احتمالی گروهی از افراد شود که ممکن استبه وضعیتی منجر شوند که در آن حتی احتمال پخش ویروس بیشتر شود )و نه کمتر(. این کار ممکن است به مشکلات بهداشتی شدیدتر و دشواریهای عدیدهتری در کنترل شیوع بیماری ختم شود.

بدنامی میتواند:

باعث شود افراد به دلیل ترس از رفتار تبعیض آمیز بیماریشان را مخفی کنند.

مانع از تلاش سریع افراد برای مراقبتهای بهداشتی شود.

آنها را از اتخاذ رفتارهای سالم دلسرد کند.

چگونه با بدنامی (انگ) اجتماعی مقابله کنیم؟

شواهد به وضوح نشان میدهد که بدنامی و ترس از بیماریهای واگیردار مانع از پاسخگویی به این بیماری میشود. آنچهدر این شرایط مفید است اعتماد به مراکز خدماتی و مشاوره ِ ای قابل اطمینان، همدردی با میتلایان، شناخت دقیق بیماری و به کارگیری اقدامات مؤثر و عملی است تا مردم بتوانند از خود و عزیزانشان مراقبت کنند.

نحوۀ صحبت کردن ما با افراد در مورد این بیماری در کمک به آنها در جهت اقدامات مؤثر و نبرد علیه بیماری و جلوگیری از دامن زدن به ترس و بدنامی بسیار مهم است. الزم است محیط مناسبی بهوجود آید که بتوان در آن به طور شفاف، صادقانه و مؤثر در مورد بیماری و تأثیر آن بحث کرد.

در اینجا به چند نکته در مورد نحوۀ مقابله با این مشکل و جلوگیری از بدنامی اجتماعی اشاره میکنیم.

کلمات مهم هستند: بایدها و نبایدها، هنگام صحبت کردن در مورد ویروس کرونای جدید(کووید-19(

 

نقش خود را ایفا کنید: ایدههای ساده برای دورکردن این بدنامی نکات مهم در ارتباط و پیامها  کلمات مهم هستند:

هنگام صحبت کردن در مورد بیماری کرونا، برخی کلمات )برای مثال موارد مشکوک بهابتلا+، قرنطینه کردن و ...( و به طورکلی زبان مورد استفاده ممکن است معنایی منفی برای افراد داشته باشد و باعث بدتر شدن دیدگاهشان نسبت به بیماریشود. این کلمات میتوانند باعث تداوم کلیشهها و فرضیههای منفی موجود در افراد شود، اطالعات نادرست بین بیماری وعوامل دیگر را تحکیم کنند، موجب ایجاد ترس در افراد شوند و باعث شوند نسبت به مبتالیان دیدی منفی داشته باشیم.

این کار میتواند باعث دور شدن مردم از آزمایشات و قرنطینه شدنشان شود. ما زبان انگیزشی را در تمامی کانالهای ارتباطی، شامل رسانه ها پیشنهاد میکنیم که به مردم احترام بگذارد و باعث قویتر شدن آنها شود. کلمات استفاده شده دررسانه ها بسیار مهم هستند زیرا این کلمات، زبان جامعه را در مورد ویروس جدید کرونا )کویید-19 )شکل میدهند.
الفاظ
منفی میتواند بر روی نگرش و رفتار مردم نسبت به افراد مشکوک به ابتال به ویروس جدید کرونا )کووید-19 ،)مبتلایان و خانواده هایشان و جوامع مبتلایان تأثیر منفی بگذارد.

مثالهای ملموس زیادی وجود دارد که نشان می دهد بهره ِ گیری از زبان جمعی مناسب و اصطالحات تخصصی مثبت چگونه میتواند به کنترل بیماریهای بومی گیر و فراگیر نظیر ویروس HIV ،سل و آنفلوانزای H1N1 کمک کند. )
برای
مثال برنامه مشترک سازمان ملل علیه بیماری ایدز به جای عبارات "قربانیان ایدز" و "نبرد علیه ایدز" به ترتیب از عبارات "افرادی که با ایدز زندگی میکنند" و "واکنش به ایدز" استفاده میکند.

