آخرین مطالب

آگهی اسامی و کُد داوطلبین مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز سیاسی

آگهی اسامی و کُد داوطلبین مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز

  بزرگنمایی:

اسامی ذیل به ترتیب حروف الفبا می باشد؛

1- معصومه ابراهیمی فرزند علیرضا کد نامزد 126

2- سید مرتضی احمدی تبار فرزند سید مندنی مشهور به دکتر احمدی تبار کد نامزد 129

3- عنایت اله اسفندیاری نژاد. فرزند محمد مشهور به مهندس اسفندیاری کد نامزد 148

4- عبداله الهائی فرزند رحیم مشهور به بدوی ‌کد نامزد 161

5- هوشنگ امیرخانی دهکردی فرزند محمدمراد مشهور به مهندس امیر خانی کد نامزد157

6- علی اهوازی خلف زاده فرزند عبدالحسین کد نامزد 162

7- غلامرضا بابادی فرزند دوست علی کد نامزد 165

8- قدیر براتی فرزند مرتضی مشهور به غدیر/ غدیر براتی کد نامزد 175

9- محسن براتیان فرزند محمد رحیم مشهور به محسن براتی کد نامزد 176

10- خیریه بروایه فرزند عبد کد نامزد 178

11- داریوش بهپور فرزند ابراهیم مشهور به بهپور کد نامزد 187

12. رضا بهمنش فرزند داراب مشهور به دکتر راکی کد نامزد 189

13. سلطانعلی بهمنی فرزند محمد زکی کد نامزد 191

14. عباس بیژن پور فرزند مهدی کد نامزد 195

15. سعید جعفری فرزند حبیب الله کد نامزد 216

16. حمید جنت مکان فرزند عبدالکریم کد نامزد 219

17. شبیب جویجری فرزند ملاحمید مشهور به جادری- دکتر جویجری- بیت جویجر- جویدری- دکتر شبیب کد نامزد 242

18. نرگس چرخ آبی فرزند محمد حسین کد نامزد 245

19. جمال چولان زاده فرزند ماهور مشهور به جمال جولان زاده کد نامزد 249

20. خالد چهارلنگ فرزند جمال کد نامزد 248

21. مصطفی حامدنژاد فرزند زیبق کد نامزد 252

22. عبدالعلی حدادیان نژاد یوسفی فرزند محمد مشهور به علی حداد کد نامزد 256

23. علی حزباوی فرزند شمیان مشهور به شمخی کد نامزد 257

24. منصور حزباوی فرزند یبر مشهور به ناصر حزباوی کد نامزد 258

25. سید امیرمحمد حسین زاده فرزند سید قدرت الله کد نامزد 261

26. سید کریم حسینی فرزند سید جابر، مشهور به دکتر حسینی، دکتر سید کریم، سید کریم موسوی، سید کریم کد نامزد 264

