تحلیل شرکت جم پیلن
تحلیل شرکت جم پیلن
دوشنبه 1 آبان 1402 - 16:42:39

تحلیل شرکت جم پیلن

معرفی شرکت:

شـرکت پلی‌پروپیلن جـم JPPC ) ) در سـال 1383 در منطقـه آزاد انـرژی پـارس در عسـلویه تأسـیس گردیـد. ایـن شـرکت تولیدکننـده انـواع گریدهای پلی‌پروپیلن بانام تجـاری “”JAMPILEN و بـا تکیه‌بر فنـاوری “spheripot” بـا ظرفیت اسـمی 300 هـزار تـن در سـال است.

جم پیلـن قـادر بـه تولیـد بیـش از 120 نـوع از گریـدهــای پلی‌پروپیلن شـامل هموپلیمـر، کوپلیمـر تصادفـی، کوپلیمـر ضربـه پذیر)هتروفـاز( و ترپلیمـر باهدف پوشـش تمامـی کاربردهـای پلی‌پروپیلن در بـازار ایـران و جهـان است.

دسترسـی مناسـب بـه خـوراک، ظرفیت تولیـد بـا مقیـاس جهانـی، موقعیـت اسـتراتژیک جغرافیایـی، تنـوع سـبد محصـول، خـوراک مبتنـی بـر گاز و بسـیاری عوامـل دیگـر باعـث شـده اسـت کـه شـرکت پلی‌پروپیلن جـم به‌عنوان تنهـا و بزرگ‌ترین تولیدکننـده تخصصـی پلی‌پروپیلن در کشـور جایـگاه نسـبتا خوبـی را در زمینـه فعالیـت خـود کسـب کنـد.