بایدها و نبایدها

در زیر به چند نمونه از از بایدها و نبایدها هنگام صحبت کردن در مورد ویروس جدید کرونا )کوبید-19 )اشاره

میشود:

باید- هنگام صحبت کردن در مورد این ویروس، آن را ویروس جدید کرونا )کووید-19 )بنامید.

نباید- ویروس را به مکانها یا نژادهای خاصی نسبت ندهید. این ویروس، "ویروس ووهان"، "ویروس چینی" و"ویروس آسیایی" نیست.نام رسمی این ویروس )کووید-19 )به طور عمده برای جلوگیری از بدنام شدن عدهای خاص انتخاب شد. "کو" یعنیکرونا، "وی" یعنی ویروس و "د" یعنی بیماری )disease )و عدد 19 به سال پیدایش ویروس )2019 )اشاره دارد.

باید- از عباراتی مانند "افرادمبتلا به کووید-19" ،"افراد تحت درمان بیماری کووید-19" ،"افراد در حال بهبود ازبیماری کووید-19 "یا "افرادی که پس از ابتال به کووید-19 فوت کردند" استفاده کنید.

نباید- هنگام صحبت در مورد این افراد از اصطالحاتی مانند "موارد کووید-19 "و "قربانیان" استفاده نکنید.

باید- از اصطالحاتی مانند "افرادی که احتماال کووید-19 دارند" یا "مبتالیان احتمالی کووید-19 "استفاده کنید.

 

نباید- از عبارات "افراد مشکوک به کووید-19 "و "موارد مشکوک" استفاده نکنید.

باید- در مورد افراد، از واژههایی مانند "مبتلایان" به کووید-19 استفاده کنید.

نباید- در مورد افراد از عباراتی نظیر "پخش کردن کووید-19" ،"اشخاص مبتلا کننده"، "پخش کننده ویروس" و"انتقال دهنده ویروس" استفاده نکنید، چون این عبارات به طور ضمنی معنای انتشار عمدی ویروس را به شنونده منتقل میکند و موجب سرزنش افراد میشود.

استفاده ازاصطلاحاتی که افرادمبتلا را مقصر تلقی میکند و ارزش انسانی آنها را پایین میآورد، این حس را در بقیه به  وجود می آورد که اشخاص مبتلا مرتکب کار اشتباهی شده اند و جایگاه انسانی پایینتری نسبت به بقیه دارند. این حسبه نوبه خود باعث تشدید بدنامی مبتالیان، کم شدن حس همدردی و بیتفاوتی نسبت به درمان بیماران و اقدام به تست و قرنطینه کردن افراد میشود.

کنید. باید- در مورد خطر ابتال به بیماری کووید-19 بر اساس دادههای علمی و آخرین توصیههای نهادهای بهداشتی صحبت نباید- شایعات ناموثق را به اشتراک نگذارید و از اصطالحات اغراق آمیز مانند "بیماری فاجعه بار" و "کشتار جمعیکه باعث ایجاد ترس میشوند اجتناب کنید.

باید- در مورد بیماری، مثبت صحبت کنید و در مورد تأثیر اقدامات پیشگیرانه و درمان تأکید کنید. بسیاری از افراد میتوانند بر این بیماری غلبه کنند. اقدامات ساده ای وجود دارند که با انجام آنها خود، عزیزانمان و افراد آسیب پذیر راامن نگه داریم.

نباید- روی جنبههای منفی و پیامهای تهدیدآمیز تأکید نکنیم. ما بایستی با همدیگر تالش کنیم و افراد آسیب پذیررا امن نگه داریم.

باید - در مورد تأثیر اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ابتال به بیماری جدید کرونا و همچنین تست و درمان آن تأکید کنید.

