خدمات ترک اعتیاد زنان، سهمیه و محدودیت ندارد
چهارشنبه 2 بهمن 1398 - 21:32:44
ایلنا
وی در مراسم بازدید از مرکز اقامتی درمان و بازتوانی مادر و کودک جمعیت خیریه «تولد دوباره» در حوزه ترک اعتیاد، افزود: راه اندازی اینگونه مراکز و ادامه آن سخت است، اما در چهار چوب عمل کردن هم سخت‌تر است.
وی اضافه کرد: خانواده پذیری و جامعه پذیری افراد معتاد سخت و در عین حال مهم است. از این رو همه مدیران حوزه اعتیاد بهزیستی با همکاری یکدیگر همه فعالیت‌هایی که درحوزه اعتیاد درحال انجام است را آسیب شناسی کردند تا در نتیجه به یک مدل جامع رسیده و آن را معرفی کنند.

قبادی دانا گفت: براساس بررسی ها، مدل پیشنهاد شده تحت عنوان مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد مبتنی بر استقرار درمان بود. براساس این مدل و با توجه به مبلغی که واریز شد مقرر شد تا در این طرح مسایلی مانند حضور 8 ماهه افراد دارای اعتیاد با مراحل درمانی مبتنی بر درمان پرهیز، وجود یک تیم درمانی متشکل از روانشناس، پزشک، مددکار اجتماعی، فرد دارای اعتیاد و خانواده او در تصمیم گیری، استفاده از گروه‌های همتا و درمان بیماری‌های مزمن روانی همراه صورت گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد، با ارایه تجربه این مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد، شرایطی ایجاد شود که تمایل به تکثیر آن وجود داشته و مردم و NGO‌ها و سازمان‌های دولتی نیز از آن استقبال کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: البته این مستلزم این است که اولین مراکز در استان‌ها به خوبی ایجاد و تمام مواردی که مدنظر بوده در آن لحاظ شود که اگر این اتفاق بیفتند قابل پایش بوده و میزان اثر بخشی آن نیز مشخص می‌شود در غیر این صورت نمی‌توان به مدل‌های مدنظر دست یافت.

قبادی دانا با بیان اینکه ما حمایت‌های لازم رابرای ایجاد اینگونه مراکز انجام خواهیم داد گفت: بحث پرداختن ویژه به گروه‌های در معرض آسیب از آسیب دیده گان مانند زنان و کودکانی که دچار سوءمصرف مواد بوده یا در معرض آن قرار دارند چه در حوزه پیشگیرانه، درمان و یا کاهش آسیب در دستور کار سازمان بهزیستی قرار دارد، چرا که در همه حوزه‌ها وظیفه داریم به امور کودکان و زنان بیش از پیش بپردازیم حتی در این زمینه سهمیه و محدودیتی نخواهیم داشت و سیاست ما براساس نیاز موجود در استان‌های مختلف خواهد بود.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/24273/خدمات-ترک-اعتیاد-زنان،-سهمیه-و-محدودیت-ندارد
بستن   چاپ