آخرین مطالب

اسامی نهایی و کد 93 نامزد حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون سیاسی

اسامی نهایی و کد 93 نامزد حوزه انتخابیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

  بزرگنمایی:

1-خانم  معصومه  ابراهیمی فرزند علی رضا  کد نامزد 126

2-آقای  عنایت اله  اسفندیاری نژاد فرزند محمد  مشهور به مهندس اسفندیاری، یونس اسفندیاری، عنایت اسفندیاری کد نامزد 148

3-آقای  عبداله  الهائی فرزند رحیم  مشهور به بدوی کد نامزد 161 

4-آقای  هوشنگ  امیرخانی دهکردی فرزند محمدمراد  مشهور به مهندس امیرخانی کد نامزد 157

5- آقای  علی  اهوازی خلف زاده فرزند عبدالحسین  کد نامزد 162

6-آقای  غلامرضا  بابادی فرزند دوست علی  کد نامزد 165

7-آقای  قدیر  براتی فرزند مرتضی  مشهور به غدیر/قدیر/غدیر براتی کد نامزد 175

8-آقای  محسن  براتیان فرزند محمدرحیم  مشهور به محسن براتی کد نامزد 176

9-خانم  خیریه  بروایه فرزند عبد  کد نامزد 178 

10-آقای  داریوش  بهپور فرزند ابراهیم  مشهور به بهپور کد نامزد 187

11-آقای  رضا  بهمنش فرزند داراب  مشهور به دکتر راکی کد نامزد 189

12-آقای  سلطانعلی  بهمنی فرزند محمد زکی  کد نامزد 191

13-آقای  عباس  بیژن پور فرزند مهدی  کد نامزد 195

14-آقای  سعید  جعفری فرزند حبیب اله  کد نامزد 216

15-آقای  حمید  جنت مکان فرزند عبدالکریم  کد نامزد 219

16-آقای  شبیب  جویجری فرزند ملا حمید  مشهور به جادری – جویدری-بیت جویدر- دکتر جویجری- دکتر شبیب کد نامزد 242

17-خانم  نرگس  چرخ آبی فرزند محمد حسین  کد نامزد 245

18-آقای  جمال  چولان زاده فرزند ماهور  مشهور به جمال جولان زاده کد نامزد 249

19-آقای  خالد  چهارلنگ فرزند جمال  کد نامزد 248

20-آقای  مصطفی  حامدنژاد فرزند زیبق  کد نامزد 252

21-آقای  عبدالعلی  حدادیان نژادیوسفی فرزند محمد  مشهور به علی حداد کد نامزد 256

22-آقای  منصور  حزباوی فرزند یبر  مشهور به ناصر حزباوی کد نامزد 258

23-آقای  سیدامیرمحمد  حسین زاده فرزند سید قدرت الله  کد نامزد 261

24-آقای  سیدکریم  حسینی فرزند سید جابر  مشهور به دکتر حسینی دکترسیدکریم سیدکریم موسوی سیدکریم کد نامزد 264