نقش خود را ایفا کنید:

دولتها، شهروندان، رسانهها، افراد با نفوذ و جوامع نقشی بسیار مهمی در جلوگیری از بدنامی مردم چین و به طور کلی  آسیا دارند. همه ما باید هنگام صحبت کردن در رسانه های اجتماعی و سایر تریبونهای ارتباطی آگاهانه و مدبرانه صحبت  کنیم و رفتاری حامیانه در برابر ویروس کرونا از خود نشان دهیم.

در اینجا چند مثال و نکته را در مورد اقدامات احتمالی در مقابله با عقاید بدبینانه ذکر میکنیم:

انتشار حقایق: بدنامی میتواند با دانش ناکافی در مورد نحوۀ گسترش و درمان ویروس کرونا و نحوۀ پیشگیری از ابتالی سایرین افزایش پیدا کند. در پاسخ به اینگونه رفتارها، اطالعات دقیقی را از کشورها و مناطق آلوده، آسیبپذیری افراد و گروهها در برابر کووید-19 ،راههای درمان آن و نهادهای ارائه دهندۀ خدمات بهداشتی جمع آوری، یکپارچه و ارائه دهید.

با زبان ساده مسائل را توضیح دهید و از اصطالحات تخصصی و پزشکی پرهیز کنید. رسانه های اجتماعی مکان مناسبی  هستند که شما با هزینهای کم به تعداد زیادی از افراد دسترسی دارید. )برای مثال کشور نیجریه در هنگام انتشار بیماری 

 

ابوال در سال 2014 که 3 کشور دیگر را نیز در غرب آفریقا درگیر کرد، افرادی را مأمور کرد تا مطالعات صحیح را در فیسبوک و توییتر به اشتراک بگذارند و در این کار بسیار هم موفق بود.(

درگیر کردن افراد بانفوذ در جامعه: از شخصیتهای پرنفوذ مانند رهبران مذهبی بخواهید تا در مورد افراد بدنام و نحوۀ  ِ  حمایت از آنها صحبت کنند، و از بازیگران، هنرمندان و ورزشکاران قابل احترام جامعه بخواهید تا پیامهایی را منتشر کنند

که این بدنامی را کاهش میدهد. مخاطبان مورد نظر این پیامها باید با دقت بررسی شوند و افراد معروفی که برای انتشار  ً درگیر مسئله باشند و از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی با مخاطبان تناسب داشته

این مطالعات انتخاب میشوند باید شخصا  باشند. یک مثال خوب میتواند شهردار )یا شخص با نفوذ دیگری( باشد که به طور زنده در شبکههای اجتماعی حضور یابد و با رهبر چین دست بدهد.

صدا، داستان و تصاویر افرادی از محل زندگی خودتان را پخش کنید که ویروس جدید کرونا را تجربه کرده ا ند و شرایط شان بهبود پیدا کرده اند و یا عزیزانشان را تا بهبودی کامل حمایت کردهاند و تأکید کنید که اکثر افراد مبتال به کووید-19 بهبود مییابند. عالوه بر این یک "کمپین قهرمان" برای قدردانی از پرستاران و کارکنان بخش بهداشت تشکیل دهید که ممکن است جامعه به دلیل تماسشان با مبتالیان، از آنها هراس داشته باشد. نیروهای داوطلب جامعه نیز نقش مهمی در کمکردن این برنامه بدنامی ایفا میکنند.اطمینان پیدا کنید که از نژادهای متفاوت مواردی را نشان میدهید. تمامی مطالب باید نشان دهند که جوامع مختلف تحت تأثیر این ویروس هستند و همگی با هم برای جلوگیری از انتشار کووید-19 همکاری میکنند. اطمینان حاصل کنید که فونتها، نمادها و اشکال خنثی هستند و به طور ضمنی به گروه خاصی اشاره نمیکنند.

