🔴سعید اسکندری فعال و مطالبه گر اجتماعی : چه کسی در استان خوزستان از نا آرامی های کارگران هفت تپه سود می برد‼️‼️
🔴سعید اسکندری فعال و مطالبه گر اجتماعی : چه کسی در استان خوزستان از نا آرامی های کارگران هفت تپه سود می برد‼️‼️
دوشنبه 8 دي 1399 - 00:11:56
صبح ملت نیو ز
🔴سعید  اسکندری فعال و مطالبه گر اجتماعی  : چه کسی در استان خوزستان از نا آرامی های کارگران هفت تپه سود می برد‼️‼️

🛑اسدبیگی با کمک چه کسی در استان خوزستان، به نام مردم و کارگران بیش از یک میلیارد دلار از بانک مرکزی دریافت کرد؟‼️‼️

http://dezfoolnews.ir/fa/News/52597/🔴سعید-اسکندری-فعال-و-مطالبه-گر-اجتماعی-چه-کسی-در-استان-خوزستان-از-نا-آرامی-های-کارگران-هفت-تپه
بستن   چاپ