تبصره ماده 100 قانون مالیات شامل چه کسانی می‌شود؟
تبصره ماده 100 قانون مالیات شامل چه کسانی می‌شود؟
جمعه 5 خرداد 1402 - 09:35:32

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31 تیر 1394 با رعایت مفاد بند ل تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، مشمولین تبصره ماده (100) قانون مذکور تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1401 حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم شش میلیارد و 720 میلیون تومان ( 67.200.000.000 ریال) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 1394 و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف هستند.

چه مشاغلی مشمول این دستورالعمل نیستند؟

صاحبان مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نیستند و این مودیان در اجرای مقررات ماده (100) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی هستند.

الف- مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1401 بیش از مبلغ شش میلیارد و 720 میلیون تومان بوده است.

ب- در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (1)  یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ  15 میلیارد تومان باشد.

ج- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام نکرده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی اقدام نکرده‌اند.

د- صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است.

سازمان امور مالیاتی چه اطلاعاتی را بارگذاری خواهد کرد و تکلیف مودی چیست؟

سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می‌کند.

در صورتی که فروش و درآمد تعیین و اعلام شده توسط سازمان کمتر از مبلغ فروش واقعی مودی باشد، مودی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج کند و مالیات نیز در صورتی که فروش و درآمد ابرازی مودی تا میزان حد نصاب مقرر در بند (1) فوق باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد. همچنین در صورتی که فروش و درآمد مودی بیش از مبلغ 67 میلیارد و دویست میلیون ریال مقرر در بند (1) این دستورالعمل باشد مودی مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

اگر دستورالعمل مورد قبول مودی نباشد، چه باید کرد؟

در صورتی که مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل مورد قبول مودی نباشد، مودی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا 31 خردادماه سال‌جاری است. در این صورت مودی مذکور مشمول این دستورالعمل نبوده و اظهارنامه مودی برابر مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مهلت پرداخت تا چه زمانی است؟

مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل تا پایان خرداد است. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور ندارند مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

اگر فروش و درامد بیشتر از مبنای محسابه بود، چه خواهد شد؟

چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته است، باشد:

الف- در صورتی که بیش از حد نصاب موضوع بند (1) فوق (مبلغ 67,200,000,000 ریال) باشد مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (97) قانون مالیات‌ های مستقیم مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت‌ ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات‌ های مستقیم خواهد شد.

ب- در صورتی که تا حد نصاب موضوع بند (1) فوق (مبلغ 67,200,000,000 ریال) و مبلغ مابه‌التفاوت نیز بیش از پانزده (15) درصد باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. مابه‌التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (192) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد شد.

بر این اساس، در صورتی که مودی متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیات‌ های مستقیم در خصوص عملکرد درآمد سال 1401 خود باشد، باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کند. همچنین میزان مالیات مقطوع پزشکانی که مشمول حکم جز 1 بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بوده‌اند معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آن ها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می‌شود.

انتهای پیام

اگر نیاز به مشاوره دارید با ما تماس  بگیرید
09904795035

http://dezfoolnews.ir/fa/News/107835/تبصره-ماده-100-قانون-مالیات-شامل-چه-کسانی-می‌شود؟
بستن   چاپ