روزنامه نگاری  اخلاقی: گزارشهای ژورنالی که بیش از حد روی رفتار افراد و مسئولیت بیماران در انتشار ویروس کووید- 19 تمرکز میکند میتواند منجر به افزایش بدنامی افراد مبتال شود. برای مثال برخی از رسانهها روی محل اولیه به وجود آمدن کووید-19 تمرکز کردند و سعی کردند اولین بیمار در هر کشور را شناسایی کنند. تأکید بر تالشها برای پیدا کردن واکسن و درمان این بیماری نیز میتواند ترس از بیماری را افزایش دهد و این حس را منتقل کند که ما در متوقف کردن آن ناتوان هستیم. در عوض روی محتواهایی تمرکز کنید که اقدامات اولیه برای جلوگیری از سرایت بیماری را نشان میدهد، در مورد عالیم کووید-19 بحث میکند و زمان مناسب برای مراجعه به نهادهای درمانی را به شما اعالم میکند.

به گروهها و کمپینها ملحق شوید: کارهای خالقانه زیادی برای مقابله با بدنامی )انگ( کرونا انجام میشود. خیلی مهم است که به این فعالیتها بپیوندید تا یک جنبش و فضای مثبت به وجود آید که نشانگر توجه و همدردی با جامعه است.

نکات مهم در ارتباط و پیامها

انبوه مطالعات و شایعات نادرست سریعتر از خود بیماری کرونا ویروس جدید در حال انتشار است. این کار به تأثیرات  منفی، شامل بدنامی و رفتار تبعیضآمیز نسبت به ساکنان نواحی آلوده منجر میشود. ما به اطالعات یکپارچه و شفاف برای حمایت از جوامع و افراد آلوده به این بیماری نیاز داریم.

انبوه اطالعات و شایعات نادرست به بدنامی و رفتار تبعیضآمیز کمک میکنند که باعث جلوگیری از اقدامات

مؤثر میشود.

- مطالعات نادرست را تصحیح کنید و در عین حال تأیید کنید که احساسات و رفتارهای بعدی افراد واقعی هستند،

  اگرچه فرضیهی بنیادی اشتباه است.

- اهمیت پیشگیری، اقدامات نجاتبخش و تست و درمان فوری را برجسته کنید.

اتحاد جمعی و همکاری جهانی برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس الزم است و نگرانیهای جوامع را کاهش خواهد داد.

- روایتهای همدردانه یا داستانهایی از تجربههای انساندوستانه و جنگ افراد درگیر با ویروس جدید کرونا را به اشتراک بگذارید.

- حمایت خود را از کسانی که در خط مقدم مبارزه با شیوع کرونا مشغول خدمترسانی هستند نشان دهید )کارکنان بخش بهداشت، نیروهای داوطلب، رهبران کشورها و ... (.حقایق )و نه ترس( مانع انتشار ویروس جدید کرونا )کووید-19 )خواهد شد.

- حقایق و اطالعات دقیق در مورد بیماری را به اشتراک بگذارید.

- با داستانهای ساختگی مخالفت کنید.

- در انتخاب کلمات دقت کنید. شیوۀ بیان میتواند بر دیدگاه افراد تأثیر بگذارد )به بایدها و نبایدها در بخش باال دقت

کنید(.

برای دسترسی به متن اصلی گزارش 19-COVID with associated Stigma Social میتوانید به آدرس اینترنتی

org.unicef.www مراجعه نمایید


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

اهدای مدال آسیایی تیم بسکتبال نفت به بیمارستان طالقانی آبادان

آخرین وضعیت پرونده تعلیق جودوی ایران در CAS

دریغ از یک شاخه گل برای مرحوم فتحی!

