حضور زنان در صحنه های اجتماعی فرصت است نه تهدید
جمعه 25 بهمن 1398 - 13:41:06
صبح ملت نیوز
حضور زنان در صحنه های اجتماعی فرصت است و تهدید نیست و نباید با خشونت و تکبر با زنان عزیز جامعه برخورد شود ،امروز زنان کشور در تمام صحنه ها با وقار ،با کرامت ،با شخصیت با عفاف مانند مردان فعالیت می کنند و باید دارای فرصت ،مصونیت و حقوق اجتماعی برابر باشند .
زنان ایرانی در فراز و نشیب های تاریخی مشکلات فراوانی داشته اند و هنوز هم به اتمام نرسیده است .
زنانی که در دوران حاکمیت سنت به یک گونه مشکلات داشتند و گرفتاربودند و در زمان ظهور و بروز تجدد و مدرنیته نیز از سوی دیگر گرفتار بودند ان زمان که زندانی نه خانه  که در اتاق بودند و آن هم نه اتاق اول که آخرین اتاق و پستو .اینچنین مقام و شان و موقعیت زن را فرو کاستند و عده ای خواستند زنان بازیچه و ابزار دست مردان قرار گیرند .
در هر دو دوره به بانوان و زنان ما ظلم شد .درست است که نمی توانیم هیچ وظیفه ای و رسالتی را بالاتر از تربیت فرزندان و انسان ها قرار دهیم ،اما آیا تربیت فرزندان و رسیدگی به امور خانه و رییس  خانه بودن با حضور در جامعه و رسالت های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در تضاد است ؟
با حضور زنان ،حق زن و نقش و توان آنان شاهد جامعه ای بهتر و توسعه یافته تر خواهیم بود .
روز زن روز فاطمه اطهر است .زن یعنی انسانی که توان پیمودن راه فاطمه و فاطمه شدن را دارد و این بالاترین اسوه و الگو برای زنان جامعه ماست .

نداسعادتی نسب/صبح ملت نیوز 

http://dezfoolnews.ir/fa/News/25398/حضور-زنان-در-صحنه-های-اجتماعی-فرصت-است-نه-تهدید
بستن   چاپ