25-خانم  مژگان  حسینی فرزند اصغر  مشهور به حسینی مژگان کد نامزد 265

26-آقای  سیداحمد  حسینی فر فرزند سیدمطلب  مشهور به سید حسینی کد نامزد 268

27-آقای  محمد  حقی نیا فرزند ابراهیم  کد نامزد 272

28-آقای  جواد  حیادر فرزند عبرالکریم  مشهور به دکتر حیادر کد نامزد 276

29-آقای  روح الله  خادمی فرزند حبیب الله  کد نامزد 279

30-آقای  جاسم  خلیف زاده فرزند محمد  مشهور به وهبی و عبادی کد نامزد 286

31-آقای  عدنان  خنجری فرزند غانم  کد نامزد 284

32-آقای  کاظم  دشت بزرگی فرزند حمید  کد نامزد 292

33-آقای  جلال الدین  دهقان فرزند قدرت  کد نامزد 295

34-آقای  غلامعلی  رضائی فرزند درویش  کد نامزد 416

35-آقای  رستم  رضائی میرقاید فرزند علی  کد نامزد 417

36-آقای  امیرحسین  زندی دره غریبی فرزند محمدحسین  کد نامزد 421

37-آقای  کیوان  ساعدی فرزند عبدالزهرا  کد نامزد 452

38-آقای  احمد  سراج فرزند محمدجواد  کد نامزد 457

39-آقای  قربانعلی  سعادت نیا فرزند محمد علی  مشهور به شیخ سعادت کد نامزد 462

40-آقای  سامی  سعدی فرزند عباس  مشهور به دکتر سعدی کد نامزد 464

41-آقای  جبار  سعیداوی فرزند کاظم  مشهور به عبدالجبار سبهانی طرفی کد نامزد 465

42-آقای  حسن  سلیمانی فرزند رسن  مشهور به بنی تمیم-تمیمی – التمیمی کد نامزد 486

43-آقای  ناصر  سودانی فرزند علی  مشهور به دکتر سودانی کد نامزد 476

44-آقای  رضا  سیاحی فرزند مریدو  کد نامزد 481

45-آقای  محمدامین  سیاحی فرزند عبدالعزیز  کد نامزد 482

46-آقای  علی  سیدی فرزند مالک  کد نامزد 485

47-آقای  رسول  شابثی فرزند مهدی  کد نامزد 487

48-آقای  یاور  شاه ولی کوه شوری فرزند سنجر  مشهور به دکتر شهولی کد نامزد 491

49-آقای  محمد  شهیدزاده فرزند عیسی  کد نامزد 512

50-آقای  حسین  شیخ زاده تکابی فرزند امید علی  کد نامزد 514

51-آقای  سیدفخرالدین  طاهرزاده موسویان فرزند سیدحمداله  کد نامزد 527

52-آقای  سیدتاج الدین  طباطبائی فرزند سید مظلوم  کد نامزد 541

53-آقای  سیدسجاد  طباطبائی فرزند سید جعفر  مشهور به طباطبائی کد نامزد 542

54-آقای  مسعود  عالمی نیسی فرزند جاسم  کد نامزد 561

55-آقای  مجید  عباس زاده فرزند حمید  مشهور به مجید کد نامزد 564

56-آقای  علی  عرب زاده فرزند ناصر  کد نامزد 569

57-آقای  رامی  علاسوند مقدم فرزند امیرخون  مشهور به رامین الاسوند کد نامزد 548

58-آقای  محمدجواد  غبیشاوی فرزند عزیز  کد نامزد 584

59-آقای  عبدالجلیل  فردوس پناه فرزند عبدالحسین  مشهور به جلیل منصوری، جلیل مزرعه کد نامزد 595

60-آقای  محمود  فلاح نیا فرزند عوید  کد نامزد 587

61-آقای  سیدرضا  فلاحی مقدم فرزند سیدمحمد  کد نامزد 589

62-آقای  مسعود  قاطع فرزند خلاف  مشهور به یابر، گاطع، گاطعی، قاطعی کد نامزد 597

63-آقای  عبدالامیر  قمری فرزند باقر  کد نامزد 615

64-آقای  حسن  کریم نیا فرزند حسین  مشهور به کریمی نیا – کریمیان – طرفی شرهانی کد نامزد 624

65-آقای  عبدالحسین  کلانتری پور فرزند علی  مشهور به سعید کلانتر، سعید کلانتری پور، سید مجلسی کد نامزد 619