آبشار زرد لیمه اردل

علت تغییر اخلاق نادرشاه در پایان سلطنتش /علی غلامرضائی مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ

جلسه فوق العاده هیات رییسه "بوکس شطرنج" برگزار شد

علت اصلی نا بسامانی در بافت تاریخی وکهن دزفول به قلم جناب آقای سید کاظم قاضی زاده

هشدار محیط زیست درباره آتش سوزی مراتع و جنگل‌ها با گرم شدن هوا

دیدار ایران و کره، میان 5 بازی جذاب والیبال جهان

سخنگوی دولت: مجلس تازه نفس برای توسعه کشور به دولت بپیوندد

زانس شانس شهری تاریخی و توریستی

خواص قهوه برای سلامتی

مهار مردمیِ آتشی که به جان خائیز افتاد

٣ نقص فنی هواپیمای فوکر آسمان طی ٢ روز

آغاز فیلمبرداری، فیلم( یک نقطه از زندگی) در اصفهان

پیش‌بینی 12 اعزام برون مرزی برای تیم ملی تنیس روی میز بانوان

طرح پل طبیعت شهرداری دزفول

مصاحبه با آقای دکتر سید نظام الدین امامی فر درباره المان یا نماد شهری دزفول کهن چگونه باید باشد

انتقاد آوایی نماینده مردم دزفول از استاندارخوزستان

تصادف زنجیره‌ای درجاده شوش - اهواز با چهار مصدوم

ساعات کار مرکز شماره گذاری خودرو در دزفول ،تا ساعت 17 افزایش یافت

خواص دارویی و درمانی نعناع

ایران زیبا روستای حصار تربت حیدریه خراسان رضوی

ایرانی‌ها روزانه 8 هزار کیلومتر سیگار مصرف می‌کنند

جواب تست کرونا دیاباته مشخص شد

راهی که رفته‌ایم اشتباه است/پاتوسی نیاید با استقلال بازی نمی‌کنیم

آتش در خانه خائیز و بی تفاوتی تماشاگران

اولین نطق مجلس یازدهم سهم نمایده شهر اولینها شد

زمان عصبانیت،استرس،اضطراب و خستگی شدید یک لیمو را برش زده و بو کنید !

داوود عزیزی رییس فدراسیون تنیس شد

پاسخ فرزندان ایران را چه خواهیم داد؟

برگزاری چهارمین جلسه شورای کشاورزی شهرستا ن ر امهرمز در سال زراعی 99-98 با محوریت کشت محصولات تابستانه

ساماندهی بقایای ستونهای سنگی آپادانای شوش

شهر کاستوریا (Kastoria) یکی از دورافتاده ترین مقصد های گردشگری یونان به شمار می رود

با دست خودمان کرونا را تبدیل به فاجعه نکنیم

معرفی کتاب 💢زلزله چیست؟ ✍🏻به قلم سیدمحمد شاهزاده صفوی برگرفته از کتاب شبنم خیس -تقدیم به 12 دانش آموزی که جان خود را در زلزله کرمانشاه از دست دادند🙏🏻🌹

ایران زیبا بندر دیر استان بوشهر

طبیعت باجان زاگرس کهن می میرد وکاری از دست مان برنمی آید

کوه خاییز هنوز می سوزد وفریادرسی این طبیعت بی دفاع ندارد (فیلم )

دزفول در آتش کرونا و خائیز در آتش بیخیالی میسوزد

22 رفتار طلائی با کودکان

*نامه ای انتقادی خطاب به ریاست شرکت توزیع برق استان*

داستان ما روایت عصر آدمی ها کرونایی است - پراز دلتنگ های کودکانه ومعصومانه

باشگاه پرسپولیس قرارداد مهاجم جنجالی‌اش را فسخ کرد

کوته‌نوشت‌های لاتینی ، فریده آرامیده (قسمت پنجم)

مخالفت  فدراسیون پزشکی ورزشی با برگزاری جایزه بزرگ دوچرخه‌سواری

داوید لوئیز جدایی‌اش از آرسنال را تایید کرد

✳ آتش در خاییز در آستانه کنترل کامل

آبشار زمرد حویق در استان گیلان شهر حویق در 40 کیلومتری شمال شهر تالش واقع شده است

عضو کمپین مردمی زاگرس مهربان برای اولین بار در تاریخ مبارزات محیط زیستی از دستگاه ها و مدیران سهل انگار در جنگل سوزی های اخیر در جغرافیای زاگرس مهربان شکایت می شود