27. مژگان حسینی فرزند اصغر مشهور به حسینی مژگان کد نامزد 265

28. سید احمد حسینی فر فرزند سید مطلب مشهور به سید حسینی کد نامزد 268

29. محمد حقی نیا فرزند ابراهیم کد نامزد 272

30. قاسم حلفی فرزند شبیب کد نامزد 271

31. جواد حیادرفرزند عبدالکریم مشهور به دکتر حیادر کد نامزد 276

32. روح الله خادمی فرزند حبیب الله کد نامزد 279

33. جاسم خلیف زاده فرزند محمد مشهور به وهبی و عبادی کد نامزد 286

34.عدنان خنجری فرزند غانم کد نامزد 284

35. کاظم دشت بزرگی فرزند حمید کد نامزد 292

36. جلال الدین دهقان فرزند قدرت کد نامزد 295

37. محمد رجبی فرزند حمزه علی کد نامزد 412

38. غلامعلی رضایی فرزند درویش کد نامزد 416

39. رستم رضایی میرقائد فرزند علی کد نامزد 417

40. امیر حسین زندی دره غریبی فرزند محمد حسین کد نامزد 421

41. محمد رضا زهیری مینابی فرزند عبدالعباس کد نامزد 427

42. کیوان ساعدی فرزند عبدالزهرا کد نامزد 452

43. احمد سراج فرزند محمد جواد کد نامزد 457

44. محمد تقی سراجیان فرزند علی اصغر کد نامزد 458

45. قربانعلی سعادت نیا فرزند محمد علی مشهور به شیخ سعادت کد نامزد 462

46. سامی سعدی فرزند عباس مشهور به دکتر سعدی کد نامزد 464

47. جبار سعیداوی فرزند کاظم مشهور به عبدالجبار سبهانی طرفی کد نامزد 465

48. پیام سلطانی فرزند رمضان کد نامزد 461

49. حسن سلیمانی فرزند رسن مشهور به بنی تمیم، تمیمی و التمیمی کد نامزد 486

50. رسول سواری فرزند خلیفه کد نامزد 469

51. ناصر سودانی فرزند علی مشهور به دکتر سودانی کد نامزد 476

52. سیاوش سیاح فرزند گرشاسب کد نامزد 479

53. رضا سیاحی فرزند مریدو کد نامزد 481

54. محمد امین سیاحی فرزند عبدالعزیز کد نامزد 482

55. علی سیدی فرزند مالک کد نامزد 485

56. رسول شابثی فرزند مهدی کد نامزد 487

57. یاور شاهولی کوه شوری  فرزند سنجر مشهور به دکتر شهولی کد نامزد 491

58. محمد شهید زاده فرزند عیسی کد نامزد 512

59. حسین شیخ زاده تکابی فرزند امید علی کد نامزد 514

60. عبدالکاظم صنیعی فرزند جبر کد نامزد 524

61. سید فخرالدین طاهرزاده موسویان فرزند سید حمدالله کد نامزد 527

62. سید تاج الدین طباطبایی فرزند سید مظلوم کد نامزد 541

63. سید سجاد طباطبایی فرزند سید جعفر مشهور به طباطبایی کد نامزد 542

64. عزیز ظاهری عبده وند فرزند عیسی قلی کد نامزد 547

65- مسعود عالمی نیسی فرزند جاسم کد نامزد 561

66- مجید عباس زاده فرزند حمید مشهور به مجید کد نامزد 564

67- علی عرب زاده فرزند ناصر کد نامزد 569

68- رامی علاسوند مقدم فرزند امیر خون مشهور به رامین الاسوند کد نامزد 548

69- محمدجواد غبیشاوی فرزند عزی کد نامزد 584

70- عبدالجلیل فردوس پناه فرزند عبدالحسین مشهور به جلیل منصوری، جلیل مزرعه کد نامزد 595

71- محمود فلاح نیا فرزند عوید کد نامزد 587

72- سید رضا فلاحی مقدم فرزند سید محمد کد نامزد 589

73- مسعود قاطع فرزند خلاف مشهور به یابر، گاطع، گاطعی، قاطعی کد نامزد 597

74- عبدالامیر قمری فرزند باقر کد نامزد 615

75- حسن کریم نیا فرزند حسین مشهور به کریمی نیا، کریمیان، طرفی شرهانی کد نامزد 624

76- عبدالحسین کلانتری پور فرزند علی مشهور به سعید کلانتری، سعید کلانتری پور، سید مجلسی کد نامزد 619

77- رضا کلاه کج فرزند علی اصغر کد نامزد 621

78- حسین کمائی فرزند منصور کد نامزد 627

79- رضا لطفی نژاد فرزند پنجعلی کد نامزد 545

80- بهمن لطیفی فرزند ابراهیم کد نامزد 546

81- عبدالکریم لویمی فرزند محتوک کد نامزد 762

82- محمد مال گرد فرزند عبدالعظیم کد نامزد 629

83- علی اکبر محقق فرزند محمد هادی کد نامزد 645

84- ایمان محمدی فرزند علی مشهور به بهوندی کد نامزد 646

85- رشید محمدی فرزند احمد رضا کد نامزد 647

86- احمد مختاربند فرزند محمد کد نامزد 651

87- محمد مدرسی نیکو فرزند شکرالله مشهور به دکتر مدرسی کد نامزد 652

88- سید هاشم مروج فرزند سید محمد جواد کد نامزد 658

89- علی اکبر مشهدی زاده فرزند رجب علی کد نامزد 672

90- جعفر مطیعی فرزند حمید کد نامزد 674

91- محسن معینی کربکندی فرزند میرزا محمد کد نامزد 675

92- حبیب الله ممبینی فرزند علی اکبر کد نامزد 682

93- رضا ممبینی فرزند علی کد نامزد 684

94- محمد ممبینی فرزند عبدالکریم مشهور به جانمحمد کد نامزد 685

95- آروین منجزی فرزند محمد کد نامزد 687

96- زهرا موسوی فرزند سید خسرو کد نامزد 696

97- سید ناصر مهداوی فرزند سید جمیل مشهور به سید ناصر سید جمیل کد نامزد 692

98- احمد مهدی پور فرزند محمد علی کد نامزد 694

99- قاسم میاح فرزند محمد مشهور به مروانی کد نامزد 718

100-سید رضا میرزاده فرزند عبدالمحمد مشهور به سردار میرزاده کد نامزد 719

101-محمد مینائی فر فرزند علی اکبر کد نامزد 724

102-محسن نجفی فرزند فرشید کد نامزد 729

103. جمشید نقاش دزفولی فرزند عبدالمحمد کد نامزد 742

104. حمید نواصر فرزند وحید مشهور به میاحی کد نامزد 745

105. مجید نواصر فرزند خلیف کد نامزد 746

106-محمد نوری ممبینی فرزند علی کد نامزد 747

107-سید مطلب هاشمی فرزند سید علی کد نامزد 756

108. اکبر یاوری فرزند چاسب مشهور به علی یاوری، علی زهیری، علی اکبر یاوری، دکتر یاوری کد نامزد 768