66-آقای  رضا  کلاه کج فرزند علی اصغر  کد نامزد 621

67-آقای  رضا  لطفی نژاد فرزند پنجعلی  کد نامزد 545

68-آقای  بهمن  لطیفی فرزند ابراهیم  کد نامزد 546

68-آقای  عبدالکریم  لویمی فرزند محتوک  کد نامزد 762

69-آقای  محمد  مال گرد فرزند عبد العظیم  کد نامزد 629

70-آقای  علی اکبر  محقق فرزند محمدهادی  کد نامزد 645

71-آقای  ایمان  محمدی فرزند علی  مشهور به بهوندی کد نامزد 646

72-آقای  رشید  محمدی فرزند احمدرضا  مشهور به شیخ رشید، محمد رشید، رشیدی کد نامزد 647

73-آقای  احمد  مختاربند فرزند محمد  کد نامزد 651

74-آقای  محمد  مدرسی نیکو فرزند شکراله  مشهور به دکتر مدرسی کد نامزد 652

75-آقای  سیدهاشم  مروج فرزند سیدمحمدجواد  کد نامزد 658

76-آقای  علی اکبر  مشهدی زاده فرزند رجب علی  کد نامزد 672

77-آقای  جعفر  مطیعی فرزند حمید  کد نامزد 674

78-آقای  محسن  معینی کربکندی فرزند میرزا محمد  کد نامزد 675

79-آقای  محمد  ممبینی فرزند عبدلکریم  مشهور به جانمحمد کد نامزد 685

80-آقای  آروین  منجزی فرزند محمد  کد نامزد 687

81-آقای  سیدناصر  مهداوی فرزند سیدجحیل  مشهور به سیدناصر سید جحیل کد نامزد 692

82-آقای  احمد  مهدی پور فرزند محمدعلی  کد نامزد 694

83-آقای  سیدرضا  میرزاده فرزند عبدالمحمد  مشهور به سردار میرزاده کد نامزد 719

84-آقای  محمد  مینائی فر فرزند علی اکبر  کد نامزد 724

85-آقای  جمشید  نقاش دزفولی فرزند عبد المحمد  کد نامزد 742

86-آقای  حمید  نواصر فرزند وحید  مشهور به میاحی کد نامزد 745

87-آقای  مجید  نواصر فرزند خلیف  کد نامزد 746

88-آقای  سیدمطلب  هاشمی فرزند سید علی  کد نامزد 756

89-آقای  اکبر  یاوری فرزند چاسب  مشهور به علی یاوری- علی زهیری – علی اکبر یاوری – دکتر یاوری کد نامزد 768

90-آقای  عبدالجبار  یکتا فرزند کاظم  مشهور به یکتا سواری، سواری یکتا کد نامزد 769

92-آقای  مجتبی  یوسفی فرزند محمد حسین  مشهور به یوسفی کد نامزد 781

93-آقای  همایون  یوسفی فرزند لطفه  مشهور به دکتر همایون، دکتر یوسفی، همایون، یوسفی کد نامزد 782


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

مصاحبه با آقای دکتر سید نظام الدین امامی فر درباره المان یا نماد شهری دزفول کهن چگونه باید باشد

تصادف زنجیره‌ای درجاده شوش - اهواز با چهار مصدوم

ساعات کار مرکز شماره گذاری خودرو در دزفول ،تا ساعت 17 افزایش یافت

خواص دارویی و درمانی نعناع

روستای حصار تربت حیدریه خراسان رضوی

ایرانی‌ها روزانه 8 هزار کیلومتر سیگار مصرف می‌کنند

جواب تست کرونا دیاباته مشخص شد

راهی که رفته‌ایم اشتباه است/پاتوسی نیاید با استقلال بازی نمی‌کنیم

آتش در خانه خائیز و بی تفاوتی تماشاگران

اولین نطق مجلس یازدهم سهم نمایده شهر اولینها شد

زمان عصبانیت،استرس،اضطراب و خستگی شدید یک لیمو را برش زده و بو کنید !

