روزگار سخت بازماندگان کرونا به قلم علی استوان
روزگار سخت بازماندگان کرونا به قلم علی استوان
سه شنبه 23 شهريور 1400 - 21:52:10
روزگار سخت بازماندگان کرونا 

به قلم علی استوان

آیا تابه امروز پس از قریب به 19 ماه از فراگیری اپیدمی کرونا به این فکر کرده اید خانواده هایی که نان آور خانه را از دست می دهند سرنوشت شان چه می شود؟
ورای مسائل عاطفی بحران پس از درگذشت متوفی و عدم هم دردی تمام و کمال نزدیکان بابت شرایط موجود مسئله معیشت آن خانواده به کجا می رسد؟
همسران وفرزندانی که قربانی کرونا داشته اند در این گرانی های مایحتاج اولیه زندگی چه باید کنند؟
اگر پوشش بیمه ای باشد در حالت عادی برقراری مستمری برای بازماندگان دوره ای قریب به 6 ماه شاید طول بکشد و اگر پوششی نباشد که اوضاع پیچیده تر خواهد شد.
امور مربوط به درخواست گواهی انحصار وراثت، فرم بند ج مالیاتی و جابه جایی های صورت گرفته هرکدام بیش از یک ماه کاری زمان می برند که در شرایط بحران زندگی امروز چه از بابت مادی و چه معنوی فشار عظیمی برخانواده های داغ دیده وارد میکند.
امید است علاوه برهمیاری عاطفی و معنوی نزدیکان، کمک های نهادهای دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی و نیز نهادهای خصوصی مردم نهاد در قالب تسهیلات کم بهره، بسته های حمایتی و دیگر راهکارهای کارشناسی شده آسودگی نسبی برای جسم و روان این عزیزان فراهم کرد تا یادمان بماند دنیای ضرب المثل ها به پایان خط نرسیده است و همچنان بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند /
 چو عضوی بدرد آورد روزگار  دگر عضوها را نماند قرار

http://dezfoolnews.ir/fa/News/76125/روزگار-سخت-بازماندگان-کرونا-به-قلم-علی-استوان
بستن   چاپ