فراخوان سیزدهمین جشنواره ملی شعردرکوچه آفتاب یادمان شاعرفرهیخته دکترقیصرامین پورصادرشد.
فراخوان سیزدهمین جشنواره ملی شعردرکوچه آفتاب یادمان شاعرفرهیخته دکترقیصرامین پورصادرشد.
سه شنبه 18 شهريور 1399 - 10:31:18
صبح ملت نیوز
فراخوان سیزدهمین جشنواره ملی شعردرکوچه آفتاب یادمان شاعرفرهیخته دکترقیصرامین پورصادرشد.
علاقه مندان به شرکت درجشنواره میتوانندآثارخودراباشرایط مندرج در فراخوان تا 30 مهرماه99ارسال نمایند.
اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان گتوند

http://dezfoolnews.ir/fa/News/42325/فراخوان-سیزدهمین-جشنواره-ملی-شعردرکوچه-آفتاب-یادمان-شاعرفرهیخته-دکترقیصرامین-پورصادرشد
بستن   چاپ