داوود عزیزی رییس فدراسیون تنیس شد

پاسخ فرزندان ایران را چه خواهیم داد؟

برگزاری چهارمین جلسه شورای کشاورزی شهرستا ن ر امهرمز در سال زراعی 99-98 با محوریت کشت محصولات تابستانه

ساماندهی بقایای ستونهای سنگی آپادانای شوش

شهر کاستوریا (Kastoria) یکی از دورافتاده ترین مقصد های گردشگری یونان به شمار می رود

با دست خودمان کرونا را تبدیل به فاجعه نکنیم

معرفی کتاب 💢زلزله چیست؟ ✍🏻به قلم سیدمحمد شاهزاده صفوی برگرفته از کتاب شبنم خیس -تقدیم به 12 دانش آموزی که جان خود را در زلزله کرمانشاه از دست دادند🙏🏻🌹

ایران زیبا بندر دیر استان بوشهر

طبیعت باجان زاگرس کهن می میرد وکاری از دست مان برنمی آید

کوه خاییز هنوز می سوزد وفریادرسی این طبیعت بی دفاع ندارد (فیلم )

دزفول در آتش کرونا و خائیز در آتش بیخیالی میسوزد

22 رفتار طلائی با کودکان

*نامه ای انتقادی خطاب به ریاست شرکت توزیع برق استان*

داستان ما روایت عصر آدمی ها کرونایی است - پراز دلتنگ های کودکانه ومعصومانه

باشگاه پرسپولیس قرارداد مهاجم جنجالی‌اش را فسخ کرد

کوته‌نوشت‌های لاتینی ، فریده آرامیده (قسمت پنجم)

مخالفت  فدراسیون پزشکی ورزشی با برگزاری جایزه بزرگ دوچرخه‌سواری

داوید لوئیز جدایی‌اش از آرسنال را تایید کرد

✳ آتش در خاییز در آستانه کنترل کامل

آبشار زمرد حویق در استان گیلان شهر حویق در 40 کیلومتری شمال شهر تالش واقع شده است

عضو کمپین مردمی زاگرس مهربان برای اولین بار در تاریخ مبارزات محیط زیستی از دستگاه ها و مدیران سهل انگار در جنگل سوزی های اخیر در جغرافیای زاگرس مهربان شکایت می شود

مناطق مرزی باید به‌عنوان ویترین کشور از رونق بسیار خوبی برخوردار...

ضرورت همیاری نیروهای مسلح و مردمی برای اطفاء حریق جنگل‌ها و مهار آتش‌سوزی

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا: در مبارزه با کرونا همچنان از مردم، همراهی بیشتر و اجرای کامل دستورالعمل های بهداشتی را می خواهیم

دو خودروساز بزرگ کشور با صدور یک اطلاعیه مشترک، نکاتی را پیرامون فرآیند قرعه کشی طرح فروش فوق العاده خودرو تشریح کردند.

وزیر اقتصاد: مشکلات صدور مجوز را به 1866 اعلام کنید

ما با بازی شخصیت کودک را می سازیم

دروازه هند بمبئی در کشور هندوستان

یادداشت امین شکیبا -فاجعه واقعی کرونا در حال رخ‌دادن است به مردم دزفول کمک کنید

شوک قیمتی با عرضه ٣٠٠ هزار گوشی تلفن همراه در بازار

5 هکتار از گندمزارهای ایذه خاکستر شد

آتش به جان جنگلهای اندیکا افتاد

دزگیری طایفه ای در شهر الوان شوش

آی آدم‌ها کمک !حال مردم شهر و دیارم خوب نیست.

دکترحریرچی: اکنون دزفول شدیداً با افزایش مبتلایان روبروست/مردم به دزفول سفر نکنند

یادداشت علیرضا زمانی راد - بیمارستان تامین اجتماعی دزفول را تجهیز کنید.

جان تازه در کالبد بوکس؛ لیگ راه اندازی می‌شود

کرونا دزفول را خورد!

ایران زیبا غروب خاطره انگیز ساحل زیبای جزیره قشم