109. عبدالجبار یکتا فرزند کاظم مشهور به یکتا سواری، سواری یکتا کد نامزد 769

110. مجتبی یوسفی فرزند محمد حسین مشهور به یوسفی کد نامزد 781

111. همایون یوسفی فرزند لطفه کد نامزد 782


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

اضافه‌شدن 5 واکسن جدید به چرخه واکسیناسیون کشور در سال 99

قرقیزستان میزبان زیست‌بوم فناوری و نوآوری ایران می‌شود

صادرات کیسه سیمان زیست‌تخریب‌پذیر نانویی ایران به 4 کشور

در تامین نیازهای صنایع بزرگ خوزستان مرغ همسایه غاز است

راه‌اندازی سامانه "ایران نوآفرین" برای نام‌نویسی شرکت‌های استارپ‌آپ

بازترسیم اولین نقشه کواترنری گستره تهران در سازمان زمین‌شناسی

اسپری‌هایی که موجب بهبود دید رانندگان در روزهای بارندگی می‌شود

مختصات زلزله 4.2 ریشتری "کامیاران" کردستان

ثبت پایگاه داده‌های صفات کارکردی گیاهان ایران در پایگاه جهانی TRY

فعالیت پر رنگ دانشجویان دانشگاه الزهرا در انجمن‌های علمی/فعالیت‌های انجمن‌های علمی بین رشته‌ای

پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی/حضور زنان ما در عرصه پتنت از نرخ جهانی بالاتر است

کسب جایزه بین‌المللی WIPO توسط دانش‌آموخته‌ دانشگاه شریف

آمار 26درصدی اشتغال زنان در سمت‌های مدیریتی/ضرورت سرمایه‌گذاری برای اشتغال در بخش خصوصی و دولتی

شبکه علمی متخصصان رونمایی شد

مستندات برای افتتاح 3 سرای نوآوری در تهران به دست ما نرسیده/افتتاح بازار دانش‌بنیان تا پایان 98

عاشق شهرمان باشیم! خود را جزیی از زیبایی شهری ببینیم!

معاون وزیر اطلاعات:اختلال اینترنتی نداریم،حمله سایبری است..

متن های انتخاباتی بی نام و نشان

پرورش ملخ بمب یاب

چرنوبیل و مسئولیت اخلاقی ما

زنان عضو هیأت علمی دانشگاه با چه مشکلاتی روبرو هستند؟

عرضه دستگاه پالایشگر هوا و آب با قابلیت حذف آلودگی‌های میکروبی و ویروسی

معرفی 890 نیاز فناورانه حوزه نفت/عرضه محصولات از سوی 250 شرکت

استقرار استارتاپ‌های برتر رویداد فناورانه صنعت نفت در پارک فناوری ری

تاکید وزیر علوم بر فرصت‌سازی برای حضور جوانان توانمند در عرصه‌های علمی

معرفی جدیدترین خدمت صندوق نوآوری تا پایان سال

صدور مجوز برای راه‌اندازی صندوق مالی صنعت نفت

اداره پژوهشگاهی با نظارت 2 وزارتخانه/تولید ارزش افزوده بجای صادرات نفت با حمایت از دانش‌بنیانها

همکاری وزارت نفت با 4 پارک فناوری در راستای مزیت‌های هر استان

کارخانه نوآوری شیراز افتتاح می‌شود

فراخوان پارک فناوری تهران برای عضویت شرکت‌های برنامه رشد و پسارشد

دومین "کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران" برگزار می‌شود

زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور فرصتی برای بازتعریف بانوان است

سرآمدان علمی از 30 دانشگاه کشور انتخاب شدند

دانشگاه آزاد میزبان جشنواره ایده‌ها و فناوری‌های خلاقانه فرهنگی

حمایت از ایده‌های فناورانه دانشجویان

تزریق 2100 میلیارد تومان به شرکتهای دانش‌بنیان طی یک‌سال/صدور 1100 میلیارد ضمانت‌نامه

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهور: تلاش دولت تسهیل شرایط فعالیت سمن‌ها است

رییس جمهوری در نشست خبری با رسانه‌ها: هیچگاه با ضعف پشت میز مذاکره نمی‌رویم

امیرآبادی:حامی مجیدی هستم و نمی‌توانند بین ما اختلاف بیندازند

احراز هویت الکترونیکی در یک‌ثانیه انجام می‌شود/نگران هک‌شدن نیستیم/بدون شماره ملی رای نمی‌گیریم

رییس قوه قضائیه در جمع قضات استان کرمان: شهید سلیمانی شاگرد لایقی در مکتب ولایت بود

رییس‌جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی: گام‌های موثری برای حقوق زنان برداشته شده است

توپ «بنزین سفر» به زمین سخنگو افتاد

تقویت همکاری‌های مرکز نصر و مجمع انجمن‌های علمی با نظارت معاونت آموزشی وزارت بهداشت

ارزیابی میزان باروری مردان در خانه با گجت ساخت محققان کشور

نگارش سالانه بیش از 50 هزار مقاله علمی در کشور

استفاده از ظرفیت‌ انجمن‌های علمی علوم‌پزشکی برای توسعه زیرساخت‌های غیردولتی

تجهیز 5 استان کشور به بالن‌های مخابراتی/ارتقای مقاومت حرارتی سپرهای فضایی با نانو مواد

ثبت 4 زمین‌لرزه بزرگتر از 4 در کشور/رخداد 3 مخاطره در استان گیلان