سقوط آروزها ، شعر محمد رشید پور
سقوط آروزها شعر محمد رشید پور
دوشنبه 22 دي 1399 - 00:53:06
صبح ملت نیوز
محمد رشید پور :752 یک  پرواز برای  سقوط  آروز  ها بود 
سقوط آروزها  ، شعر  محمد  رشید پور 
752 یک  پرواز  
بی  تعلق پرید .
7
5
2
یک پیام بود . 
دو 
دو موشک  اشتباهی بود
فقط  خیلی  از  اروزها پریدند . 
محمد رشید  پور  -  22 دی  ماه  1399
کلمه آرزو عمدا اشتباه نوشته شده است نظر شاعر این  بوده است حس  ترس  و  اضطراب  می خواستم نشان بدهم وقتی  این  حس  داشتی  باشی  کوچکترین  کلمه ها هم  گم میشوند. محمد رشید پور 

http://dezfoolnews.ir/fa/News/55210/سقوط-آروزها-شعر-محمد-رشید-پور
بستن   چاپ