زبان مادری رگ و ریشه‌های زبان خوزی
زبان مادری رگ و ریشه‌های زبان خوزی
سه شنبه 5 اسفند 1399 - 23:51:33

ا•┈┈ 🍃🌼🌸🌼🍃 ┈┈•• ا


زبان مادری
رگ و ریشه‌های زبان خوزی
باز ارسال: محقق ارجمند سرکار خانم فرخنده نشاتی (بهبهانی)

══════°   °══════


http://dezfoolnews.ir/fa/News/59773/زبان-مادری-رگ-و-ریشه‌های-زبان-خوزی
بستن   چاپ